GKP PRE-KOM d.o.o.

Go to content

Main menu:

PREKOM@NET - POSLOVANJE INTERNETOM


PREKOM@NET - UPUTE
____________________________________________________________________________

PRE-KOM PITALICA
Postavite pitanje, dajte primjedbu ili pohvalu
i doznajte što Vas zanima o PRE-KOM-u
____________________________________________________________________________
Naručivanje odvoza glomaznog otpada
Naručivanje odvoza za ponovnu uporabu
______________________________________

Dimnjačari
Prelog
Alen Drk               Marko Lilek

099 4469845          099 2692345

Kotoriba

Milivoj Vugrinčić
099 2714449

D. Vidovec(1.-15.), D. Dubrava(16.-30.)

Hrvoje Fuš

099 2690358

Goričan (1.-10.), Sveta Marija (16.-30.)

Mario Horvat

099 3344412

Grobari
(Prelog, D. Kraljevec, Kotoriba,
Goričan, D.Vidovec, Sv.Marija, D.Dubrava)
Franjo Ekart
099 3344424
Alojz Balent
099 3344441
Krešimir Krušec
099 3344411


________________________________________________________________________________________________________________________________________
AKCIJE ČIŠĆENJA OKOLIŠA UZ DAN PLANETA ZEMLJE

24.04.2017. Već tradicionalno u sklopu kampanje ZELENA ČISTKA i PRE-KOM-ove kampanje NE DVOJI NEGO SMEĆE ODVOJI ! čisti se okoliš cijelog podrućja gdje PRE-KOM sakuplja otpad (9 JLS-a). Akcije čišćenja organiziraju JLS, a PRE-KOM preuzima sakupljani otpad, te za sudionike osigurava, vreće, rukavice i sokove. Pozivamo sve da ne bacaju otpad u okoliš jer sve vrste otpada mogu predati u sklopu usluge gospodarenja otpadom. Sve domaćinstva koja nisu u sustavu gospodarenja otpadom pozivamo da se uključe što prije.
NE DVOJI NEGO SMEĆE ODVOJI !
PRE-KOM PRELOG

________________________________________________________________________________________________________________________________________
USKORO OTVARANJE CENTRA ZA PONOVNU UPORABU

16.02.2017. Mada smo planirali otvaranje Centra za ponovnu uporabu krajem prošle godine nažalost Ministarstvo zaštite okoliša i Fond za zaštitu okoliša nisu raspisali natječaj za pokretanje Centara za ponovnu uporabu. Samu rekonstrukciju plastenika čime ga pretvaramo u CPU financirali smo tempom kojim smo mogli, a samo uređenje okoliša, postavljanje opločnika i slično odrađujemo sami nažalost usporeno zbog vremenskih prilika. CPU je veličine 440 m2 a sastoji se od dva djela i to izložbeno-prodajnog djela 220 m2 i skladišno-radioničkog djela od 220m2. U sklopu CPU planiramo kutak za socijalna poduzeća i zadruge koje se bave obradom otpada, te će se nam već za otvaranje pridružiti tvrtke Naš Izvor koja se bavi obradom otpadne kože i HumanaNova koja se bavi obradom otpadnog tekstila.  Svi naši korisnici će početkom rada CPU dobiti upute kako mogu predati  stvari (namještaj, knjige, igračke, odjeću itd.) koje više ne koriste ali su one još uvijek pogodne za korištenje. Naši korisnici moći će samostalno dovesti stvari u CPU, a mi ćemo im omogućiti da jednom mjesečno te stvari preuzmemo od njih na kućnom pragu (prvenstveno veće stvari namještaj i sl.). PRE-KOM će sakupljene stvari, popraviti, očistiti ih, te će se one uz simbolične cijene (pokrivanje troškova popravka i čišćenja) moći kupiti u našem CPU. Planiramo izgraditi i web aplikaciju za pregled te robe, odnosno napraviti i web aukciju za neke vrste roba.  Otvaranje Centra za ponovnu uporabu planiramo za Dan Planeta Zemlje uz obilježavanje petnaest godina poslovanja komunalnog poduzeća PRE-KOM.
________________________________________________________________________________________________________________________________________
ODRŽANA 10. SJEDNICA SAVJETA ZA GOSPODARENJE OTPADOM

15.02.2017. Danas je održana 10. sjednica Savjeta za gospodarenje otpadom na kojoj je između ostalog raspravljano više tema:
1. Raspravljeni su rezultati gospodarenja otpadom za 2016. i zaključeno je da smo ostvarili ponajbolje rezultate u gospodarenju otpadom na nivou Republike Hrvatske. Odvojeno samo sakupili i obradili 3.314.215 kg korisnog otpada, što je 53,12% od ukupnih količina otpada. Ako gledamo samo odvojeno sakupljanje otpada onda se postotak povećava sa 53,12% na 56,27% a razlika je odvojeno sakupljeni i odloženi glomazni otpad. Najbolji rezultat ostvaren je na području Grada Preloga, a najviše je napredovala Općina Donja Dubrava. Također je porasla uključenost u sustav na 95,39% a najviše je rasla uključenost u Općini Sveta Marija. Svih 9 JLS samouprave u protekloj 2016. godini napredovale su u odvojenom sakupljanju otpada i povećanju uključenosti. Na početku 2016. godine došlo je do smanjenja cijena za 6% te na početku ove godine još za 10,6%. Pozivaju se korisnici usluga gospodarenja otpadom da i u 2017. godini pojačaju napore na odvojenom sakupljanju otpada.
2. Uvodi se promjena u načinu podjele besplatnog komposta na način da korisnik u kompostani Prelog može podići 2 vreće (100l) komposta ili jednu vreću (50l) supstrata Terra dobra koji se bez miješanja može koristiti za sadnju cvijeća ili povrća. PRE-KOM i AGROHOBLAJ potpisali su ugovor o suradnji gdje PRE-KOM isporučuje kompost, a AGROHOBLAJ isporučuje supstrat. Ova promjena počinje se primjenjivati od 20.02 (ponedjeljak) ove godine. Pozivamo sve korisnike koji dosada nisu podigli kompost za 2016. godinu da iskoriste to pravo i da to učine do 31.05.2017.
  
3. Raspravljen je i nacrt Uredbe o komunalnom otpadu za koji je zaključeno da nije primjenjiva u cijeloj Republici Hrvatskoj, komunalnim društvima nametnuti nove troškove i da je treba mijenjati na način da je sve JLS mogu ispuniti. Smatramo da uredba treba JLS-ovima dati već ovlasti da one kreiraju način i cijene usluga u skladu sa Zakonom o održivom gospodarenju otpadom na način kojim se osigurava primjena načela »onečišćivač plaća«, ekonomski održivo poslovanje te sigurnost, redovitost i kvalitetu pružanja te usluge. Smatra se također da Uredbu treba mijenjati i uskladiti da bude održiva i tek onda krenuti sa donošenjem Uredbe i njezinom primjenom na području cijele Republike Hrvatske.
________________________________________________________________________________________________________________________________________
KOLIČINE OTPADA U 2016 GODINI

16.01.2016 Već deset godina mjerimo (vaganjem) sve količine otpada koji sakupimo, obradimo, oporabimo ili odložimo na odlagalište. U 2016. godini dolazi do rasta ukupnih količina otpada na 6238,7 tona što je rast za 14,08% prema 2015. godini. Najviše je rastao mješani komunalni otpad od pravnih osoba skoro 21%. Domaćinstva su smanjila odlaganje otpada sa 98,8 kg po stanovniku godišnje na 89,95 kg godišnje. Količine korisnog otpada značajno su porasle (22,2%) prvenstveno zbog početka obrade glomaznog otpada.


U 2016. godini odvojeno smo sakupili, obradili i oporabili 3.314.215 kg korisnog otpada, što je 53,12% od ukupnih količina otpada koji smo sakupili na području 9 JLS. Ponajbolje rezultate u odvojenom sakupljanju korisnog otpada ostvario je Grad Prelog sa 59,77%. Ako gledamo samo odvojeno sakupljanje otpada onda se postotak povećava sa 53,12% na 56,27% a razlika je odvojeno sakupljeni i odloženi glomazni otpad. Sa ostvarenim rezultatima i dalje ostajemo u vrhu odvojenog sakupljanja i obrade otpada u Republici Hrvatskoj.
"NE DVOJI NEGO SMEĆE ODVOJI !"
________________________________________________________________________________________________________________________________________

Back to content | Back to main menu