PRED. ZA JEDNOST. NABAVU - GKP PRE-KOM d.o.o.

Go to content

PRED. ZA JEDNOST. NABAVU

O NAMA
Temeljem Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 120/16.) i članka 3. Pravilnika o provedbi postupka jednostavne nabave, direktor GKP PRE-KOM d.o.o. Prelog dana  10.2.2017. godine donosi
ODLUKU
O IMENOVANJU POVJERENSTVA ZA
POKRETANJE I PRIPREMU POSTUPKA
JEDNOSTAVNE NABAVE
Članak 1.
Pripremu i provedbu postupka jednostavne nabave provodit će voditelji odjela, te predstavnik poslovodstva za kvalitetu,  i to:
-          Milica Slaviček – iz odjela za financije i računovodstvo
-          Kristijan Levačić – iz odjela za zbrinjavanje otpada
-          Marta  Posavec – predstavnik poslovodstva za kvalitetu
Članak 2.
Obaveze i ovlasti ovlaštenih predstavnika Naručitelja su:
Priprema postupka jednostavne nabave koja podrazumijeva dogovor oko uvjeta vezanih uz predmet nabave, sadržaj dokumentacije te upute za prikupljanje ponuda, tehničke specifikacije, priprema obrasca ponudbenog troškovnika i ostale potrebne poslove.
Otvaraju ponude, vrše analizu ponuda, sastavljaju zapisnik o otvaranju ponuda, te predlažu odgovornoj osobi donošenje Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja.
KLASA: 406-01/17-01/1
URBROJ: 2109/14-10-17-01
Prelog: 10.2.2017.
                                                                                 Direktor:
                                                                                 Siniša Radiković dipl.ing.
Back to content