KOMPOSTANA - GKP PRE-KOM d.o.o.

Go to content

KOMPOSTANA

SAKUPLJANJE OTPADA

Temeljem novog Zakona o održivom gospodarenju otpadom PRE-KOM u suradnji sa JLS kreće u izgradnju kompostane na području lokacije Gorice K3 u Prelogu. Kompostana je kapaciteta 5400 tona godišnje, a puštena je u rad 30.03.2015. godine, sagrađena je uz pomoć bespovratnih sredstava Fonda za zaštitu okoliša. Svim domaćinstvima podjeljene su kante za sakupljanje bio otpada. Sama kompostana izgrađena je uvažavajući sve zakonske i ekološke zahtjeve, a tu bi spomenuli vodo nepropusno dno i zatvoren sustav za sakupljanje procjednih voda, te natkriven prostor za biostabilizaciju.
Zašto kompostirati ?

Kompostiranjem zatvaramo prirodni ciklus kruženja tvari u prirodi: od biorazgradivih otpadaka nastaju vrijedne organske tvari. Na taj način odgovorno i aktivno sudjelujemo u rješavanju problema otpada.
Tako pridonosimo:
- smanjenju volumena otpada i rastere
ćenju odlagališta
- smanjenju troškova odlaganja otpada
- smanjenju one
čćenja tla, vode i zraka
- pove
ćanju kakvoće tla
- pove
ćanju kakvoće okolišaBack to content