SUKOB INTERESA - GKP PRE-KOM d.o.o.

Go to content

SUKOB INTERESA

O NAMA
 
KLASA:406-01/17-01/
URBROJ: 2109/14-10-17-01
PRELOG: 21.2.2017.
Na temelju članka 80. stavka 1. Zakona o javnoj nabavi (NN br. 120/16.) dajem slijedeću:

IZJAVU O POSTOJANJU SUKOBA INTERESA

 
 

ROYAL TRANSPORT d.o.o. Glavna 45 PRELOG OIB 74855856301
ROYAL OTPREMNIŠTVO d.o.o. Granica Goričan OIB 67043958589
DRVO BRUSIONA d.o.o. Glavna 45 Prelog OIB 86578550177
DMD TRGOVINA d.o.o. Oporovec 78  OIB 50561593329
 
 
Back to content