GKP PRE-KOM d.o.o.

Go to contentPostavite pitanje, dajte primjedbu ili pohvalu i doznajte što Vas zanima o PRE-KOM-u

PRE-KOM@NET                       

NARUČIVANJE ODVOZA
DIMNJAČARI:
Prelog                                         
Alen Drk           Marko Lilek
099 4469845     099 2692345
Kotoriba
Milivoj Vugrinčić
099 2714449
D.Vidovec,D. Dubrava
Hrvoje Fuš
099 2690358
Goričan, S. Marija
Mario Horvat
099 3344412
GROBARI:
Prelog, D. Kraljevec, Kotoriba,Goričan, D.Vidovec, Sv.Marija, D.Dubrava
Franjo Ekart 099 3344424
Alojz Balent 099 3344441
Krešimir Krušec 099 3344411

OTPAD:

NOVOSTI:     -     ARHIVA NOVOSTI

POTPISAN SPORAZUM O UDRUŽIVANJU U PROVEDBI PROJEKTA NE DVOJI NEGO SMEĆE ODVOJI !

12.02.2018. Ministarstvo zaštite okoliša i energetike prije desetak dana objavilo je javni poziv za EU sufinanciranje provedbe programa izobrazno-informativnih aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom. Temeljem Zakona o održivom gospodarenju otpadom, jedinice lokalne samouprave dužne su na svojim područjima provoditi izobrazno-informativne aktivnosti, a kroz ovaj poziv za to su im osigurana i značajna EU sredstva. Ministarstvo je gradovima i općinama osiguralo ukupno 47,2 milijuna kuna bespovratnih EU sredstava za provedbu edukativnih programa. Sredstva su osigurana kroz Operativni program „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“. Udio EU sufinanciranja je maksimalno 85% od ukupnog iznosa prihvatljivih troškova projekta. Prihvatljivi prijavitelji u sklopu ovog poziva su jedinice lokalne samouprave koje prijavljuju projekt provođenja izobrazno-informativnih aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom na području koje obuhvaća više od 10.000 stanovnika.
Danas potpisanim sporazumom u provedbi izobrazno-informativnih aktivnosti o održivom gospodarenju udružilo se 12 JLS iz Županije Međimurske i 1 JLS iz Županije Varaždinske i to: Grad Prelog, Općine, Kotoriba, Donja Dubrava, Donji Vidovec, Sveta Marija, Donji Kraljevec, Goričan, Belica, Dekanovec, Domašinec, Podturen, Pribislavec i Martijanec. Navedene JLS pokrivaju više od 40 tisuća stanovnika, te se sukladno javnom pozivu prijavljuje se 18 aktivnosti u vrijednosti 1,2 milijuna kuna. Očekuje se odobrenje ovog EU projekta, i njegov početak u drugoj polovici ove godine, a 18 aktivnosti provoditi će se kroz cijelo vrijeme trajanja projekta koje iznosi 20 mjeseci. Cijeli projekt vodi EU tim Grada Preloga.


OSTVARENJE CILJEVA SUSTAVA UPRAVLJANJA KVALITETOM (ISO 9001), OKOLIŠEM (ISO 14001) TE SIGURNOŠĆU I ZDRAVLJEM ZAPOSLENIKA (OHSAS 18001) ZA 2017. GODINU

03.02.2018. GKP PRE-KOM d.o.o. je od kraja 2017. godine poduzeće u vlasništvu 10 JLS iz Županije Međimurske, te želimo našim korisnicima (kupcima) i putem naše web stranice približiti naše poslovanje u 2017. godinu. Krajem 2017. godine pridružila nam se i Općina Domašinec gdje će se sa 01.02.2018. početi pružati usluga gospodarenja otpadom kao i u preostalih 9 JLS.  Naš sustav gospodarenja otpadom i dalje ostvaruje ponajbolje rezultate u odvojenom sakupljanju i obradi korisnog otpada. Za poslove gospodarenja otpadom ishođene su sve potrebne dozvole i očevidnici te smo ishodili dozvolu za gospodarenja otpadom za ponovnu uporabu, minimalne tehničke uvjeta za naš CPU i ishodili smo ukidanje statusa otpada ze određene vrste glomaznog otpada. Unatoč dobrim rezultatima prethodna godina imala je i svoje izazove a to je prvenstveno naplata potraživanja i značajne investicije za usklađenje poslovanja sukladno Uredbi o gospodarenju komunalnim otpadom i u daljnje proširenje poslovanja. Na poslovima gospodarenja otpadom sada radi više od 40 radnika sa područja svih JLS gdje PRE-KOM pruža usluge. U prethodnoj godini ostvarili smo većinu zacrtanih ciljeve, osim projekata sa resornim Ministarstvom i/ili Fondom za zaštitu okoliša koji nažalost nisu bili raspisani. Dio projekata odradili smo samostalno, a one koje nismo realizirali samostalno prenijeti će se na sljedeću godinu. Krajem 2017. izvršena je uskladba sustava upravljanja kvalitetom i okolišem sa novom revizijom standarda vlastitim snagama.
1. FINANCIJE (nerevidirano)
U 2017. poslovanje iz naših djelatnosti ostvaruje rast prihoda (3,2%) prvenstveno zbog povećanja opsega poslovanja. Kako smo povećali opseg poslovanja rasli su i troškovi zbog zapošljavanja novih radnika i potrebnih investicija.   
Prihodi ostvareni: 11.377.430 kuna   
Rashodi ostvareni: 11.350.788 kuna  
Dobit - prije oporezivanje iznosi 26.642 kuna. Rezultat poslovanja je pozitivan, a uz to odrađene su značajne investicije potrebne za daljnji rast prihoda u narednim godinama, nažalost desio se i značajan pad prihoda od prodaje korisnog otpada zbog zatvaranja tržišta Kine za izvoz korisnog otpada posebno plastike.
CILJ ZA 2018 - Zbog proširenja poslovanja, te rasta cijena javnih usluga gospodarenja otpadom , nakon dva pojeftinjenja u posljednje dvije godine od oko 17% , sada zbog usklađivanja sa vladinom Uredbom, očekujemo rast prihoda od oko 8%. Kako je urednost u plaćanju i dalje loša (pogotovo kod fizičkih osoba) pojačati ćemo aktivnosti na naplati potraživanja.
2. KUPCI
U protekloj godini zadržali smo sve stare kupce. Ugovorili smo usluge gospodarenja otpadom sa Općinom Domašinec. Sve zaprimljene prigovore i reklamacije rješava povjerenstvo na čijem je čelu predstavnik udruge za zaštitu potrošača, i njihov broj kreće se na istom nivou prema prethodnoj godini.
CILJ ZA 2018 - U 2018. nastojati ćemo prvenstveno zadržati sve postojeće kupce, dok se širenje i razvoj planira kroz novo ugovaranje na poslovima gospodarenja otpadom.
3. INTERNI POSLOVNI PROCESI
Nakon provedenih internih audita primijećeno je da se u poslovanju događaju nove situacije, da su postavljeni novi zakonski zahtjevi (vrlo značajan zakonski zahtjev je Uredba o gospodarenju komunalnim otpadom), te su se izdale preventivne ili korektivne radnje. Iz svega navedenog došlo je do promjena djela postupaka kvalitete i prateće dokumentacije. U 2017. godini uskladili smo svoje poslovanje sustava upravljanja kvalitetom i okolišem sa novom revizijom navedenih standarda vlastitim snagama. Uz provedene interne kontrole (audite) u 2017. godini imali smo i 9 vanjske kontrola koje nisu utvrdile naše nepravilnosti u poslovanju.
CILJ ZA 2018 - U 2018. planiramo krenuti sa pilot projektom video snimanja sakupljanja otpada (uz evidenciju sakupljanja otpada predstavlja prihvatljiv dokaz o izvršenoj usluzi)
4. OBRAZOVANJE I RAZVOJ
Protekle godine broj zaposlenih što na odrađeno što na neodređeno radno vrijeme mijenjao se i kretao na oko 82 zaposlenika. Provedena su stručna osposobljavanja za razne poslove, te osposobljavanja iz zaštite na radu.
CILJ ZA 2018 - U 2018. nastaviti ćemo stručno usavršavanje naših zaposlenika, te obrazovanje za sigurnost na radu naših zaposlenika, pogotovo novo zaposlenih.
5. ODVOJENO SAKUPLJANJE KORISNOG OTPADA
Duži niz godina vodimo evidencije o sakupljenom otpadu po vrstama. Ove godine se udio odvojeno sakupljenog, obrađenog i oporabljenog korisnog otpada povećao na  53,68% što je među najboljim rezultatima u Republici Hrvatskoj, a ako gledamo samo odvojeno sakupljeni otpad onda je taj udio povećao na  57,88%.
CILJ ZA 2018 - U 2018. godini želimo daljnji rast udjela u odvojenom sakupljanju, obradi i oporabi korisnog otpada za minimalno 1,0 postotna poena.
6. UKLJUČENOST U ORGANIZIRANO SAKUPLJANJE OTPADA
PRE-KOM je još 2007 uveo sve evidencije o svojim korisnicima pa tako i o uključenosti domaćinstva u sustav gospodarenja otpadom. Uključenost u sustav je obavezno za sva domaćinstva (Zakon o održivom gospodarenju otpadom, Odluke o komunalnom redu). Vidljivo je da se uključenost popravlja iz dva razloga, a to su da ima sve manje domaćinstva, a i stvarna uključenost u sustav svake se godine pomalo popravlja. Ostvarena je uključenost u 2017. godini od 96,45 % te ćemo je uz suradnju JLS nastojati povećavati i naredne godine.
CILJ ZA 2018 - U 2018. sa JLS i komunalnim redarima provesti akcije dodatnog uključivanja korisnika u organizirani sustav sakupljanja otpada te nastojati uključenost povećati za 0,10 postotna poena.
7. ZDRAVLJE I SIGURNOST ZAPOSLENIKA
Zdravlje i sigurnost zaposlenika (OHSAS 18001) naš je primarni cilj kako bi se svi radni zadaci obavljali na  način da zdravlje i sigurnost zaposlenika bude na najvišem nivo.  Educirali smo zaposlenike vezano uz uvedeni sustav. Uveli smo sustav praćenja potencijalno opasnih situacija. Proveli smo potrebne vježbe evakuacije i spašavanja.
CILJ ZA 2018 - U 2018. nastojati ćemo završiti bez ozljeda na radu.

KOLIČINE SAKUPLJENOG OTPADA U 2017. GODINI

19.01.2018 U prošloj godini sakupljeno je 12,59% više otpada svih vrsta i to zbog rasta broja korisnika, stalnog rasta otpada u privredi, a dijelom i zbog rasta standarda naših korisnika. Otpad koji se odlaže na odlagalište rastao je 11,25%, a otpad koji se obrađuje za recikliranje rastao je 13,78%. Fizičke osobe blago su smanjile količine otpada koji se odlaže na odlagalište, dok je otpad koji se odlaže na odlagalište u pravnim osobama značajno rastao zbog jačanja privrede odnosno rasta zaposlenosti. U 2017. godini povećali smo udio obrađenog otpada na 53,68%, a ako to povećamo za odvojeno sakupljeni a odloženi glomazni otpad dolazimo na vrlo dobrih 57,88% čime ćemo i dalje ostati među najboljima u Republici Hrvatskoj. Drugu polovicu prošle godine obilježio je značaja pad cijena otpadne plastike svih vrsta (do 150%) i otpadnog papira (do 30%) čime smo izgubili značajna sredstva od korisnog otpada. U Republici Hrvatskoj trebalo bi poraditi na izgradnji kapaciteta za oporabu korisnog otpada te izgradnji burze otpada kako bi postizali bolje cijene za korisni otpad koji radi toga prodajemo u inozemstvo. Kako ove godine sukladno Uredbi o komunalnom otpadu JLS će početi plaćati poticajnu naknadu za smanjenje količina miješanog komunalnog otpada, a JLS na našem području to su odradile do 2015. godine koja je po Uredbi referentna godina i u 2017. trebali bi smanjiti količine miješanog komunalnog otpada za dodatnih 20% što nemoguće. U količine miješanog komunalnog otpada pribraja se i otpad iz pravnih osoba, te su JLS gdje raste privreda i zaposlenost kao na našem podruju dodatno kažnjene. Pozivamo nadležno Ministarstvo da promjeni sporni članak Uredbe kako se ne bi kažnjavale JLS koje su već ostvarile preuzete ciljeve za 2020. godinu sukladno direktivama EU.
Sve naše korisnike pozivam da nastavimo zajedno odvajati otpada.                      NE DVOJI NEGO SMEĆE ODVOJI !     PRE-KOM PRELOG  CPU PRELOG U 2017. GODINI

05.01.2018 Prošlo je 7 mjeseci od otvaranja našeg Centra za ponovnu uporabu, i korisnici se postepenu navikavaju na tu vrstu građevine za gospodarenje otpada, odnosno građevine kojom se sprečava nastanak otpada. Za CPU Prelog ishodili smo dozvolu za ponovnu uporabu, minimalne tehničke uvjete i ukinuli smo status otpada za određene vrste glomaznog otpada koji se obnavlja u CPU. Nažalost nismo dobili nikakvu potporu za izgradnju / rekonstrukciju našeg CPU od strane resornog Ministarstva, te smo cijelu rekonstrukciju odradili vlastitim sredstvima.
 
Malo statistike (prodaje)  za prvi 7 mjeseci rada za 2017. godinu u kojoj je prodano robe za 29958 kuna:
Pozivamo Vas da posjetite CPU Prelog ili da pregledate što se nudi u CPU preko naše web stranice.

UKLJUČENOST U SUSTAV ZBRINJAVANJA OTPADA ZA 2017. GODINU

03.01.2018 Još od 2007. uveli smo sve  evidencije o našim korisnicima pa tako i o uključenosti domaćinstva u sustav gospodarenja otpadom. Uključenost u sustav gospodarenja otpadom obavezno je za sva domaćinstva a to je u skladu sa Zakonom o održivom gospodarenju otpadom i Odlukama o komunalnom redu JLS-e. Kako je vidljivo uključenosti se i dalje blago povećava. Najveći problem sustava gospodarenja otpadom je problem Romskim domaćinstvima koja stvaraju znatne količine otpada, no ne žele prihvatiti svoje financijske obaveze vezane uz gospodarenje otpadom.
I ovim putem pozivamo domaćinstva koja nisu u sustavu gospodarenja otpadom da se uključe jer je to njihova zakonska obaveza.  
  


SAKUPLJANJE BOŽIĆNIH DRVCA POČETKOM 2018. GODINE

27.12.2017. Već tradicionalno iza novogodišnjih praznika prikupljati ćemo ostatke božićnih drvca. Molimo Vas da prema rasporedu u nastavku ostavite božićno drvce ispred kuće kako bi ga naši radnici pokupili.
Termini odvoza božićnih drvca po JLS:
09.01.2018.  OPĆINE BELICA - SVA NASELJA, OPĆINA DEKANOVEC, OPĆINA GORIČAN
10.01.2018.  GRAD PRELOG - SVA NASELJA
11.01.2018.  OPĆINA KOTORIBA, OPĆINA DONJA DUBRAVA, OPĆINA DONJI VIDOVEC, OPĆINA SVETA MARIJA
12.01.2018.  OPĆINA DONJI KRALJEVEC - SVA NASELJA

PRE-KOM KREĆE U PROVEDBU UREDBE O GOSPODARENJU KOMUNALNIM OTPADOM

04.12.2017. Vlada Republike Hrvatske donijela je Uredbu o gospodarenju komunalnim otpadom (svibanj 2017.), sukladno Zakonu o održivom gospodarenju otpadom. Uredba stupa na snagu 01.11.2017. godine, a počinje se primjenjivati od 01.02.2018. godine. Uredbom bi se trebala postići ujednačenost kvalitete usluge na području cijele RH, te dodatno personalizirati usluga. Naplata bi se trebala provoditi uz maksimalno uvažavanje načela onečišćivač plaća. Sve jedinice lokalne samouprave trebaju u ovom prijelaznom razdoblju donijeti ODLUKU O NAČINU PRUŽANJA JAVNIH USLUGA PRIKUPLJANJA MIJEŠANOG KOMUNALNOG OTPADA I BIORAZGRADIVOG KOMUNALNOG OTPADA na svom području, te donijeti nove cjenike usluga usklađene s Uredbom Vlade i Odlukom JLS-a. PRE-KOM kao davatelj usluga uskladit će način pružanja usluga sukladno Uredbi Vlade i Odluci JLS-a.
Uredbom o gospodarenju komunalnim otpadom propisan je minimalni opseg usluge koji mora sadržavati:
- sakupljanje miješanog komunalnog otpada (crni/zeleni spremnici)
- sakupljanje biorazgradivog komunalnog otpada (smeđi spremnici)
- sakupljanje korisnog otpada (vreće, plavi i žuti spremnici)
- sakupljanje glomaznog (krupnog) otpada
- preuzimanje problematičnog otpada u reciklažnom dvorištu
Naš opseg usluge nešto je veći od minimalnog te uz navedeno sakupljamo granje u sklopu glomaznog otpada, božićna drvca, dajemo dodatne vreće za pelene za obitelji sa malom djecom, te svi korisnici sa smeđim spremnikom dobivaju 50 l supstrata godišnje. Od 01.02.2018. korisnici će moći samostalno dovesti do 200 kg građevinskog otpada, svakih 6 mjeseci, u reciklažno dvorište u Prelogu što će biti uključeno u cijenu javne usluge. Nažalost nakon dva pojeftinjenja javne usluge od blizu 17% u protekle 2 godine, sada dolazi do poskupljenja koje iznosi prosječno 7% uz jednu primopredaju miješanog komunalnog otpada mjesečno, čime će se sustav gospodarenja otpadom uskladiti sa Uredbom Vlade i Odlukom JLS-a.
Radnici PRE-KOM od 11.12.2017 početi će dostavljati na Vaše kućne adrese Izjavu (u dvije kopije), Izvadak iz novog cjenika i Upute koje će Vam olakšati popunjavanje same Izjave i objasniti promjene koje će se primjenjivati od 01.02.2018. godine (Upute i izvadak iz cjenika, primjer popunjene Izjave).  
Back to content