GKP PRE-KOM d.o.o.

Go to content
Postavite pitanje, dajte primjedbu ili pohvalu i doznajte što Vas zanima o PRE-KOM-u


NARUČIVANJE ODVOZA


DIMNJAČARI:
Prelog (1.-30.)                                        
Alen Drk           Mario Horvat
099 4469845     099 3344412
Kotoriba (1.-30.)
Milivoj Vugrinčić
099 2714449
D.Vidovec(8.-15.), D. Dubrava(16.-23.),
Goričan(24.-30.), S. Marija (1.-7.)
Stjepan Bendelja Miljenko Marđetko  Đuro Belić
099 2690358       099 3344441  099 2692345
GROBARI:
Prelog, D. Kraljevec, Kotoriba,Goričan, D.Vidovec, Sv.Marija, D.Dubrava
Franjo Ekart 099 3344424
Dejan Mesarić 099 3344411
Zoran Vargović 099 4905069
Valent matulin 099 4871773
OTPAD:

NOVOSTI:     -     ARHIVA NOVOSTI

MOBILNO RECIKLAŽNO DVORIŠTE - "OSTANITE DOMA"

30.03.2020. U narednom periodu (do 30.06.) s obzirom na novo nastalu situaciju, zbog sprječavanja mogućnosti širenja  virusa  MOBILNO RECIKLAŽNO DVORIŠTE neće raditi sukladnu planu rada. Ostale usluge sakupljanja otpada rade se u punom opsegu, a komunikaciju sa nama obavljajte i dalje digitalnim kanalima (mail, facebook, telefoni).
Zahvaljujemo na razumjevanju, PRE-KOM Prelog

UPUTA O ODLAGANJU OTPADA ZA OSOBE U SAMOIZOLACIJI - "OSTANITE DOMA"

26.03.2020. Otpad osoba koje se zbog potvrđene infekcije ili sumnje na infekciju koronavirusom (bolest COVID-19) nalaze u samoizolaciji, potrebno je odložiti unutar običnih plastičnih vrećica za otpad i čvrsto zavezati, potom tu vrećicu staviti u drugu plastičnu vrećicu koju treba čvrsto zatvoriti. Ovako pripremljen otpad potrebno je držati odvojeno od ostalog kućnog otpada najmanje 72 sata (3 dana) prije odlaganja u spremnik za miješani komunalni otpad.
Tako treba postupiti s osobnim otpadom (npr. papirnate maramice), kao i s otpadom od čišćenja prostora. Posebno napominjemo, papirnati ručnici, papirnate maramice i razni proizvodi za jednokratnu upotrebu koje koriste osobe koje pokazuju znakove bolesti COVID-19 ne smiju se stavljati u spremnike za odvojeno prikupljanje otpada (biootpad, papir i plastika).

STIGLI NOVI KAMIONI ZA SAKUPLJANJE OTPADA - "OSTANITE DOMA"

25.03.2020. Krajem prošle godine putem javne nabave odabrana je tvrtka Tehnix d.o.o. iz Donjeg Kraljevca za dobavu dva nova komunalna vozila.
Danas su isporučena dva nova komunalna vozila i to:
1. Mercedes nosivosti 18 tona sa nadogradnjom Ekomunal Tehnix 16 m3
2. Iveco nosivosti 7 tona sa nadogradnjom Ekomunal Tehnix 8 m3 opremljen sa grajferom
Veće vozilo (Mercedes/Ekomunal 16) koristiti će se za sakupljanje miješanog komunalnog otpada, dok će se manje vozilo (Iveco/Ekomunal8) koristiti za sakupljanje granja i glomaznog otpada. Vrijednost nabave iznosi  1,6 milijuna kuna. Ključeve vozila preuzeo je gradonačelnik Ljubomir Kolarek od direktora tvrtke Tehnix d.o.o. gospodina Đure Horvata. Isporučena vozila nakon registracije i obuke vozača kreču odmah u produkciju i dobro će nam doći u ovo vrijeme kada je isporuka rezervnih dijelova i rad servisera otežan.
Opseg javne usluge sakupljanja otpada ide u punom opsegu, a Vas molimo da sa nama i dalje komunicirate sa telefonom, facebookom i mailom sukladno našem priopćenju za korisnike.PRIOPĆENJE ZA KORISNIKE USLUGA I ZAPOSLENIKE PRE-KOM-a

23.03.2020. Kako su komunalne usluge i/ili javne usluge od posebnog značaja za sva kućanstva i pravne osobe pružati će se nadalje u punom opsegu uz poštivanje zaštitnih mjera sa što manje neposrednog kontakta. Svi kontakti za komunikaciju i narudžbu usluga (telefoni, mailovi, facebook) nalaze se u prilogu priopćenja. Molimo Vas da poštujete preporuke i Odluke Stožera civilne zaštite svih razina. Korisnici usluga koji imaju povišenu tjelesnu temperaturu i/ili respiratorne probleme TRAŽIMO da izbjegavaju kontakte sa našim zaposlenicima.
 
1. Usluga sakupljanja otpada obavlja se prema redovnim terminima sakupljanja, sve građevine za gospodarenje otpadom rade prema redovnom radnom vremenu. Naručivanje odvoza glomaznog otpada radi se telefonom i/ili mailom.
2. Usluga dimnjačarske službe od 23.03.2020. godine obavlja se samo uz prethodnu telefonsku ili mail narudžbu. Molimo da korisnici koji su u samoizolaciji da to napomenu kako bi se smanjila mogućnost širenja zaraze.
3. Pogrebni poslovi obavljaju se redovito prema naputku Stožera civilne zaštite RH. Pogrebu mogu prisustvovati samo uža obitelj, bez glazbe, cvijeća i svijeća, a na osmrtnicama ne smije se stavljati mjesto i vrijeme pogreba. Termini pogreba na našim web stranicama privremeno se neće objavljivati. MRTVAČNICE ĆE SE OTVARATI 1 SAT PRIJE POGREBA, A RAZMAK IZMEĐU DVA POGREBA NA ISTOM GROBLJU MORA BITI MINIMALNO 1 SAT.
4. Tržnica Prelog zatvara se do daljnjega prema Odluci Stožera civilne zaštite RH.
5. Održavanje javnih površina i groblja obavljati će se prema redovnim planovima ali i prema vremenskim prilikama (npr. očekuje se snijeg).
6. Za plaćanje računa maksimalno koristite mobilna ili Internet bankarstva.  Glavna blagajna PRE-KOM-a radi prema redovnom radnom vremenu, a na blagajnu ide jedan po jedan korisnik. Također od danas možete i telefonom dogovoriti SEPA trajni nalog za bilo koju banku RH a dokumentacija će se razmijeniti mailom ili poštom.
Ostali poslovi obavljati će se prema naputcima Stožera civilne zaštite svih razina.
Svi zaposlenici  moraju koristiti zaštitnu masku i zaštitne rukavice i maksimalno se pridržavati razmaka između zaposlenika i korisnika. Sve prostorije za zaposlenike, sanitarni čvorovi opremljeni su dezinfekcijskim sredstvima, također te prostorije se dnevno dezinficiraju a uz to dezinficiraju se sva vozila i sortirnica. Radnicima koji rade na sortirnici u dvije smjene skraćuje se radno vrijeme na 6 do 13.30 i od 14.30 do 22 sata kako bi se izbjegao kontakt među njima a prije početka rada prostor sortirnice se dezinficira. Zaposlenici koji imaju povišenu tjelesnu temperaturu i/ili respiratorne probleme MORAJU SE JAVITI SVOJEM RUKOVODITELJU SEKTORA I SVOJOJ OBITELJSKOJ LIJEČNICI te neće dolaziti na posao sukladno preporuci liječnika.
Ovim priopćenjem želimo Vas obavijestiti o načinu rada i o mjerama koje se poduzimaju kako bi se spriječilo širenje koronavirusa.
NA NAMA JE DA SE PONAŠAMO ODGOVORNO, PREMA SEBI I PREMA DRUŠTVU U KOJEM ŽIVIMO. STOGA MOLIMO VAS ZA OPREZ I POŠTIVANJE SVIH ODLUKA I PREPORUKA KAKO BISMO IZBJEGLI ŠIRENJE ZARAZE NA NAŠEM PODRUČJU I PRIPOMOGLI NJENOM KONAČNOM SUZBIJANJU.
SVE NOVE UPUTE I OBAVJESTI OBJAVITI ĆEMO PUTEM NAŠE WEB I FACEBOOK STRANICE.
 
Direktor:
Siniša Radiković dipl,ing.
sinisa.radikovic@pre-kom.hr, pre-kom@pre-kom.hr

 
PODACI ZA KONTAKT I NARUČIVANJE USLUGA:
Sektor gospodarenja otpadom, dimnjačarska služba, čišćenje i održavanje zgrada:
Telefoni: 040/321246, 040/321244
Reciklažni centar: 040 321259, 099 4907528
Kompostana: 098 273513
Mailovi: kristijan.levacic@pre-kom.hr, tihana.jelacic-radikovic@pre-kom.hr , mario.cvetko@pre-kom.hr, lidija.negovec@pre-kom.hr, glomazni.otpad@pre-kom.hr
Dimnjačari po pozivu:
Kotoriba: 099 2714449
Donji Vidovec, Donja Dubrava, Sveta Marija:0993344441
Goričan:0992690358
Čehovec, Otok, Cirkovljan, Draškovec, Oporovec, Hemuševec, Čukovec:099 3344412
Prelog:0994469845
Sektor računovodstva, Blagajna, Pogrebni poslovi i upravljanje grobljima:
Telefoni: 040/645594 040/645535, 040/321247
Mailovi: milica.slavicek@pre-kom.hr, aleksandra.colic@pre-kom.hr, stjepan.glavina@pre-kom.hr, emilija.kovacic@pre-kom.hr
Sektor održavanja javnih površina i groblja, operativa, tržnica i nabava:
Telefoni:040/645458, 040/646898

NOVI SKLADIŠNI PROSTOR ZA OBRAĐENI KORISNI OTPAD

20.03.2020. Ovih dana je završeno novo otvoreno skladište za balirani otpad, a krajem prošle godine završeno je još jedno zatvoreno skladište. Sve radove na izgradniji skladišta odradili su zaposlenici PRE-KOM-a. Novi skladišni prostor dobro će nam doći u narednom periodu zbog otežanog prijevoza obrađenog korisnog otpada. Novim skladišnim prostorima moći ćemo uskladištiti nove količine korisnog otpada koji se u pravilu izvozi (npr. tetrapak ide u Srbiju, staklo u Austriju) dok se ne normalizira sam prijevoz zbog zatvaranja granica. Svi poslovi PRE-KOM-a obavljaju se u punom opsegu, a u poslovanju se koriste zaštitne rukavice i maske te smo opskrbljeni dezinfekcijskim sredstvima.


KOMUNALNE USLUGE NA PODRUČJU ŽUPANIJE MEĐIMURSKE I DALJE U PUNOM OPSEGU

18.03.2020. Danas, na održanom online sastanku triju komunalnih poduzeća (GKP Čakom d.o.o. Čakovec, MURS-EKOM d.o.o. Mursko Središće i GKP PRE-KOM d.o.o. Prelog ) sa područja Međimurske Županije dogovoreno je:
1.      Javna usluga sakupljanja miješanog, biorazgradivog, korisnog i glomaznog otpada pružaju se u punom opsegu te se opseg usluge neće smanjivati ni u narednom periodu. Sve naše građevine za gospodarenje otpadom rade prema redovnim radnim vremenima.
2.      U slučaju problema vezano uz širenje virusa COVID – 19, kvarova vozila, nedostatka radnika zbog bolesti ili nekih drugih problema komunalna poduzeća dogovaraju da će komunicirati na dnevnoj razini i dogovarati eventualne potrebe ispomoći između sebe u svrhu nesmetanog pružanja usluga korisnicima.
3.      Sve ostale komunalne djelatnosti koje obavljaju komunalna poduzeća  (održavanje javnih površina, pogrebni poslovi, dimnjačarski poslovi itd.) obavljaju se također u punom opsegu te se opseg tih usluga neće smanjivati u narednom razdoblju.
4.      Pozivamo naše korisnike da za komunikaciju i naručivanje komunalnih usluga sa svojim komunalnim poduzećem maksimalno koriste e-mail, facebook ili telefone koji su objavljeni na našim web i/ili facebook stranicama.
5.      Pozivamo sve naše korisnike da za plaćanja maksimalno koriste svoje Mobilno ili Internet bankarstvo.
Na svima nama je da se ponašamo odgovorno, prema sebi i prema društvu u kojem živimo. Stoga Vas molimo za oprez i poštivanja svih odluka i preporuka Stožera civilne zaštite svih razina, a sve kako bismo izbjegli širenje zaraze na našem području i pripomogli njenom konačnom suzbijanju.
GKP Čakom d.o.o. Čakovec, Direktor Ivica Perhoč
MURS-EKOM d.o.o. Mursko Središće, Direktor Josip Sršan
GKP PRE-KOM d.o.o. Prelog, Direktor Siniša Radiković

SJEDNICA STOŽERA CIVILNE ZAŠTITE GRADA PRELOGA

13.03.2020. Vezano uz aktualnu situaciju u Republici Hrvatskoj, svoju je sjednicu održao Stožer civilne zaštite Grada Preloga. Kratko su ponovljene sve aktivnosti u posljednjih nekoliko dana. Gradonačelnik Ljubomir Kolarek, sa svojim suradnicima, održao je nekoliko sastanaka sa predstavnicima školskih ustanova, ugostiteljima s područja Preloga te zamolio na pridržavanje svih uputstava koja stižu iz nacionalnih i županijskih stožera civilne zaštite. Temeljem naputka Vlade Republike Hrvatske neće se, od ponedjeljka 16. ožujka, održavati nastava u osnovnim školama Prelog i Draškovec te Srednjoj školi Prelog. Također, za brojne javne objekte Grad Prelog osigurani su punktovi s dezinfekcijskim sredstvima. S danom 13. ožujka, prekida se i provođenje predškolskog odgoja na područja Grada Preloga. Roditelji koji ne mogu osigurati brigu za djecu, mogu dovesti djecu u predškolsku ustanovu, uz potpisanu izjavu o istom.
Grad Prelog upućuje poziv i preporuku svim građanima, da pogrebima u sljedećim danima prisustvuje samo obitelj pokojnika. Mole se svi građani koji imaju kakvih pitanja prema službenicima Uprave Grada Preloga ili Gradskog komunalnog poduzeća Pre-kom d.o.o. Prelog, da to čine putem telefona ili mail pošte. Mole se svi građani Grada Preloga da prate obavijesti nacionalnih, županijskih i gradskih Stožera civilne zaštite, Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo te Zavoda za javno zdravstvo Međimurske županije te da se pridržavaju uputa i preporuka koje se izdaju. Mole se građani da do daljnjeg ograniče svoje kretanje te da bez prijeke potrebe ne putuju izvan Preloga i Međimurske županije, a pogotovo ne u inozemstvo.
Pozivaju se građani Grada Preloga, koji su zbog poslovnih ili privatnih razloga u proteklih 14 dana boravili u virusom zahvaćenim zonama, a nemaju povišenu temperaturu ili ne kašlju, da postupe savjesno i odgovorno te da se u skladu s preporukama struke, telefonskim putem jave dežurnom epidemiologu ili na službu 112. Osobe koje zbog poslovnih ili privatnih razloga u proteklih 14 dana boravile u virusom zahvaćenim zonama, a koje kašlju i/ili imaju povišenu temperaturu, imaju obvezu žurno se telefonski javiti svom liječniku obiteljske medicine radi daljnjih uputa.
Napominjemo da je GKP PRE-KOM  d.o.o. sve sanitarne čvorove u našim prostorima, te u svim mrtvačnicam opremio sa dezinfekcijskim sredstvima i uputama za postupanje. Molimo da se pridržavate uputa Stožera civilne zaštite svih razina. Svi poslovi PRE-KOM-a (sakupljanje otpada, rad reciklažnog centra, kompostane, sortirnice, pogrebni poslovi, dimnjačarska služba, itd.) obavljaju se u punom opsegu. Molimo Vas da sukladno preporukama Stožera Civilne zaštite Grada Preloga komunikaciju sa nama obavljate putem telefona, facebooka ili e-maila. Svi kontakt podaci nalaze se na našim web stranicam  http://pre-kom.hr/kontakti.html .

STIGLI PLAVI I ŽUTI KONTEJNERI PUTEM EU PROJEKTA

13.03.2020. Nakon dužeg čekanja isporučeno je 147 kontejnera od 1100 litara (plavih i žutih) koji će se podijeliti na području 12 JLS gdje PRE-KOM pruža javne usluge. Vrijednost isporučenih spremnika sa PDV-om iznosi oko 330 tisuća kuna i 85% pokriveno je bespovratnim sredstvima EU-a. Kontejneri  su vlasništvo JLS koje će platiti razliku od 15% vrijednosti, a spremnici će se podijeliti prvo u škole, vrtiće te kod ostalih velikih korisnika. Zamijeniti će se postojeći kontejneri PRE-KOM-a koji će se preraspodijeliti novim PRE-KOM-ovim korisnicima.
Nažalost plave i žute kante za kućanstva (22000 komada) još nisu isporučene, a njihova isporuka očekuje se krajem ove godine.


SLANJE RAČUNA ZA KORISNIKE PRE-KOM-a PUTEM E-MAILA

26.02.2020. Nakon uspješnog testiranja krećemo sa novom uslugom slanje računa za usluge PRE-KOM-a za kućanstva putem e-maila. Javite se u PRE-KOM telefonom, e-mailom ili osobno te dogovorite slanje Vaših računa e-mailom. Nakon generiranja računa on se šalje putem e-mail servisa E-UPLATNICA i u e-mailu dobivate račun u pdf formatu pogodnom za ispis, te barkod u jpg formatu pogodno za preuzimanje u mobilno bankarstvo. U e-mailu se nalaze brojevi za kontakt i dodatna pitanja vezana uz račune i usluge PRE-KOM-a. Pozivamo Vas da dogovorite našu novu uslugu i zajedno smanjimo stvaranje otpada (papir, kuverte) i čuvamo naš okoliš.Back to content