GKP PRE-KOM d.o.o.

Go to contentPostavite pitanje, dajte primjedbu ili pohvalu i doznajte što Vas zanima o PRE-KOM-u

PRE-KOM@NET                       

NARUČIVANJE ODVOZA
DIMNJAČARI:
Prelog                                         
Alen Drk           Marko Lilek
099 4469845     099 2692345
Kotoriba
Milivoj Vugrinčić
099 2714449
D.Vidovec,D. Dubrava
Hrvoje Fuš
099 2690358
Goričan, S. Marija
Mario Horvat
099 3344412
GROBARI:
Prelog, D. Kraljevec, Kotoriba,Goričan, D.Vidovec, Sv.Marija, D.Dubrava
Franjo Ekart 099 3344424
Alojz Balent 099 3344441
Krešimir Krušec 099 3344411

OTPAD:

NOVOSTI:     -     ARHIVA NOVOSTI

CPU PRELOG U 2017. GODINI

05.01.2018 Prošlo je 7 mjeseci od otvaranja našeg Centra za ponovnu uporabu, i korisnici se postepenu navikavaju na tu vrstu građevine za gospodarenje otpada, odnosno građevine kojom se sprečava nastanak otpada. Za CPU Prelog ishodili smo dozvolu za ponovnu uporabu, minimalne tehničke uvjete i ukinuli smo status otpada za određene vrste glomaznog otpada koji se obnavlja u CPU. Nažalost nismo dobili nikakvu potporu za izgradnju / rekonstrukciju našeg CPU od strane resornog Ministarstva, te smo cijelu rekonstrukciju odradili vlastitim sredstvima.
Malo statistike (prodaje)  za prvi 7 mjeseci rada za 2017. godinu u kojoj je prodano robe za 29958 kuna:
Pozivamo Vas da posjetite CPU Prelog ili da pregledate što se nudi u CPU preko naše web stranice.

UKLJUČENOST U SUSTAV ZBRINJAVANJA OTPADA ZA 2017. GODINU

03.01.2018 Još od 2007. uveli smo sve  evidencije o našim korisnicima pa tako i o uključenosti domaćinstva u sustav gospodarenja otpadom. Uključenost u sustav gospodarenja otpadom obavezno je za sva domaćinstva a to je u skladu sa Zakonom o održivom gospodarenju otpadom i Odlukama o komunalnom redu JLS-e. Kako je vidljivo uključenosti se i dalje blago povećava. Najveći problem sustava gospodarenja otpadom je problem Romskim domaćinstvima koja stvaraju znatne količine otpada, no ne žele prihvatiti svoje financijske obaveze vezane uz gospodarenje otpadom.
I ovim putem pozivamo domaćinstva koja nisu u sustavu gospodarenja otpadom da se uključe jer je to njihova zakonska obaveza.  


SAKUPLJANJE BOŽIĆNIH DRVCA POČETKOM 2018. GODINE

27.12.2017. Već tradicionalno iza novogodišnjih praznika prikupljati ćemo ostatke božićnih drvca. Molimo Vas da prema rasporedu u nastavku ostavite božićno drvce ispred kuće kako bi ga naši radnici pokupili.
Termini odvoza božićnih drvca po JLS:
09.01.2018.  OPĆINE BELICA - SVA NASELJA, OPĆINA DEKANOVEC, OPĆINA GORIČAN
10.01.2018.  GRAD PRELOG - SVA NASELJA
11.01.2018.  OPĆINA KOTORIBA, OPĆINA DONJA DUBRAVA, OPĆINA DONJI VIDOVEC, OPĆINA SVETA MARIJA
12.01.2018.  OPĆINA DONJI KRALJEVEC - SVA NASELJA

PRE-KOM KREĆE U PROVEDBU UREDBE O GOSPODARENJU KOMUNALNIM OTPADOM

04.12.2017. Vlada Republike Hrvatske donijela je Uredbu o gospodarenju komunalnim otpadom (svibanj 2017.), sukladno Zakonu o održivom gospodarenju otpadom. Uredba stupa na snagu 01.11.2017. godine, a počinje se primjenjivati od 01.02.2018. godine. Uredbom bi se trebala postići ujednačenost kvalitete usluge na području cijele RH, te dodatno personalizirati usluga. Naplata bi se trebala provoditi uz maksimalno uvažavanje načela onečišćivač plaća. Sve jedinice lokalne samouprave trebaju u ovom prijelaznom razdoblju donijeti ODLUKU O NAČINU PRUŽANJA JAVNIH USLUGA PRIKUPLJANJA MIJEŠANOG KOMUNALNOG OTPADA I BIORAZGRADIVOG KOMUNALNOG OTPADA na svom području, te donijeti nove cjenike usluga usklađene s Uredbom Vlade i Odlukom JLS-a. PRE-KOM kao davatelj usluga uskladit će način pružanja usluga sukladno Uredbi Vlade i Odluci JLS-a.
Uredbom o gospodarenju komunalnim otpadom propisan je minimalni opseg usluge koji mora sadržavati:
- sakupljanje miješanog komunalnog otpada (crni/zeleni spremnici)
- sakupljanje biorazgradivog komunalnog otpada (smeđi spremnici)
- sakupljanje korisnog otpada (vreće, plavi i žuti spremnici)
- sakupljanje glomaznog (krupnog) otpada
- preuzimanje problematičnog otpada u reciklažnom dvorištu
Naš opseg usluge nešto je veći od minimalnog te uz navedeno sakupljamo granje u sklopu glomaznog otpada, božićna drvca, dajemo dodatne vreće za pelene za obitelji sa malom djecom, te svi korisnici sa smeđim spremnikom dobivaju 50 l supstrata godišnje. Od 01.02.2018. korisnici će moći samostalno dovesti do 200 kg građevinskog otpada, svakih 6 mjeseci, u reciklažno dvorište u Prelogu što će biti uključeno u cijenu javne usluge. Nažalost nakon dva pojeftinjenja javne usluge od blizu 17% u protekle 2 godine, sada dolazi do poskupljenja koje iznosi prosječno 7% uz jednu primopredaju miješanog komunalnog otpada mjesečno, čime će se sustav gospodarenja otpadom uskladiti sa Uredbom Vlade i Odlukom JLS-a.
Radnici PRE-KOM od 11.12.2017 početi će dostavljati na Vaše kućne adrese Izjavu (u dvije kopije), Izvadak iz novog cjenika i Upute koje će Vam olakšati popunjavanje same Izjave i objasniti promjene koje će se primjenjivati od 01.02.2018. godine (Upute i izvadak iz cjenika, primjer popunjene Izjave).  

DONJA DUBRAVA NAJBOLJA  U ODVAJANJU OTPADA U RH ZA 2016. GODINU

02.12.2017. Hrvatska agencija za okoliš i prirodu objavila je izvješće o komunalnom otpadu za 2016. godinu na preko 140 stranica podataka i tabela. Iz navedenog izvješća mogu se vidjeti podaci za sve jedinice lokalne samouprave na području cijele RH. Samo izvješće je potvrdilo da se zajedničkim gospodarenjem otpadom postižu ponajbolji rezultati, a gradovi Krk i Prelog sa okolnim Općinama i u 2016. godini ostvaruju ponajbolje rezultate u RH. Kroz jednu tabelu pokazati ćemo Vam 10 najboljih JLS u Republici Hrvatskoj, u prvom prikazu JLS poredane su prema odvojeno sakupljenom otpadu prema miješanom komunalnom otpadu i ostalom odloženom otpadu (npr. glomazni, biorazgradivi).


U drugom prikazu JLS poredane su prema odvojeno sakupljenom otpadu prema miješanom komunalnom otpadu. Iz oba prikaza vidljivo je da je Donja Dubrava JLS koja je najbolja u odvajanju otpada u RH. I ostale JLS koje su u sustavu zajedničkog gospodarenja otpadom gdje je PRE-KOM operater postižu vrlo dobre rezultate i napreduju iz godine u godinu. Općine koje su nam se pridružile krajem 2016. godine (Belica i Dekanovec), već su u 2017. napraviti značajan iskorak u odvajanju otpada i postizanju cilja sa više od 50% odvojeno sakupljanog i obrađenog otpada.
Županija Međimurska najbolja je Županija u Republici Hrvatskoj i postotke JLS iz naše Županije prikazujemo u jednoj tabeli sa dva redoslijeda JLS. U prvom prikazu JLS poredane su prema odvojeno sakupljenom otpadu prema miješanom komunalnom otpadu i ostalom odloženom otpadu (npr. glomazni, biorazgradivi), u drugom prikazu JLS poredane su prema odvojeno sakupljenom otpadu prema miješanom komunalnom otpadu.


Svim našim korisnicima usluga zahvaljujemo se na pomoći u odvajanju otpada, te im čestitamo na zajednički ostvarenim rezultatima. Ovome rezultatu značajno su pridonijele i naše JLS koje su predane očuvanju našeg okoliša te i njima čestitamo na ostvarenim rezultatima.   

NE DVOJI NEGO SMEĆE ODVOJI !      PRE-KOM PRELOG   

NABAVLJENO RABLJENO KOMUNALNO VOZILO

27.11.2017. Zbog proširenja zajedničkog gospodarenja otpadom na Općinu Domašinec i povećanja opsega poslova nabavljeno je još jedno rabljeno komunalno vozilo za sakupljanje otpada. Kako smo ostvarili izuzetno dobre poslovne odnose sa partnerima iz Njemačke nabavili smo već četvrto komunalno vozilo po izuzetno povoljnoj cijeni od samo 19.700 eura. Cijena takove nove nadogradnje kreće se na oko 150.000 eura. Podvozje vozila je MAN, a nadogradnja je njemačke tvrtke FAUN, samo vozilo proizvedeno je 2006. a nadogradnja je generalno je uređena (podizači kanti i kontejnera) 2011. godine.


OPĆINA DOMAŠINEC GOSPODARI OTPADOM SA JOŠ 9 JLS-ova

21.11.2017. Općinsko vijeće Općine Domašinec dnijelo je Odluku o povjeravanju javnih ovlasti za gospodarenju otpadom PRE-KOM-u, ulasku u vlasničku strukturu PRE-KOM-a i Odluku o sporazumnom gospodarenju otpadom sa postojećih 9 JLS (Grad Prelog, Općine Kotoriba, D. Dubrava,D. Vidovec, Sveta Marija, Goričan, D. Kraljevec, Belica i Dekanovec). PRE-KOM je odmah krenuo sa izradom plana gospodarenja otpadom za Općinu Domašinec, te sa svim pripremama za uvođenje novog sustava gospodarenja otpadom usaglašenog sa Uredbom o gospodarenju komunalnim otpadom. Početak primjene novog sustava je 01.02.2018. godine, a do to tog vremena podijeliti će se i potrebne upute, spremnici i vreće.


Back to content