ZERO WASTE 2020 - GKP PRE-KOM d.o.o.

Go to content

ZERO WASTE 2020

SAKUPLJANJE OTPADA

 
Deset jedinica lokalne samouprave (JLS) ovog dijela Međimurja (Grad Prelog te općine Kotoriba, Donja Dubrava, Donji Vidovec, Sveta Marija, Goričan, Donji Kraljevec, Belica, Dekanovec i Domašinec) na čijem području uslugu gospodarenja otpadom obavlja tvrtka GKP PRE-KOM d.o.o., koja je u vlasništvu gore navedenih jedinica lokalne samouprave. Početkom 2006. godine započinje izgradnju zajedničkog sustava gospodarenja otpadom, a na području donjeg Međimurja otpad se odvojeno prikuplja od 2007. godine.  Kako se navedene JLS svrstavaju u sam vrh odvojenog prikupljanja otpada u Hrvatskoj logičan sljedeći korak je stvaranje društva bez otpada odnosno pridruživanje međunarodnoj strategiji „Zero waste“.
Grad Prelog te Općine Kotoriba, Donja Dubrava, Donji Vidovec, Sveta Marija, Goričan, Donji Kraljevec, Belica, Dekanovec i Domašinec obvezuju se da će pristupom u međunarodnu „Zero waste“ strategiju do 2020. godine uspostaviti uvjete koji će omogućiti sljedeće:
·         da će se odvojenim prikupljanjem otpada izdvojiti do 70% korisnog otpada koje će se obraditi i oporabiti (recikliranje, kompostiranje, anaerobna obrada, ili neki drugi prihvatljiv način oporabe korisnog otpada)
·         smanjenje količine odloženog glomaznog i miješanog komunalnog otpada sa sadašnjih 98,8 kg po stanovniku godišnje (2015.) na 50 kg godišnje po stanovniku do 2020. godine
·         u najvećoj mogućoj mjeri ojačati prioritete na području gospodarenja otpadom (sprečavanje nastanka otpada, ponovna upotreba i recikliranje), izbjegavati spaljivanje otpada u spalionicama, količine deponiranog otpada na odlagalište smanjiti na najnižu moguću razinu
·         jedanput godišnje napraviti analizu nekorisnog otpada te na osnovi rezultata definirati operativnu strategiju i kampanje za postizanje dodatnih poboljšanja na području gospodarenja otpadom
Uz sve već započete aktivnosti na poslovima gospodarenja otpadom, a sukladno Planovima gospodarenja otpadom JLS donjeg Međimurja, JLS se obvezuju da će do 2020. godine započeti i sudjelovati i u sljedećim aktivnostima:
·         organizaciji izobrazbe povezane sa održivim razvojem, pravilnim gospodarenjem otpadom i promicanjem Zero waste strategije razvoja donjeg Međimurja
·         raditi na projektima ponovnog korištenja sakupljenog otpada (odjeća, obuća i sl.)
·         promociji odvojenog sakupljanja biorazgradivog komunalnog otpada i njegovog kompostiranja
·         promociji korištenja komposta koji se vraća korisnicima
·         promociji povećanja broja domaćinstva uključenih u sustav gospodarenja otpadom
·         uvođenje sustava naplate po volumenu predanog otpada
·         započinjanje projekata na svim razinama razvoja, javne ili privatne inicijative kroz koje bi se osiguralo poboljšanje životnog standarda i održivog razvoja na svojem području
·         poticanje zelene izgradnje korištenjem ekološki prihvatljivih materijala
·         održivoj mobilnosti (dijeljenje sjedala u automobilu, hodanje, autobusni prijevoz, itd.)
·         promicanju novih stilova života (turizam, ugostiteljstvo i Fair trade trgovina, itd.)
JLS su u svrhu praćenja stanja ispunjavanja obveza Zero waste strategije, oformili Savjet za gospodarenje otpadom donjeg Međimurja koji će pratiti ispunjavanje ciljeva međunarodne strategije Zero waste, kojeg čine sljedeći članovi:
·         gradonačelnik/načelnici ovog djela Međimurja
·         direktor GKP PRE-KOM d.o.o.
·         predstavnik Zero Waste Europe / Zelene akcije
Predsjedavajući Savjeta za gospodarenje otpadom donjeg Međimurja je direktor GKP PRE-KOM d.o.o.
Savjet za gospodarenje otpadom donjeg Međimurja sastaje se minimalno jednom svakih 6 mjeseci.
JLS ovog dijela Međimurja svojim članstvom u Zero waste strategiji ulaze u društvo mnogih lokalnih zajednica u svijetu: Novi Zeland (prva država na svijetu koja je Zero waste strategiju uključila u nacionalno zakonodavstvo), Nova Scotia, British Columbija u Kanadi, Buenos Aries u Argentini, San Francisco u Kaliforniji, Cambera u Australiji, brojnim lokalnim zajednicama u EU.
Članstvom u međunarodnoj strategiji Zero waste JLS na ovom području Međimurja postaju primjer dobre prakse te uzorni model lokalnim zajednicama u Hrvatskoj ali i šire koje teže društvu bez otpada.
Na području ovog dijela Međimurja organizirano je prikupljanje miješanog komunalnog otpada putem crnih posuda, biorazgradivog komunalnog otpada putem smeđih posuda, glomazni otpad se sakuplja po pozivu, papir i tetrapak u plavim posudama ili vrećama, plastika u žutim posudama ili vrećama, metalna i staklena ambalaža prikuplja se u besplatnim vrećama. Uz sakupljačku infrastrukturu GKP PRE-KOM d.o.o. upravlja kompostanom, sortirnicom, reciklažnim dvorištem i centrom za ponovnu uporabu.
Količina odloženog  glomaznog i miješanog komunalnog otpada na odlagalištu po domaćinstvu:
2011  2888 t – 424 kg/domaćinstvu (po stanovniku 128,5 kg)
2012  2801 t – 409 kg/domaćinstvu (po stanovniku 123,9 kg)
2013  2794 t – 407 kg/domaćinstvu (po stanovniku 123,3 kg)
2014  2862 t – 412 kg/domaćinstvu (po stanovniku 124,8 kg)
2015  2299 t – 326 kg/domaćinstvu (po stanovniku 98,8 kg)
2016 2371 t – 319 kg/domaćinstvu (po stanovniku 96,7 kg)
2017 2588 t – 315 kg/domaćinstvu (po stanovniku 95,4 kg)
Količina odvojeno prikupljenog, te obrađenog i oporabljenog otpada:
2011  16,93 %
2012  19,04 %
2013  19,63 %
2014  22,39 %
2015  49,58 %
2016 53,12 %
2017 53,68 %
GKP PRE-KOM d.o.o. je zaokruživanjem sustava i uvođenjem posude za odvojeno prikupljanje biorazgradivog otpada u 2015.godine znatno povećao količine odvojeno prikupljenog otpada u odnosu na 2014. godinu. Analize pokazuju i porast ostalih odvojeno prikupljenih materijala koji se sakupljaju po sistemu „od vrata do vrata“, te se u 2015. godine odvojeno prikupilo i samostalno obradilo 49,58% otpada, čime smo ostvarili rezultat bolji od prosjeka EU koji odvojeno prikupljaju 43% otpada. Do ovakvih rezultata nije se došlo brzo, već sustavnim ulaganjima i unapređivanjima sustava gospodarenja otpadom.
S obzirom na postignute rezultate navedene JLS ovog dijela Međimurja žele ući u društvo najboljih svjetskih praksi na području gospodarenja otpadom i stvoriti društvo bez otpada.
 
U Prelogu, 24.02.2016., 01.02.2018.
 
Back to content