GKP PRE-KOM d.o.o.

Go to content
Postavite pitanje, dajte primjedbu ili pohvalu i doznajte što Vas zanima o PRE-KOM-u

PRE-KOM@NET                       

NARUČIVANJE ODVOZA
DIMNJAČARI:
Prelog (1.-30.)                                        
Alen Drk           Mario Horvat
099 4469845     099 3344412
Kotoriba (1.-30.)
Milivoj Vugrinčić
099 2714449
D.Vidovec(8.-15.), D. Dubrava(16.-23.),
Goričan(24.-30.), S. Marija (1.-7.)
Stjepan Bendelja   Darko Hodić
099 2690358         099 4803182
GROBARI:
Prelog, D. Kraljevec, Kotoriba,Goričan, D.Vidovec, Sv.Marija, D.Dubrava
Franjo Ekart 099 3344424
Alojz Balent 099 3344441
Dejan Mesarić 099 3344411

OTPAD:

NOVOSTI:     -     ARHIVA NOVOSTI

ZBOG POVEĆANJA OPSEGA POSLOVA TRAŽI SE DJELATNIK SA POZNAVANJEM GOSPODARENJA OTPADOM U RH

19.01.2018. Pozivamo zainteresirane da se jave i priključe našem timu na poslovima gospodarenja otpadom.


OSTVARENJE CILJEVA SUSTAVA UPRAVLJANJA KVALITETOM (ISO 9001), OKOLIŠEM (ISO 14001) TE SIGURNOŠĆU I ZDRAVLJEM ZAPOSLENIKA (OHSAS 18001) ZA 2018. GODINU

19.01.2018. GKP PRE-KOM d.o.o.  je od sredine 2018. godine poduzeće u vlasništvu 11 JLS iz Županije Međimurske i 1 JLS iz Županije Varaždinske, te želimo našim korisnicima (kupcima) i putem naše web stranice približiti naše poslovanje u 2018. godinu. U 2018. godini od mjeseca veljače pridružila nam se Općina Domašinec, a od mjeseca lipnja Općina Martijanec, dok pružanje usluge u Općini Podturen počinje 01.01.2019. godine. Naš sustav gospodarenja otpadom i dalje ostvaruje ponajbolje rezultate u odvojenom sakupljanju i obradi korisnog otpada u RH. Za poslove gospodarenja otpadom ishođene su sve potrebne dozvole i očevidnici te smo ishodili dozvolu za gospodarenja otpadom za sakupljanje i skladištenje otpadnog jestivog ulja. Unatoč dobrim rezultatima prethodna godina bila je vrlo izazovna zbog usklađivanja gospodarenja otpadom sa Uredbom o gospodarenju komunalnim otpadom koju je donijela Vlada RH a počela se primjenjivat od 01.02.2018. godine.  Na poslovima gospodarenja otpadom sada radi više od 45 radnika sa područja svih JLS gdje PRE-KOM pruža usluge. U prethodnoj godini ostvarili smo većinu zacrtanih ciljeve, osim projekata sa resornim Ministarstvom i/ili Fondom za zaštitu okoliša koji nažalost nisu bili raspisani, a dio ciljeva nismo ostvarili zbog značajnog proširenja opsega poslovanja u gospodarenju otpadom. Dio projekata odradili smo samostalno, a one koje nismo realizirali samostalno prenijeti će se na sljedeću godinu.
1. FINANCIJE (nerevidirano)
U 2018. poslovanje iz naših djelatnosti ostvaruje rast prihoda od 20,12% prvenstveno zbog povećanja opsega poslovanja u gospodarenju otpadom (Općine Domašinec i Martijanec), ali i zbog korekcija cijena zbog usklađivanja sa Uredbom o gospodarenju komunalnim otpadom. Kako smo povećali opseg poslovanja rasli su i troškovi zbog zapošljavanja novih radnika, troškova poslovanja i potrebnih investicija (amortizacija).   
Prihodi ostvareni:   13.665.964 kuna   
Rashodi ostvareni: 13.639.070 kuna  
Dobit - prije oporezivanje iznosi 26.894 kuna. Rezultat poslovanja je pozitivan, a uz to odrađene su potrebne investicije potrebne za daljnji rast prihoda u narednoj godini (Općina Podturen), nažalost nastavlja se značajan pad prihoda od prodaje korisnog otpada zbog zatvaranja tržišta Kine za izvoz korisnog otpada posebno plastike.
CILJ ZA 2019 - Kako imamo još slobodnih kapaciteta u našim građevinama za gospodarenje otpadom, te ako će biti još zainteresiranih JLS za priključenje našem sustavu ići će se u proširenje poslova gospodarenja otpadom. Očekujemo rast prihoda od oko 5%. Kako je urednost u plaćanju i dalje loša (pogotovo kod fizičkih osoba) pojačati ćemo aktivnosti na naplati potraživanja.
2. KUPCI
U protekloj godini zadržali smo sve stare kupce. Ugovorili smo usluge gospodarenja otpadom sa Općinom Domašinec i Martijanec, dok Općina Podturen kreće sa pružanjem javne usluge sa 01.01.2019. godine. Sve zaprimljene prigovore i reklamacije rješava povjerenstvo na čijem je čelu predstavnik udruge za zaštitu potrošača, i njihov broj kreće se na istom nivou prema prethodnoj godini.
CILJ ZA 2019 - U 2019. nastojati ćemo prvenstveno zadržati sve postojeće kupce, dok se širenje i razvoj planira kroz eventualno novo ugovaranje na poslovima gospodarenja otpadom.
3. INTERNI POSLOVNI PROCESI
Nakon provedenih internih audita primijećeno je da se u poslovanju događaju nove situacije, da su postavljeni novi zakonski zahtjevi (vrlo značajan zakonski zahtjev je Uredba o gospodarenju komunalnim otpadom), te su se izdale preventivne ili korektivne radnje. Iz svega navedenog došlo je do promjena djela postupaka kvalitete i prateće dokumentacije. Uz provedene interne kontrole (audite) u 2018. godini imali smo i vanjske kontrola koje nisu utvrdile naše nepravilnosti u poslovanju.
CILJ ZA 2019 - U 2019. planiramo krenuti sa pilot projektom unapređenja digitalne evidencije sakupljanja otpada uvođenjem rfid čipova kao zamjena za poluautomatsku evidenciju tabletima (uz evidenciju sakupljanja otpada predstavlja prihvatljiv dokaz o izvršenoj usluzi)
4. OBRAZOVANJE I RAZVOJ
Protekle godine broj zaposlenih mijenjao se i kretao na oko 90 zaposlenika. Provedena su stručna osposobljavanja za razne poslove, te osposobljavanja iz zaštite na radu.
CILJ ZA 2019 - U 2019. nastaviti ćemo stručno usavršavanje naših zaposlenika, te obrazovanje za sigurnost na radu naših zaposlenika, pogotovo novo zaposlenih.
5. ODVOJENO SAKUPLJANJE KORISNOG OTPADA
Duži niz godina vodimo evidencije o sakupljenom otpadu po vrstama. Ove godine se udio odvojeno sakupljenog, obrađenog i oporabljenog korisnog otpada povećao se oko 5% na  58,03% što je među najboljim rezultatima u Republici Hrvatskoj, a ako gledamo samo odvojeno sakupljeni otpad onda je taj udio povećao na  62,39%.
CILJ ZA 2019 - U 2019. godini želimo daljnji rast udjela u odvojenom sakupljanju, obradi i oporabi korisnog otpada za minimalno 1,0 postotna poena.
6. UKLJUČENOST U ORGANIZIRANO SAKUPLJANJE OTPADA
PRE-KOM je još 2007 uveo sve evidencije o svojim korisnicima pa tako i o uključenosti domaćinstva u sustav gospodarenja otpadom. Uključenost u sustav je obavezno za sva domaćinstva (Zakon o održivom gospodarenju otpadom, Odluke o komunalnom redu). Vidljivo je da se uključenost popravlja iz dva razloga, a to su da ima sve manje domaćinstva, a i stvarna uključenost u sustav svake se godine pomalo popravlja. Ostvarena je uključenost u 2018. godini od 95,94 % i ona je blago pala zbog uključenja novih JLS, te ćemo je uz suradnju JLS nastojati povećavati naredne godine. Prema Uredbi o gospodarenju komunalnim otpadom pojavio se i termin trajno nekorištene nekretnine koja ne mora koristiti uslugu, a to se dokazuje potrošnjom struje.
CILJ ZA 2019 - U 2019. sa JLS i komunalnim redarima provesti akcije dodatnog uključivanja korisnika u organizirani sustav sakupljanja otpada te nastojati uključenost povećati za 0,10 postotna poena.
7. ZDRAVLJE I SIGURNOST ZAPOSLENIKA
Zdravlje i sigurnost zaposlenika (OHSAS 18001) naš je primarni cilj kako bi se svi radni zadaci obavljali na  način da zdravlje i sigurnost zaposlenika bude na najvišem nivo.  Educirali smo zaposlenike vezano uz uvedeni sustav. Uveli smo sustav praćenja potencijalno opasnih situacija. Proveli smo potrebne vježbe evakuacije i spašavanja. Nažalost imali smo 6 lakših ozljeda na radu i to želimo značajno smanjiti  u narednoj godini.
CILJ ZA 2019 - U 2019. nastojati ćemo završiti bez ozljeda na radu.

PRELIMINARNI REZULTAITI SAKUPLJANJA OTPADA ZA 2018. GODINU

18.01.2019 Nakon završene obrade podataka, objavljujemo preliminarne podatke o sakupljenom otpadu za 2018. godinu na području gdje PRE-KOM pruža javnu uslugu. Tijekom prošle godine pridružile su nam se Općine Domašinec, i Martijanec, a početkom 2019. godine pridružila nam se i Općina Podturen. Sve JLS su ostvarile napredak u odvojenom sakupljanju otpada, a u 2019. godini nastojati ćemo značajnije smanjiti miješani otpad iz pravnih osoba. Možemo reći da je službeno prikazivanje odvojeno sakupljenog otpada ono prema HAOP-u, mi smo sukladno tome ustrojili i naše evidencije. Ostvarili smo prosječnu stopu recikliranja otpada od 56,08%, a najbolje rezultate ostvarili su Belica 65,68%, Prelog 60,78% i Donja Dubrava 54,31%. U obračunu prema HAOP-u neke vrste otpada koje smo sakupili od kućanstva ne pribrajaju se u reciklirani otpada (npr. gume, sanitarije i sl.) te je taj postotak nešto manji prema evidenciji odloženo-obrađeno. Iz tabela je vidljivo da je broj korisnika fizičkih osoba značajno rastao dok je miješani komunalni otpad ostao na istoj razini. U 2018. godini od fizičkih osoba po stanovniku smo sakupili i odložili 79 kilograma miješanog i glomaznog otpada godišnje te napredujemo prema našem cilju od 50 kg takvog otpada godišnje. U novu 2019. godinu krećemo sa projektom sakupljanja otpadnog jestivog ulja, provoditi će se EU projekt iz izobrazbe, a krajem godine opet kroz EU projekt konačno očekujemo 11000 plavih i 11000 žutih spremnika za sve korisnike te se korisni otpad više neće sakupljati u vrećama. Ove rezultate ostvarili smo suradnjom naših korisnika, naših vlasnika i djelatnika PRE-KOM-a.
NE DVOJITE NEGO SMEĆE ODVOJITE ! PRE-KOM PRELOG
OTPADNO JESTIVO ULJE NE SAKUPLJA SE VIŠE NA KUĆNOM PRAGU

08.01.2019 Obavještavamo sve korisnike sa područja naselja Prelog da se otpadno jestivo ulje više neće sakupljati na kućnom pragu iz razloga što iz mjeseca u mjesec nestaju kantice za sakupljanje ulja. Kroz tri mjeseca provođenja pilot projekta broj otuđenih spremnika se samo povećavao. Također je kroz provođenje pilot projekta  utvrđeno da neki korisnici u spremnik stavljaju mast, te ih molimo da to ne rade jer se takovi spremnici također nemogu više koristiti. Molimo korisnike da kanticu prazne na reciklažnom dvorištu PRE-KOM-a (Hrupine 8, Prelog) ili na mobilnom reciklažnom dvorištu sukladno planu rada mobilnog reciklažnog dvorišta. Pozivamo korisnike sa područja svih 12 JLS gdje PRE-KOM sakuplja otpad a koji za kuhanje koriste ulje, da se jave u PRE-KOM radi preuzimanja kantice za sakupljanje otpadnog jestivog ulja.

Zahvaljujemo na razumijevanju, PRE-KOM Prelog


DOPUNA DOZVOLE ZA GOSPODARENJE OTPADOM - SAKUPLJANJE OTPADNOG JESTIVOG ULJA

03.01.2019 Kako smo krajem prethodne godine krenuli sa pilot projektom sakupljanja otpadnog jestivog ulja od građana, a tu uslugu želimo pružati i pravnim osobama ishodili smo i dopunu dozvolu  za gospodarenje otpadom za sakupljanje i skladištenje otpadnog jestivog ulja. Želimo do kraja 2019. godine završiti pilot projekt i ovu uslugu pružiti svim korisnicima (fizičkim i pravnim osobama) na području gdje pružamo javne usluge. Pravne osobe dobile bi jedan ili više spremnike od 36 litara, a otpadno jestivo ulje sakupljalo bi se kod korisnika u njihovim objektima. Pozivamo hotele, restorane, škole, vrtiće i druge pravne osobe koji žele navedenu uslugu da se jave u PRE-KOM koko bi im dostavili spremnike. Više o našim dozvolama i očevidnicima pogledajte ovdje.


UKLJUČENOST U SUSTAV ZBRINJAVANJA OTPADA ZA 2018. GODINU

02.01.2019 Još od 2007. uveli smo sve  evidencije o našim korisnicima pa tako i o uključenosti domaćinstva u sustav gospodarenja otpadom. Uključenost u sustav gospodarenja otpadom obavezno je za sva domaćinstva a to je u skladu sa Zakonom o održivom gospodarenju otpadom, Uredbom o gospodarenju komunalnim otpadom i Odlukama JLS-e o načinu pružanja jave usluge. Kako je vidljivo uključenosti je blago pala zbog uključenja novih JLS. Od 01.02.2018. moguće je nekretninu proglasiti trajno nekorištenom uz predočenje obračuna struje iz kojeg je vidljivo da je potrošnja u obračunskom razdoblju manja od 6kw i to mogućnost je dosada iskoristilo preko 160 korisnika. Najveći problem sustava gospodarenja otpadom je problem Romskim domaćinstvima koja stvaraju znatne količine otpada, no ne žele prihvatiti svoje financijske i druge obaveze vezane uz gospodarenje otpadom.
I ovim putem pozivamo domaćinstva koja nisu u sustavu gospodarenja otpadom da se uključe jer je to njihova zakonska obaveza.


SAKUPLJANJE BOŽIĆNIH DRVCA POČETKOM 2019. GODINE

28.12.2018. Već tradicionalno iza novogodišnjih praznika prikupljati ćemo ostatke božićnih drvca. Molimo Vas da prema rasporedu u nastavku ostavite božićno drvce ispred kuće najkasnije do 7 sati ujutro kako bi ga naši radnici pokupili.
Termini odvoza božićnih drvca po JLS:
08.01.2019.  KOTORIBA, DONJA DUBRAVA, DONJI VIDOVEC, SVETA MARIJA-SVA NASELJA
09.01.2019.  GORIČAN, DONJI KRALJEVEC-SVA NASELJA
10.01.2019.  DEKANOVEC, DOMAŠINEC, BELICA-SVA NASELJA, PODTUREN-SVA NASELJA
11.01.2019.  MARTIJANEC-SVA NASELJA, PRELOG-SVA NASELJA

MOBILNA APLIKACIJA NE DVOJI NEGO SMEĆE ODVOJI !

14.12.2018. U sklopu EU projekta informiranja i izobrazbe NE DVOJI NEGO SMEĆE ODVOJI ! izrađena je mobilna aplikacija za korisnike javne usluge za sve JLS gdje PRE-KOM pruža javnu uslugu gospodarenja otpadom. Aplikaciju potražite na svom mobilnom aparatu u TRGOVINA PLAY za android operativni sustav ili na APP STORE za ios operativni sustav. Aplikaciju preuzmite, a u postupku instalacije aplikacija će Vas tražiti kod za aktivaciju koji možete uzeti sa svog računa. Sve vidite na slici koja vas vodi kroz aktivaciju aplikacije. Aplikacija je sufinancirana kroz navedeni EU projekt, a korisnici će kroz nju moći:
- vidjeti novosti o gospodarenju otpadom
- vidjeti kalendare odvoza
- prijaviti glomazni otpad
- pregledavati robu u centru za ponovnu uporabu


NE DVOJI NEGO SMEĆE ODVOJI ! U VRTIĆIMA, ŠKOLAMA I JLS

14.12.2018. U sklopu EU projekta NE DVOJI NEGO SMEĆE ODVOJI ! PRE-KOM je održao edukacije u vrtićima, školama te održao javne tribine o gospodarenju otpadom u svih 13 JLS koje su uključene u EU projekt izobrazbe i informiranja. U vrtićima je održano 19 edukativnih radionica a obuhvaćeno je više od 450 djece, u svakom vrtiću ostao je po jedan alien Smečko da pomaže djeci u odvajanju otpada. Održane su 22 radionice u školama gdje je obuhvaćeno više od 320 djece četvrtih razreda, također održano je 13 javnih tribina o gospodarenju otpadom u svim JLS sudionicama ovog EU projekta.Back to content