GKP PRE-KOM d.o.o.

Go to content
Postavite pitanje, dajte primjedbu ili pohvalu i doznajte što Vas zanima o PRE-KOM-u


NARUČIVANJE ODVOZA


DIMNJAČARI:
Prelog (1.-30.)                                        
Alen Drk           Mario Horvat
099 4469845     099 3344412
Kotoriba (1.-30.)
Milivoj Vugrinčić
099 2714449
D.Vidovec(8.-15.), D. Dubrava(16.-23.),
Goričan(24.-30.), S. Marija (1.-7.)
Stjepan Bendelja Miljenko Marđetko  Đuro Belić
099 2690358       099 3344441  099 2692345
GROBARI:
Prelog, D. Kraljevec, Kotoriba,Goričan, D.Vidovec, Sv.Marija, D.Dubrava
Franjo Ekart 099 3344424
Dejan Mesarić 099 3344411
Zoran Vargović 099 4905069
Valent matulin 099 4871773
OTPAD:

NOVOSTI:     -     ARHIVA NOVOSTI

OSTVARENJE CILJEVA SUSTAVA UPRAVLJANJA KVALITETOM (ISO 9001), OKOLIŠEM (ISO 14001) TE SIGURNOŠĆU I ZDRAVLJEM ZAPOSLENIKA (OHSAS 18001) ZA 2019. GODINU

24.01.2020. GKP PRE-KOM d.o.o.  je poduzeće u vlasništvu 11 JLS iz Županije Međimurske i 1 JLS iz Županije Varaždinske, te želimo našim korisnicima (kupcima) i putem naše web stranice približiti naše poslovanje u 2019. godinu. Početkom 2019. godine pridružila nam se Općina Podturen. Naš sustav gospodarenja otpadom i dalje ostvaruje ponajbolje rezultate u odvojenom sakupljanju i obradi korisnog otpada u RH. Za poslove gospodarenja otpadom ishođene su sve potrebne dozvole i očevidnike. Na poslovima gospodarenja otpadom sada radi 55 radnika sa područja svih JLS gdje PRE-KOM pruža usluge. U prethodnoj godini ostvarili smo većinu zacrtanih ciljeve, osim projekata sa resornim Ministarstvom i/ili Fondom za zaštitu okoliša koji nažalost nisu bili raspisani, a dio ciljeva nismo ostvarili zbog značajnog proširenja opsega poslovanja u gospodarenju otpadom. Dio projekata odradili smo samostalno, a one koje nismo realizirali samostalno prenijeti će se na sljedeću godinu.
1. FINANCIJE (nerevidirano)
U 2019. poslovanje iz naših djelatnosti ostvaruje rast prihoda od 19,53% prvenstveno zbog povećanja opsega poslovanja u gospodarenju otpadom (Općine Domašinec, Martijanec i Podturen), ali i zbog korekcija cijena zbog rasta troškova obrade korisnog otpada. Kako smo povećali opseg poslovanja rasli su i troškovi zbog zapošljavanja novih radnika, troškova poslovanja i potrebnih investicija (amortizacija).   
Prihodi ostvareni: 16.335.110 kuna   
Rashodi ostvareni: 16.309.168 kuna  
Dobit - prije oporezivanje iznosi 25.942 kuna. Rezultat poslovanja je pozitivan, a uz to odrađene su potrebne investicije potrebne za daljnji rast prihoda u narednoj godini, nažalost nastavlja se značajan pad prihoda od prodaje korisnog otpada zbog pada tržišta sekundarnih sirovina, a posebno plastike, i papira.
CILJ ZA 2020 - Kako imamo još slobodnih kapaciteta u našim građevinama za gospodarenje otpadom, te ako će biti još zainteresiranih JLS za priključenje našem sustavu ići će se u proširenje poslova gospodarenja otpadom. Očekujemo rast prihoda do 5%. Kako je urednost u plaćanju i dalje loša (pogotovo kod fizičkih osoba) pojačati ćemo aktivnosti na naplati potraživanja.
2. KUPCI
U protekloj godini zadržali smo sve stare kupce. Ugovorili smo usluge gospodarenja otpadom sa Općinom Podturen. Sve zaprimljene prigovore i reklamacije rješava povjerenstvo na čijem je čelu predstavnik udruge za zaštitu potrošača, i njihov broj kreće se na istom nivou prema prethodnoj godini.
CILJ ZA 2020 - U 2020. nastojati ćemo prvenstveno zadržati sve postojeće kupce, dok se širenje i razvoj planira kroz eventualno novo ugovaranje na poslovima gospodarenja otpadom.
3. INTERNI POSLOVNI PROCESI
Nakon provedenih internih audita primijećeno je da se u poslovanju događaju nove situacije, da su postavljeni novi zakonski zahtjevi (vrlo značajan zakonski zahtjev je dopuna Uredba o gospodarenju komunalnim otpadom), te su se izdale preventivne ili korektivne radnje. Kako naši vlasnici i mi sami smatramo da dopuna Uredbe o gospodarenju komunalnim otpadom krši Ustavno načelo pravičnosti te krši načelo onečistač plaća zatražili smo od Ustavnog suda ocjenu zakonitosti same dopune Uredbe. Iz svega navedenog došlo je do promjena djela postupaka kvalitete i prateće dokumentacije. Uz provedene interne kontrole (audite) u 2019. godini imali smo i vanjske kontrola koje nisu utvrdile naše nepravilnosti u poslovanju.
CILJ ZA 2020 - U 2020. planiramo daljnju prijavu na EU fondove i modernizaciju opreme i strojeva.
4. OBRAZOVANJE I RAZVOJ
Protekle godine broj zaposlenih mijenjao se i kretao na oko 98 zaposlenika. Provedena su stručna osposobljavanja za razne poslove, te osposobljavanja iz zaštite na radu.
CILJ ZA 2020 - U 2020. nastaviti ćemo stručno usavršavanje naših zaposlenika, te obrazovanje za sigurnost na radu naših zaposlenika, pogotovo novo zaposlenih.
5. ODVOJENO SAKUPLJANJE KORISNOG OTPADA
Duži niz godina vodimo evidencije o sakupljenom otpadu po vrstama. Ove godine se udio odvojeno sakupljenog, obrađenog i oporabljenog korisnog otpada po evidenciji u skladu sa Ministarstvom zaštite okoliša povećao za 9,6% na  62.55% što je među najboljim rezultatima u Republici Hrvatskoj.
CILJ ZA 2020 - U 2020. godini želimo daljnji rast udjela u odvojenom sakupljanju, obradi i oporabi korisnog otpada za minimalno 1,0 postotni poen.
6. UKLJUČENOST U ORGANIZIRANO SAKUPLJANJE OTPADA
PRE-KOM je još 2007 uveo sve evidencije o svojim korisnicima pa tako i o uključenosti domaćinstva u sustav gospodarenja otpadom. Uključenost u sustav je obavezno za sva domaćinstva (Zakon o održivom gospodarenju otpadom, Odluke o komunalnom redu). Vidljivo je da se uključenost popravlja iz dva razloga, a to su da ima sve manje domaćinstva, a i stvarna uključenost u sustav svake se godine pomalo popravlja. Ostvarena je uključenost u 2019. godini od 97,78 % i ona je porasla zbog rješavanja trajno nekorištenih kuća i prijava manjeg broja korisnika koji su bili izvan sustava.
CILJ ZA 2020 - U 2020. sa JLS i komunalnim redarima provesti akcije dodatnog uključivanja korisnika u organizirani sustav sakupljanja otpada te nastojati uključenost povećati za 0,10 postotna poena.
7. ZDRAVLJE I SIGURNOST ZAPOSLENIKA
Zdravlje i sigurnost zaposlenika (OHSAS 18001) naš je primarni cilj kako bi se svi radni zadaci obavljali na  način da zdravlje i sigurnost zaposlenika bude na najvišem nivo.  Educirali smo zaposlenike vezano uz uvedeni sustav. Uveli smo sustav praćenja potencijalno opasnih situacija. Proveli smo potrebne vježbe evakuacije i spašavanja. Nažalost imali smo 1 lakših ozljeda na radu i to želimo značajno smanjiti  u narednoj godini.
CILJ ZA 2020 - U 2020. nastojati ćemo završiti bez ozljeda na radu.

PRELIMINARNI REZULTATI SAKUPLJANJA OTPADA ZA 2019. GODINU

22.01.2019 Nakon završene obrade podataka, objavljujemo preliminarne podatke o sakupljenom otpadu za 2019. godinu na području gdje PRE-KOM pruža javnu uslugu. Tijekom prošle 2019. godine pridružila nam se Općina Podturen. Sve JLS su ostvarile rezultat bolji od 50% odvojenog sakupljanja otpada, a u 2019. godini uspjeli smo zaustaviti rast miješanog komunalnog  otpada od pravnih osoba. Nažalost dolazi do velikog rasta količina glomaznog otpada kod kućanstva. Nakon naše obrade glomaznog otpada gdje se količina glomaznog otpada smanji i za 60%, nažalost ostatne količine glomaznog otpada porasle su za 276 tona. Prema evidenciji odvajanja otpada prema HAOP-u (službeno za RH) ostvarili smo prosječnu stopu odvojenog sakupljanja i obrade otpada od 62,55%, a najbolje rezultate ostvarili su Prelog 71,27%, Belica 67.07% i Goričan 61.81%. U obračunu prema HAOP-u neke vrste otpada koje smo sakupili od kućanstva ne pribrajaju se u korisni otpad (npr. gume, sanitarije i sl.). Iz tabela je vidljivo da je broj korisnika fizičkih osoba rastao za 12,94%, a broj korisnika pravnih osoba se povećao za 16,47%. U 2019. godini prosječno kućanstvo odložilo je 232 kg/godišnje miješanog komunalnog otpada, što bi po stanovniku bilo 70 kg/godišnje. U novu 2020. godinu krećemo sa projektom opremanja i modernizacije kompostane putem EU projekta, te nabave 2 manja komunalna vozila. U III/2020. dolazi isporuka plavih i žutih kontejnera za 12 JLS, a nadamo se da će do kraja ove godine stići i dugo očekivani plavi i žuti spremnici za naša kućanstva njih oko 22000 komada. Nakon podjele spremnika korisni otpad više se neće sakupljati u vrećama za korisni otpad. Ove izvrsne rezultate ostvarili smo suradnjom naših korisnika, naših vlasnika i djelatnika PRE-KOM-a i zato NE DVOJITE NEGO SMEĆE ODVOJITE ! PRE-KOM PRELOG.


UKLJUČENOST U SUSTAV ZBRINJAVANJA OTPADA ZA 2019. GODINU

02.01.2020 Još od 2007. uveli smo sve  evidencije o našim korisnicima pa tako i o uključenosti domaćinstva u sustav gospodarenja otpadom. Uključenost u sustav gospodarenja otpadom obavezno je za sve nekretnine/domaćinstva a to je u skladu sa Zakonom o održivom gospodarenju otpadom, Uredbom o gospodarenju komunalnim otpadom i Odlukama JLS-e o načinu pružanja jave usluge. Kako je vidljivo iz tabele uključenosti je blago porasla prema prošloj godini. Od 01.02.2018. moguće je nekretninu proglasiti trajno nekorištenom uz predočenje obračuna struje iz kojeg je vidljivo da je potrošnja u obračunskom razdoblju manja od 6kw i tu mogućnost je dosada iskoristilo preko 245 korisnika a to su nekretnine gdje su vlasnici nekretnina iselili u inozemstvo. Najveći problem sustava gospodarenja otpadom je problem Romskim domaćinstvima u Romskim naseljima koja stvaraju znatne količine otpada, no ne žele prihvatiti svoje financijske i druge obaveze vezane uz gospodarenje otpadom.
I ovim putem pozivamo domaćinstva koja nisu u sustavu gospodarenja otpadom da se uključe jer je to njihova zakonska obaveza.


SAKUPLJANJE BOŽIĆNIH DRVCA POČETKOM 2020. GODINE

30.12.2019. Već tradicionalno PRE-KOM sakuplja božićna drvca. Molimo Vas da ispred svojih kuća / zgrada ostavite božićna drvca prema sljedećim terminima sakupljanja:
09.01.2020. - Grad Prelog sva naselja
10.01.2020. - Općine Goričan, Donji Kraljevec sva naselja, Martijanec sva naselja
13.01.2020. - Općine Belica sva naselja, Domašinec
14.01.2020. - Općine Donja Dubrava, Donji Vidovec, Sveta Marija sva naselja, Kotoriba, Podturen sva naselja, Dekanovec

NABAVLJEN RABLJENI BIO SHREDDER WILLIBALD MS 3000

11.12.2019. Danas je isporučen rabljeni bio shredder Willibald MS 3000 vrijedan 820 tisuća kuna bez PDV-a. Tvrtka Willibald poznati je njemački proizvođač opreme za obradu biorazgradivog otpada. Stroj je proizveden 2016. godine ima je 750 radnih sati, a mi smo sa proizvođačem stroja dogovorili i njegov generalni servis te isporuku rezervnog seta batova za drobljenje biorazgradivog otpada. Već u samom školovanju naših djelatnika pokazale su se izvrsne karakteristike samog stroja, koji u nekih 15 minuta obradi cca 20m3 otpada iz smeđih kanti, a veliku brzinu ima i kod drobljenja granja, krumpira i ostalog biorazgradivog otpada.


ODRŽAN EKO KVIZ "NE DVOJI NEGO SMEĆE ODVOJI !" ŠKOLSKA GODINA 2019./2020.

09.12.2019. Danas je u Poduzetničkom centru Prelog održan tradicionalni 6. po redu Eko kviz o gospodarenju otpadom za učenike sedmih razreda. U ovogodišnjem kvizu sudjelovalo je 12 osnovnih škola sa područja 13 JLS (Grad Prelog, Općine Kotoriba, Donja Dubrava, Donji Vidovec, Sveta Marija, Goričan, Donji Kraljevec, Belica, Dekanovec, Domašinec, Podturen, Martijanec, Pribislavec). I ove školske godine eko kviz je dio projekta "NE DVOJI NEGO SMEĆE ODVOJI ! financiranog iz Kohezijskog fonda EU te je za svaku školu koja sudjeluje osigurano 1.000,00 kn za nadoknadu troškova prijevoza i sudjelovanja u kvizu. Glavna osobitost našeg kviza je što se uz teoretska znanja provjerava točnost i brzina sortiranja korisnog otpada. Najuspješnijima su osigurane vrijedne nagrade. Kako su dvije škole (Podturen i Sveta Marija) imale isti broj bodova na trećem mjestu u dodatnom razvrstavanju otpada bolji je bio Podturen.
1. nagradu – LED TV LG dijagonale 55/139 cm osvojila je Osnovna  škola Hodošan u sastavu: STELA HORVAT, JAKOV KRAMAR, MELANI ŠUPLJIKA
2. nagradu – prijenosno računalo LENOVO osvojila je Osnovna škola Martijanec u sastavu: LORENA ŽUPANIĆ, HANA JAGIĆ, DORIAN KOLMAN
3. nagradu – fotoaparat NIKON Coolpix B500 osvojila je Osnovna škola Podturen u sastavu: LEON KOLARIĆ, LORENNA HRANILOVIĆ, VANESA JALUŠIĆ
4. nagrada 500 kuna osvojila je Osnovna škola Sveta Marija u sastavu: JUDITA HERC, DORA PAPAK, ANA STRBAD
Nagrade je uručio direktor GKP PRE-KOM d.o.o. Prelog Siniša Radiković dipl.ing.
U nastavku donosimo kratku foto galeriju koju možete pogledati OVDJE.SUPERTALENT SHOW "NE DVOJI NEGO SMEĆE ODVOJI ! "

09.12.2019. U sklopu EU projekta održati će se 30 igrokaza SUPERTALENT SHOW "NE DVOJI NEGO SMEĆE ODVOJI ! " po dječjim vrtićima i školama u 13 JLS sudionica EU projekta (Grad Prelog, Općine Kotoriba, Donja Dubrava, Donji Vidovec, Sveta Marija, Donji Kraljevec, Goričan, Belica, Dekanovec, Domašinec, Podturen, Martijanec i Pribislavec). Ovo jedno od događanja u sklopu cjelovitog EU projekta vrijednog 1,2 milijuna kuna koji se sufinancira sa 85% bespovratnih sredstava EU.
Back to content