DOZVOLE I OČEVIDNICI - GKP PRE-KOM d.o.o.

Go to content

DOZVOLE I OČEVIDNICI

SAKUPLJANJE OTPADA
Za obavljanje javnih usluga gospodarenja otpadom, a sukladno dozvolama PRE-KOM može godišnje obraditi i oporabiti 5460 tona biorazgradivog otpada, a u u reciklažnom centru može obraditi 6500 tona korisnog i glomaznog otpada godišnje. Za to posjedujemo sljedeće dozvole i očevidnike:

Kompostana Prelog - Gorice, Prelog
Reciklažni centar - Hrupine 8, Prelog
Back to content