POSTUPANJE SA OTPADOM - GKP PRE-KOM d.o.o.

Go to content

Main menu:

POSTUPANJE SA OTPADOM

SAKUPLJANJE OTPADA

Svakodnovno smo svjedoci nastanka novi divljih/nelegalnih odlagališta na koja se odlaže otpad, a kojega svakog dana ima sve više i više. Kako bi se u budućnosti znali nositi sa sve većim količinama otpada na tome treba raditi već danas. Samim odlaganjem otpada ne možemo riješiti problem otpada, već je potrebno raditi na selektivnom prikupljanju korisnog otpada na kućnom pragu i iskorištenju toga korisnog dijela otpada. Samo selektivnim prikupljanjem otpada i njegovim iskorištavanjem našoj djeci ostaviti ćemo ljepši i čći okoliš. PRE-KOM i njegovi vlasnici prihvatili su cirkularnu ekonomiju u gospodarenju otpadom.


GKP PRE-KOM d.o.o. obavlja prikupljanje, odvoz, obradu  i odlaganje otpada na području: Općine Donja Dubrava, Donji Vidovec, Sveta Marija, Goričan, Donji Kraljevec, Kotoriba, Belica, Dekanovec i Grada Preloga. Organizirano se prikuplja miješani komunalni otpad (crne kante), biorazgradivi  komunalni otpad (smeđe kante), glomazni otpad skuplja se na poziv (glomazni, granje, tekstil, elektronički otpad, gume ...), a u besplatnim vrećama i plavim i žutim posudama sakuplja se po domaćinstvima papir, staklo, tetrapak, PET/plastika i metalna ambalaža.

       
VAŠ I NAŠA ZAKONSKA OBAVEZA ODVOJITI JE OTPAD KOJI SE MOŽE PONOVNO ISKORISTITI

(dva način PRE-KOM-a sakupljanja otpada na kućnom pragu)


Vrste otpada:

Miješani komunalni otpad je otpad iz kućanstva, otpad koji nastaje čćenjem dvorišta, javnih i prometnih površina, otpad sličan otpadu iz kućanstva koji nastaje u gospodarstvu, ustanovama i uslužnim djelatnostima.
Glomazni otpad iz kućanstva se sastoji od kućanskih aparata, dijelova putničkih automobila, automobilskih guma, pokućstva, većih elektroničkih aparata i slićnih proizvoda koji su postali otpad.
Biorazgradivi komunalni otpad je otpad nastao košnjom trave, obrezivanjem drveća, čćenjem korova, lišće, otpad iz vrtova, vočnjaka i vinograda i drugi otpad biljnog porijekla podesan za kompostiranje.
Građevinski otpad je otpad od iskopa, otpad s gradilišta, otpad od rušenja, lomljeni materijal od razgradnje i rekonstrukcije cesta i slično (sakuplja ga Pavlic-Asfalt-Beton, Murska 48, D. Kraljevec).
Korisni otpad je otpad koji se može ponovno obraditi i koristiti (papir, staklo, plastika, metal i sl.)


Ne dvoji nego smeće ODVOJI !

Postupanje sa otpadom !

Odvojenim sakupljanjem otpada možemo bitno smanjiti količinu otpada koji se odlaže, a s druge strane možemo iskoristiti brojne vrijedne sastojke otpada, koji su dosad završavali na odlagalištima. Odvojenim sakupljanjem otpada smanjit ćemo količinu otpada koji se odlaže, kao i broj i veličinu potrebnih odlagališta, te tako ostaviti ljepši okoliš i više životnog prostora našoj djeci i unucima.
Korisni otpad ( papir, staklo, nepovratnu PET ambalažu, tetrapak, metal
...) ne bacajte u posude za komunalni otpad, navedeni otpad odlažite u vreće za selektivno skupljanje korisnog otpada.
Povratnu ambalažu ( PET ambalaža, staklo, Al i Fe limenke ) za koju se ispla
ćuje naknada od 0,50 kn vratite u trgovinu.
Elektroni
čki otpad, gumeni otpad, metalni otpad, skuplja se kao glomazni otpad jednom mjesečno možete telefonski naručiti sakupljanje ili se to može dovesti u reciklažno dvorište za korisni otpad u G. zoni Sjever u Prelogu.
Gra
đevinski otpad odlaže se na reciklažno dvorište za građevinski otpad.

Biorazgradivi otpad obrađuje se u Kompostani u Prelogu.
Komunalni otpad odlaže se na odlagalištu Piškornica Koprivnički Ivanec
, a početkom rada regionalnog centra za gospodarenje otpadom Piškornica mješani komunalni otpad obrađivati će se u RCGO Piškornica.


Kako puniti kante i koristiti dodatne vreće za prikupljanje komunalnog i biorazgradivog otpada?
Svaki korisnik koristi kantu određene veli
ćine (120 l, 240 l, 360 l) i može u kante staviti tu količinu otpada, s time da poklopac kante mora biti zatvoren. Za dodatne količine otpada mogu se kupiti vreće sa oznakom PRE-KOM koje se onda pune i stavljaju kraj kante i to crna vreća za mješani komunalni otpad i smeđa vreća za biorazgradivi otpad.

  

 

Opći uvjeti usluge gospodarenja otpadom
 
Cijena usluge pokriva:
-          odvoz miješanog komunalnog otpada - svakih 14 dana
-          odvoz biorazgradivog komunalnog otpada - svakih 14 dana
-          miješani i biorazgradivi komunalni otpad odvoze se naizmjenično: jedan tjedan miješani K.O. a jedan tjedan biorazgradivi K.O.
-          sakupljanje korisnog otpada jednom mjesečno u plavim i žutim kantama i/ili vrećama za korisni otpad – papir, plastika, metalna ambalaža, tetrapak, staklo
-          sakupljanje krupnog otpada (namještaj, granje, lišće, otpadni tekstil i sl.) otpada putem narudžbi na broj tel. 040/645-535 ili email-om: glomazni.otpad@pre-kom.hr jednom mjesečno (ukupno 8m3 otpada, korisnici bez usluge biorazgradivog otpada ukupno 4 m3 bez granja i lišća, minimalna narudžba 1 m3), odvoz prema terminima na kalendaru odvoza otpada
-          korisnici smeđih kanti mogu u periodu od 4 do 10 mjeseca uz smeđu kantu predavati i jednu vlastitu vreću biorazgradivog komunalnog otpada(npr. trave i sl.)
-          edukacija vrtičke i školske djece
-          informiranje i edukacija svih korisnika (web stranice, edukativni letci i sl.)
-          otkup metalnog otpada za korisnike prema važećem cjeniku
-          preuzimanje problematičnog otpada u reciklažnom dvorištu besplatno, odnosno prema važećem cjeniku
-          prihvat većih količina korisnog otpada u reciklažnom dvorištu bez dodatnog plaćanja
-          kalendare odvoza otpada
-          sakupljanje božićnih drvca iza 07.01.
Važeći cjenik usluge i raspored odvoza biti će dostupan preko PRE-KOM-ove web stranice www.pre-kom.hr.
Korisnici su dužni kante i/ili PRE-KOM-ove vreće iznijeti najkasnije do 7 sati ujutro.
Sav odloženi miješani komunalni otpad (crne kante) mora se nalaziti u kanti, a poklopac mora biti potpuno zatvoren. Otpad mora biti tako složen u posudu da prilikom pražnjenja sav gravitacijski ispadne iz posude.
Sav odloženi biorazgradivi komunalni otpad (smeđe kante) mora se nalaziti u kanti, a poklopac mora biti potpuno zatvoren. Otpad mora biti tako složen u posudu da prilikom pražnjenja sav gravitacijski ispadne iz posude.
Korisnici kojima volumen miješanog komunalnog otpada ili biorazgradivog komunalnog otpada premašuje volumen kante moraju višak otpada odlagati u PRE-KOM-ovim odgovarajućim vrećama (120L) kroz čiju cijenu plaćaju sakupljanje, odvoz i oporaba ili odlaganje dodatnog miješanog komunalnog ili biorazgradivog komunalnog otpada.
U kante za miješani komunalni otpad zabranjeno je odlagati korisni otpad koji se može reciklirati, biorazgradivi otpad, tekući otpad, žar, lešine životinja, baterije, akumulatore, auto gume, otpad iz klaonica, mesnica, ribarnica, opasni otpad. U kante za miješani komunalni otpad može se staviti maksimalno 30  kg otpada.
U kante za biorazgradivi komunalni otpad treba odložiti samo ostatke iz kućanstva (ostatke voća i povrća, taloga kave, ljuske jajeta, vrećica za čaj, papirnatih maramica), ostatke iz vrta (lišće, korov, usitnjeno grmlje i živica, ostaci cvijeća i vrtne zemlje) i ohlađeni pepeo.U kante za biorazgradivi otpad može se staviti maksimalno 60 kg otpada.
Krupni (glomazni) otpad odvozi se jednom mjesečno za naručene odvoze, a selektirano prikupljanje korisnog otpada obavlja se mjesečnim prikupljanjem po domaćinstvima.
Korisnici koji odlažu zabranjene sastojke ili premašuju težinu dodatno će se naplatiti 20 kn za sortiranje otpada i 1,00 kn za svaku kg preko dozvoljene težine. Korisnici koji nepravilno postupaju sa otpadom biti će prijavljeni komunalnom redaru.Uključenost u sustav gospodarenja otpadom obavezna je za sva domaćinstva i ne može se otkazati.
Back to content | Back to main menu