ARHIVA NOVOSTI 2014 - GKP PRE-KOM d.o.o.

Idi na sadržaj

ARHIVA NOVOSTI 2014

________________________________________________________________________________________________________________________________________
SAKUPLJANJE BOŽIĆNIH DRVCA 10.01.2015.

30.12.2014. Već tradicionalno sakupljanje božićnih drvca obaviti će se 10.01.2015. godine (subota) na cijelom području donjeg Međimurja. Molimo korisnike da svoje božićno drvce odlože uz ulicu najkasnije do 7 sati ujutro, i naši djelatnici će ga sakupiti.
________________________________________________________________________________________________________________________________________
KRENUO PILOT PROJEKT EVIDENTIRANJA ODVOZA OTPADA

30.12.2014. Krenuo je pilot projekt evidentiranja odvoza otpada na području donjeg Međimurja pomoću novo izrađene tablet aplikacije. Izrađena tablet aplikacija pokriva evidentiranje odvoza svih vrsta otpada (komunalni, biorazgradivi, korisni, pravne osobe po pozivu). Aplikacija je razvijena sukladno očekivanoj Uredbi Vlade o komunalnom otpadu koja će propisati naplatu usluge od dva dijela i to fiksnog dijela i varijabilnog djela prema broju odvoza po volumenu. Kako se Uredba Vlade o komunalnom otpadu očekuje u prvoj polovici 2015. godine želja nam je u tom periodu završiti naš pilot projekt evidentiranja sakupljanja otpada te ćemo na osnovu tih podataka kreirati evidencije odvoza otpada. Svako domaćinstvo znati će datume izvršenja usluge koje će sadržavati podatke o vrsti sakupljanog otpada, datumu i vremenu sakupljanja i GPS koordinate lokacije sakupljanja.
________________________________________________________________________________________________________________________________________
POČETKOM 2015. GODINE KREĆE SAKUPLJANJE BIORAZGRADIVOG OTPADA

15.12.2014. Obavještavamo Vas da sa 02.01. kreće sakupljanje biorazgradivog otpada sukladno kalendarima sakupljanja. Jedan tjedan sakuplja se crna kanta (komunalni otpad) a drugi tjedan smeđa kanta (biorazgradivi otpad). Kako sakupljanje kreće kroz petnaestak dana pozivamo Vas da počnete puniti smeđe kante sukladno uputama koje je dobilo svako domaćinstvo uz kantu. U nastavku Vam donosimo kratki kalendar za prvih 15 dana siječnja 2015. godine, a cijeli radni kalendar nalazi se u Terminima sakupljanja.

________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOVA USLUGA PRE-KOM-a - ODVOZ OTPADNIH VODA NA PROČISTAČ DONJI KRALJEVEC

10.12.2014. Nabavom cisterne od 5000 litara za odvoz otpadnih voda, te potpisom ugovora sa Međimurskim vodama i Općinom D. Kraljevec stvorili smo uvjete za pokretanje nove usluge odvoza otpadnih voda za domaćinstva i pravne osobe sa područja Grada Preloga. Sva zainteresirana domaćinstva ili pravne osobe uslugu mogu zatražiti na telefon 040 645 535. Cijena odvoza iznosi 200 kuna PDV uključen, na navedenu cijenu još se plaća obrada na pročistaču otpadnih voda Donji Kraljevec u iznosu od 12,55 kuna po 1m3. Za pruženu uslugu uz račun dobiva se sva propisana prateća dokumentacija.
________________________________________________________________________________________________________________________________________
www.pre-kom.hr

06.12.2014. Već 8 godinu nastojimo Vas informirati putem naše web stranice www.pre-kom.hr, a zadnje dvije godine i putem naše Facebook stranice. Kako broj posjetitelja naših stranica raste iz godine u godinu želja nam je dodatno dopuniti naše stranice. Tako u 2015. planiramo proširiti našu uslugu prekom@net sa pregledima obavljenih usluga dimnjačarske službe i pregledom odvoza otpada. Imate li Vi prijedloga za proširenje naših stranica molimo Vas da se javite sa svojim prijedlozima. Evo i statistike posjeta za 11 mjeseci 2014. godine.
www.pre-kom.hr - broj posjetitelja: 58041
www.pre-kom.hr - broj otvorenih stranica: 142635
www.pre-kom.hr - broj klikova: 1313325
broj čitanja objava na facebook stranici: 9520
________________________________________________________________________________________________________________________________________
DONESEN PRAVILNIK O NUSPROIZVODIMA I UKIDANJU STATUS A OTPADA

01.12.2014 Krajem rujna konačno je donesen Pravilnik o nusproizvodima i ukidanju statusa otpada, koji između ostalog definira kvalitetu komposta. Naš kompost koji smo proizveli u pilot projektu zadovoljava I klasu komposta pogodnog za korištenje u ekološkoj proizvodnji a to je vidljivo iz tabele.

Kompost klase I. namijenjen je korištenju u ekološkoj proizvodnji na način propisan posebnim propisom koji uređuje ekološku proizvodnju i korištenju u poljoprivredi na način propisan posebnim propisom koji uređuje gnojivo i poboljšivaće tla.
Kompost klase II. namijenjen je korištenju u poljoprivredi na način propisan posebnim propisom koji uređuje gnojivo i poboljšivaće tla.
Kompost klase III. namijenjen je korištenju na tlu koje se ne koristi za proizvodnju hrane, na šumskom odnosno parkovnom zemljištu, za potrebe uređenja odnosno rekultivacije zemljišta i za izradu završnog rekultivacijskog sloja odlagališta.
________________________________________________________________________________________________________________________________________
RADOVI NA KOMPOSTANI DOBRO NAPREDUJU

22.11.2014 Ako nas vremenske prilike posluže očekujemo dovršetak radova na izgradnji kompostane u Prelogu da kraja ove godine. Kopostana u Prelogu preuzimati će biorazgradivi otpad od domaćinstva sa područja donjeg Međimurja, te svih poduzeća i OPG-ova sa područja cijele Županije Međimurske naravno sukladno elaboratu koji se izrađuje i dozvoli za gospodarenje otpadom. Sav otpad biti će vagan i znati će se njegovo porijeklo te će se za njega dobivati sva prateća dokumentacija.

________________________________________________________________________________________________________________________________________
ODRŽANA 3. SJEDNICA SAVJETA ZA GOSPODARENJE OTPADOM DONJEG MEĐIMURJA

21.11.2014 Dana 17.11.2014. godine održana je Sjednica savjeta za gospodarenje otpadom donjeg Međimurja i donosimo njezine zaključke:
1.  Ukoliko neko domaćinstvo promjeni mišljenje i odluči se za kompostiranje sukladno navedenim člancima  Zakona o održivom gospodarenju otpadom (č44. i č9.1), treba se javiti u PRE-KOM i mi ćemo provjeriti kompostište, i ako zadovoljava navedene uvjete u članku 9 stavku 1 Zakona to zapisnički konstatirati  i  preuzeti smeđu kantu od korisnika. Natrag se neće preuzimati kante od korisnika koji nemaju zadovoljavajuće kompostište.
2.  Domaćinstva koja imaju studenta koji studira u Zagrebu ili dalje uvodi se popust od 20%. Za odobrenje popusta domaćinstvo treba dostaviti fotokopiju nekog dokumenta o upisu studenta (potvrdu fakulteta, kopija indeksa ili sl.)
3.  Dogovoreno je da se uputi dopis od strane PRE-KOM i JLS prema Ministarstvu socijalne skrbi, da reguliraju plaćanje usluge iz socijalne pomoći kako se radi o higijeni u naseljima gdje žive Romi.
4.  Sa početkom 2015. PRE-KOM će krenuti sa pilot projektom evidentiranja odvezenog otpada prema volumenu. Želja nam je da se donošenjem Vladine uredbe o otpadu napravi novi obračun usluge kako bi barem malim iznosima dodatnog popusta nagradili domaćinstva koja odvajaju otpad. Sam broj odvoza revidirati će se prema uredbi vlade i dogovoru Savjeta. Uredba Vlade očekuje se do polovine 2015. godine.
5. Početkom rada kompostane veće količine granja od domaćinstva sezonski će se preuzimati će se po 5 kn/m3 u periodu 01.03-30.04 i 15.09.-15.11.
6.  Domaćinstva koja neće koristiti uslugu biorazgradivog otpada neće moći predavati granje u sklopu glomaznog otpada.
7.  Nakon početka korištenja nove usluge, do polovice 2015 godine napraviti će se analiza dali se jednočlanim domaćinstvima može odobriti dodatni popust od 5 do 10%.
Pozivamo domaćinstva koja imaju studente da dostave neki dokument o upisu studenta kako bi ostvarili pravo na 20% popusta.
________________________________________________________________________________________________________________________________________
UPRAVLJANJE OTPADOM - IZAZOVI I PRILIKE ZA LOKALNO SAMOUPRAVU

21.11.2014 U Zagrebu je održan jednodnevni seminar pod nazivom „Upravljanje otpadom – izazovi i prilike za lokalnu samoupravu“ u nazočnosti predstavnika općina i gradova koji očekuju ili nude znanja o ovoj, danas u Hrvatskoj vrlo aktualnoj temi. Donošenjem Zakona o održivom gospodarenju otpadom (2013.) Hrvatska je započela razdoblje novog načina upravljanja otpadom koji pred lokalnu samoupravu postavlja nove zahtjeve. Pritom, značajan broj lokalnih jedinica, uključujući i Zagreb kao glavni grad, nisu uspjele organizirati prikupljanje i odlaganje komunalnog otpada i biorazgradivog otpada na način i u roku koji je propisan Zakonom. Slijedom toga, Udruga općina u Republici Hrvatskoj, Udruga gradova u Republici Hrvatskoj i Veleposlanstvo Republike Francuske u Republici Hrvatskoj, organizirali su seminar s ciljem razmjene dobre prakse i učenja na iskustvima drugih.  Prisutne su pozdravili predsjednik Udruge općina Đuro Bukvić, predsjednik Udruge gradova Željko Turk te veleposlanica Republike Francuske u RH Michèle Boccoz.  
O hrvatskom pravnom okviru za upravljanje otpadom i spremnosti hrvatske lokalne samouprave za odvajanje otpada govorila je Sanja Radović-Josić, načelnica Sektora za održivo gospodarenje otpadom u Ministarstvu zaštite okoliša i prirode. O međuopćinskoj suradnja u gospodarenju otpadom vlastito iskustvo iznio je Paul D Deffontaine, predsjednik francuskog nacionalnog centra za reciklažu. Primjer dobre prakse upravljanja otpadom u Hrvatskoj iznio je Marko Kos, načelnik Općine Sv. Križ Začretje, a o ulozi građana u izradi i implementaciji politike upravljanja otpadom francuska je iskustva prenijela Elisabeth Lucas, voditeljica Odjela za otpad u zajednici općina Erdre et Gesvres. Nacionalni i europski izvori sredstava za unaprjeđenje upravljanja otpadom bili su temom prezentacije Aleksandre Čilić iz Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, izneseni su i brojni primjeri među kojima se ističe iskustvo Bedekovčine o kojem je govorila Ivana Kovačić i projekt zajedničkog gospodarenja otpadom donjeg Međimurja  Grada Preloga i Općina Goričan, D. Kraljevec, Sv. Marija, D. Vidovec, D. Dubrava i Kotoriba koji je prezentirao Siniša Radiković direktor PRE-KOM.
________________________________________________________________________________________________________________________________________
SMOTRA ZIMSKE SLUŽBE GRADA PRELOGA

18.11.2013. Već tradicionalno sredinom studenog obavlja se smotra zimske službe PRE-KOM-a koji čisti ulice , staze i parkirališta Grada Preloga. PRE-KOM za čišćenje ulica i parkirališta ima opremljenih pet velikih strojeva (traktori i JCB) koji čiste cca. 50 km gradskih ulica. Za čišćenje staza imamo opremljena tri mala traktora. Za početak ove zime pripremljeno je 15 tona soli. Naravno tu su i ekipe koje čiste tržnicu, pješačke prijelaze, autobusne stanice, groblja i slično. Zimska služba obavlja se prema planu koji je izradio PRE-KOM, a odobrio Grad Prelog.
________________________________________________________________________________________________________________________________________
PODJELA SMEĐIH KANTI IDE SVE BOLJE

14.11.2014. Do danas su radnici PRE-KOM podjelili otprilike 2500 smeđih kanti, završena je podjela kanti u Općinama Kotoribi, D. Vidovcu, Sv. Mariji i Goričanu i trenutno se smeđe kante dijele u Općini D. Kraljevec. Smeđe kante odbilo je u Kotoribi 25% domaćinstva, u D. Vidovcu 16%, u Svetoj Mariji 19%, a u Goričanu samo 7% domaćinstva, početni podaci u D. Kraljevcu su također vrlo dobri npr. Sv. Juraj u Trnju kantu je odbilo samo 5% domaćinstva. Dodatnim informiranjem i suradnjom sa komunalnim redarom broj domaćinstva koja odbija kantu se smanjuje pa se tako u Kotoribi taj broj smanjio za 70 domaćinstva. Manji dio domaćinstva koji nije bio kod kuće posjetiti će se po završetku cjelokupne podjele.
Kako je državna revizija u proteklom periodu radila reviziju sustava gospodarenja otpadom na području svih Županija u RH, a tom revizijom je utvrđeno da smo na dobrom putu cjelovitog zaokruživanja sustava gospodarenja otpadom. Jedna od preporuka državne revizije za našu Županiju je "DA SE NASTAVI SA AKTIVNOSTIMA ZA ODVOJENO PRIKUPLJANJE ZELENOG OTPADA S JAVNIH POVRŠINA I BIORAZGRADIVOG OTPADA IZ DOMAĆINSTVA, TE IZGRADNJE KOMPOSTANE U CILJU SMANJIVANJA KOLIČINA BIORAZGRADIVOG OTPADA KOJI SE ODLAŽE NA ODLAGALIŠTE". Temeljem ove preporuke državne revizije pozivamo sva domaćinstva koja dosada nisu preuzeli smeđu kantu da se jave na naš telefon 645-535, ili na e-mail tihana.jelacic@pre-kom.hr gdje će dobiti sve informacije o novoj usluzi.
Kako nam je za pokretanje ove usluge potrebna kompostana, radovi na njezinoj izgradnji idu izuzetno dobro, i očekujemo njezin završetak do kraja prosinca.
                                                               NE DVOJITE NEGO SMEĆE ODVOJITE !    PRE-KOM PRELOG
________________________________________________________________________________________________________________________________________
SJETVA PIR-a

05.11.2014. Danas su radnici PRE-KOM-a obavili sjetvu PIR-a na oko 3,5 hektara vlastitog i djelom gradskog zemljišta. Nekoliko riječi o Piru, njemački Dinkel a stari hrvatski naziv je Krupnik. Pir se prije upotrebe ljušti, a zbog njegove lupine vrlo je otporan i ne zahtijeva umjetna gnojiva niti insekticide, te je zbog bio uzgoja sve traženiji. Od pira se izrađuje poseban kruh. Zrno pira je odličnih svojstava pa sadrži vrijedne aminokiseline, ugljikohidrate, masti, vitamine B, E i K i brojne minerale. Općenito, Pir je prastara pšenica koja se uzgajala još prije 9000 godina u kolijevci civilizacije – srednjoj Aziji i Bliskom Istoku. Koristila se uglavnom kao kaša jer su sve tadašnje sorte bile obavijene čvrstim pljevicama.  Smatra se da su pozitivna svojstva Pira  to što je probavljiviji i ukusniji od obične pšenice, tako da je dobar za prehranu bolesnika i rekonvalescenta, te za prehranu djece i starijih osoba.  Nadalje, pojedine osobe alergične na proizvode od obične pšenice mogu u određenoj mjeri jesti proizvode od Pira.
________________________________________________________________________________________________________________________________________
KALENDARI SAKUPLJANJA OTPADA ZA 2015. GODINU

25.10.2014. Od danas na našim web stranicama možete pogledati termine odvoza za 2015. godinu (komunalni, biorazgradivi, korisni, glomazni). Kalendari za 2015. godinu nadodani su iza kalendara za tekuću godinu. Osnovna razlika prema prijašnjim godinama je sakupljanje biorazgradivog otpada tako da ćemo jedan tjedan sakupljati crnu kantu (komunalni otpad), a jedan tjedan smeđu kantu (biorazgradivi otpad). To znači da ćemo ispred svakog korisnika u narednoj godini biti 26 puta više nego prethodne godine. Kalendare odvoza za 2015. godini dobiti ćete i sa uplatnicama u narednih 15 dana.
Kalendare pogledajte na sljedećim linkovima:
http://www.pre-kom.hr/grad-prelog.html
http://www.pre-kom.hr/opcina_d_dubrava.html
http://www.pre-kom.hr/opcina_d_vidovec.html
http://www.pre-kom.hr/opcina_sv_marija.html
http://www.pre-kom.hr/opcina_gorican.html
http://www.pre-kom.hr/opcina_d_kraljevec.html
http://www.pre-kom.hr/opcina_kotoriba.html
________________________________________________________________________________________________________________________________________
GRAD PRELOG POTPISAO UGOVOR O PROJEKTIRANJU NOVE SORTIRNICE KORISNOG OTPADA

24.10.2014. Danas je Grad Prelog potpisao ugovor sa Fondom za zaštitu okoliša o projektiranju s ciljem izgradnje nove sortirnice korisnog otpada u sklopu reciklažnog dvorišta PRE-KOM-a. U sklopu nove sortirnice montirati će se i nova linija za sortiranje korisnog otpada sa 8 radnih mjesta, te će se u novi objekt prebaciti i stara mini sortirnica. Izgradnjom nove sortirnice u njoj će raditi 10 radnika od toga 7 sedam postojećih i 3 novo zaposlena radnika. Projektnu dokumentaciju u iznosu od 86 tisuća kuna Fond za zaštitu okoliša sufinancira u 100% iznosu bespovratnim sredstvima. Očekujemo dobivanje građevinske dozvole do kraja ove godine, a početkom sljedeće godine očekujemo dobivanje potrebnih suglasnosti kako bi izgradnja nove sortirnice korisnog otpada mogla krenuti na proljeće sljedeće godine. Vrijednost izgradnje nove sortirnice procjenjuje se na blizu 3 milijuna kuna, a stvarna cijena dobiti će se kroz postupak javne nabave. Ovim projektom zaokružuje se izgradnja zajedničkog sustava gospodarenja otpadom donjeg Međimurja.
________________________________________________________________________________________________________________________________________
NATJEČAJ ZA DODJELU STIPENDIJA PRE-KOM-a

07.10.2014. Pozivamo učenike prvih, drugih ili trećih razreda za zanimanje TESAR i DIMNJAČAR da se jave na naš natječaj za dodjelu stipendija. Nažalost kako se nitko nije javio za natječaj dosada produžujemo ga do kraja mjeseca listopada. U nastavku slijedi tekst natječaja.

NATJEČAJ ZA DODJELU UČENIČKIH STIPENIJA
1.    Zanimanje TESAR – jedna stipendija
2.    Zanimanje DIMNJAČAR – jedna stipendija
Za školsku godinu 2014/2015.
Pravo sudjelovanja:
-       Da su redovni učenici prvog, drugog ili trećeg rezreda.
-       Da imaju prebivalište na području  Općina Sveta Marija, Goričan, Kotoriba, Donja Dubrava, Donji Vidovec, Donji Kraljevec i Grada Preloga.
-       Stipendija se dodjeljuje za 12 mjeseci, računajući od 1. rujna 2014.
-       Iznos stipendije utvrđuje se u visini od 900,00 kn mjesečno.
-       Natječaj je otvoren do 31.10.2014.
Molbe za dodjelu stipendija dostavljaju se poštom ili osobno na adresu GKP PRE-KOM d.o.o. Prelog Kralja Zvonimira 9 40323 Prelog.
Uz molbu za dodjelu stipendija potrebno je priložiti:
  1. preslika osobne iskaznice ili domovnice
  2. uvjerenje o prebivalištu – ne stariju od 6 mjeseci
  3. potvrdu o upisu u srednju školu šk. godinu 2013./2014.
Nakon završetka školovanja stipendist je dužan raditi u GKP PRE-KOM d.o.o. Prelog dvostruko duže vremena koliko je primao stipendiju.
Stipendist je dužan vratiti primljeni iznos stipendije ako odbije ponuđeno zaposlenje, jednostrano raskine radni odnos prije isteka roka u kojem je dužan raditi ili ako bez opravdanog razloga i u roku ne dostavi podatke o tijeku školovanja i o zaposlenju.  
________________________________________________________________________________________________________________________________________
POČELI RADOVI NA KOMPOSTANI U PRELOGU

07.10.2014. Danas je zamjenik gradonačelnika gospodin Zdravko Kvakan službeno otvorio radove na kompostani u Prelogu, vrijednoj 2,9 milijuna kuna. Fond za zaštitu okoliša projekt će podržati sa 80% bespovratnih sredstava. Radove na izgradnji izvode međimurske tvrtke Pavlic-asfalt-beton i Međimurje PNP kao zajednica ponuditelja koja je pobijedila na javnom natječaju za izgradnju. U kompostani će se zaposliti tri radnika, dok će se još tri radnika zaposliti na sakupljanju biorazgradivog otpada na području donjeg Međimurja. Radovi bi trebali trajati 75 dana, a izvođači radova obećali su da će radove nastojati završiti do 06.12. kada Grad Prelog slavi sedamsto pedeseti rođendan. PRE-KOM će kao upravitelj kompostane paralelno krenuti sa izradom elaborata za gospodarenje otpadom i ishođenjem dozvole za gospodarenje otpadom za spomenutu lokaciju. Na kraju spomenimo da je kompostana u Prelogu prva građevina u našoj Županiji za gospodarenje biorazgradivim otpadom sa kapacitetom proizvodnje komposta od 1500 tona godišnje.
________________________________________________________________________________________________________________________________________
KREĆE PODJELA KANTI ZA SAKUPLJANJE BIORAZGRADIVOG OTPADA

02.10.2014. Obavještavamo Vas da se sukladno Zakonu o održivom gospodarenju otpadom (članak 23.stavak 5. i članku 28. stavak 2.) i Odlukama predstavničkih tijela JLS donjeg Međimurja uvodi nova obavezna usluga odvajanja biorazgradivog otpada. Usluga sakupljanja biorazgradivog otpada zaokružuje naše zakonske obaveze odvajanja otpada na: komunalni otpad, biorazgradivi otpad, papir, tetrapak, plastiku, metalnu ambalažu, staklena ambalaža, tekstil i glomazni otpad. Uz navedeno obavezno odvajanje otpada osigurali smo građevine za gospodarenje otpadom i to reciklažno dvorište, kompostanu i mobilno reciklažno dvorište. Uvođenjem navedene usluge izbjegavamo plaćanje naknade za smanjenje količina miješanog komunalnog otpada koje je uvedeno novim Zakonom o održivom gospodarenju otpadom (članak 29.).    
U periodu od početka listopada do sredine prosinca sva domaćinstva (njih preko 6000) dobiti će smeđe kante za odvajanje biorazgradivog otpada, a sama usluga krenuti će sa 01.01.2015. godine sukladno kalendarima odvoza otpada (jedan tjedan vozi se crna kanta-komunalni otpad, drugi tjedan se vozi smeđa kanta-biorazgradivi otpad). Kako se troškovi uvođenja usluge sakupljanja biorazgradivog otpada (kante, kamion, kompostana) kreću  na oko 5 milijuna kuna, JLS donjeg Međimurja, PRE-KOM i Fond za zaštitu okoliša zajedno su osigurali 3,2 milijuna kuna bespovratnih sredstava za navedenu namjenu kako bi sami troškovi za korisnike usluge bili što manji.
Uz kantu svi korisnici će dobiti letak za odvajanje biorazgradivog otpada, te upute za uvođenje nove usluge i opće uvjete cjelokupne usluge. Svi naši korisnici dobivati će kupon sa kojim će moći preuzeti 100 litara komposta jednom godišnje. Podjela kanti kreće prvo u Kotoribi, pa slijedi Sveta Marija a zatim i ostale JLS donjeg Međimurja.

________________________________________________________________________________________________________________________________________
KREĆE IZGRADNJA KOMPOSTANE U PRELOGU

02.10.2014. Upravni odbor Fonda za zaštitu okoliša na svojoj sjednici održanoj 01.10.2014. dao je suglasnost za izgradnju kompostane u Prelogu. Time je ovaj značajan projekt za donje Međimurje dobio i zadnju potrebnu suglasnost za početak izgradnje kompostane. Vrijednost projekta je 2,9 milijuna kuna, a sa 80% bespovratnih sredstava izgradnju će podržati Fond za zaštitu okoliša.
JLS dužne su sukladno Zakonu o održivom gospodarenju otpadom osigurati uslugu sakupljanja biorazgradivog otpada. Izgradnjom kompostane i podjelom kanti za sakupljanje biorazgradivog otpada stvoriti će se uvjeti za početak usluge sakupljanja biorazgradivog otpada koja bi počela sa 01.01.2015. godine na cijelom području donjeg Međimurja sukladno donesenim odlukama predstavničkih tijela JLS donjeg Međimurja. Podjela kanti za sakupljanje biorazgradivog otpada kreće početkom sljedećeg tjedna i trajati će do sredine mjeseca prosinca.
Republika Hrvatska se pristupom EU obavezala da će do 2020 godine odvojeno prikupljati do 50% otpada, kako smo mi sada već prešli 20% odvojenog prikupljanja korisnog otpada smatramo da će se uvođenjem sakupljanja biorazgradivog otpada, domaćinstva donjeg Međimurja bez problema ispuniti zacrtane ciljeve koje smo preuzeli pristupom EU i time ćemo izbjeći plaćanje nove naknade za smanjenje količina miješanog komunalnog otpada.
Pozivamo Vas da zajedno nastavimo odvajati otpad i brinemo o okolišu gdje živimo.  


NE DVOJITE NEGO SMEĆE ODVOJITE !      PRE-KOM PRELOG

________________________________________________________________________________________________________________________________________
KREŠIMIR KRUŠEC - ČOVJEK KLJUČ USPJEHA

29.09.2014. Dana, 27. rujna, u 11 sati u zgradi Scheier u Čakovcu započela svečana dodjela nagrada dviju akcija Turističke zajednice Međimurske županije - Zeleni cvijet 2014 i Čovjek - ključ uspjeha u turizmu. Nagrade su primili vlasnici najuređenijih balkona, okućnica, vinskih kuća i ugostiteljskih objekata, kao i osobe koje su svojim radom unaprijedile i promovirale turističku ponudu Međimurske županije. U svom je obraćanju prisutnima zamjenica župana napomenula da su akcije Zeleni cvijet i Čovjek - ključ uspjeha u turizmu ponešto oslabile na nacionalnoj razini, no da se u Županiji i dalje trude da nagrađivanje iznimne turističke ponude bude tradicija.
KREŠIMIR KRUŠEC najbolji je hortikulturni radnik sa preko 11 godina iskustva od toga
8 godina Austrija i 3 godine PRE-KOM.
Naš kandidat na poslovima hortikulture radi u GKP PRE-KOM d.o.o. Prelog tri godine. GKP PRE-KOM d.o.o. Prelog vodi brigu o parkovima i cvjetnim gredicama u svim naseljima na području Grada Preloga, u pojedinim okolnim Općinama, te ureduje privatna dvorišta. lako je radnik bez zanimanja, svoje iskustvo stjecao je  na istim poslovima u Austriji. Krešimir očito posjeduje prirodni talent za poslove hortikulture, jer smo odmah po zaposlenju primijetili njegove sposobnosti na cvjetnim gredicama koje je bilo potrebno uređivati. Krešimir pozna dušu cvijeću i dendro bilju. Kao veliki majstor ga okopa i obrađuje, na vrijeme prepozna bolesti bilja. Krešimir ima smisla iza moderno uređenje krajobraza i okućnica koje naša tvrtka odrađuje. Da je sve to tako kako je gore napomenuto potvrđuju nam povratne pozitivne kritike s terena,  te zahtjev da upravo Krešimira uputimo na teren. Nadamo sa da će komisija našeg kandidata uzeti u uži izbor, upravo zbog toga jer je njegova volja za rad i talent naknada za njegovo zvanje.

________________________________________________________________________________________________________________________________________
KRENULA PRODAJA PRE-KOM-ovog KOŠČIĆNOG ULJA

27.09.2014. Od danas je krenula prodaja našeg svježeg KOŠČIĆNOG ULJA koje možete nabaviti na tržnici u Prelogu (utorkom i subotom) i u Upravi PRE-KOM-a, K. Zvonimira 9 svakog radnog dana. Cijena 1 litre iznosi 75 kuna.
U nastavku nekoliko riječi o KOŠČIĆNOM ULJU:
Koščićno
ulje je naročito bogato vitaminima A, E, C i K. Svježe ulje sadrži više od 60% nezasićenih masnih kiselina. Također sadrži vitamine B grupe, nezasićene masne kiseline, minerale (fosfor, kalcij, magnezij, kalij) te elemente u tragovima (željezo, cink, mangan). Sadrži i lecitin, bjelančevine i salicilnu kiselinu. Također je najbolji izvor omega 3 i Omega 6 masnih kiselina, prepoznatih kao potrebnih za poboljšanje općeg stanja krvožilnog sustava.
Oni koji koriste
koščićno ulje znaju da je dobro kao zamjena za „obično“ suncokretovo ulje na običnoj zelenoj salati, a nezamjenjivo je kod grah salate. Također je moguće napraviti razne umake uporabom koščićnog ulja.
Koščićno u
lje pokazalo se kao dobra namirnica za prevenciju nekih bolesti i tegoba.

________________________________________________________________________________________________________________________________________
USKORO PRE-KOM-ovo BUČINO ULJE

19.09.2014. Ovih se dana sakupilo nešto sunčanih dana pa smo krenuli u berbu tikvi. Kako PRE-KOM ima nešto vlastitog poljoprivrednog zemljišta, a upravljamo i sa nešto zemljišta Grada Preloga nastojimo to zemljište obraditi te smo nakon pšenice, šećerne repe ove godine uzgojili tikve. Prinosi tikvi su zadovoljavajući, znajući da je vrijeme ove sezone bilo loše sa izuzetno puno padavina. Berbu obavlja tvrtka Siladi iz Kotoribe koja će nam za predane koštice isporučiti bučino ulje.

________________________________________________________________________________________________________________________________________
PRE-KOM ZAVRŠAVA UREĐENJE PARKA SVETOG NIKOLE U OPOROVCU

24.07.2014. Do kraja srpnja mjeseca PRE-KOM će uredit Park Svetog Nikole u Oporovcu. Urediti će se staze, centralni plato na kojem će se postaviti bista Svetog Nikole, a izvršeni su i radovi na saniranju okolne oborinske odvodnje. U ovoj fazi posaditi će se dendro bilje iz kontejnerskog uzgoja i urediti cvjetne gredice. Preostalo drveće iz rasadnika posaditi će se početkom novembra mjeseca. Planirana vrijednost radova iznosi 100 tisuća kuna.


________________________________________________________________________________________________________________________________________

KRENUO PROJEKT "KORIŠTENJE KOMPOSTIRANOG BIORAZGRADIVOG KOMUNALNOG OTPADA U ODRŽIVOJ POLJOPRIVREDNOJ PROZVODNJI"

11.07.2014. Početkom srpnja kreće projekt "Korištenja kompostiranog biorazgradivog komunalnog otpada u održivoj poljoprivrednoj proizvodnji", projekt vodi Visoko gospodarsko učilište u Križevcima a najvećim djelom financira ga Ministarstvo poljoprivrede . Kako se naš pilot projekt kompostiranja  odvija već tri godine i mi smo se priključili ovom projektu. Da kraja godine na cijelom području donjeg Međimurja biti će podijeljene kante za sakupljanje biorazgradivog komunalnog otpada, te izgrađena kompostana u Prelogu. Ovim projektom ispitivati će se kvaliteta našeg komposta i utvrditi će se u kojoj poljoprivrednoj proizvodnji sa našim kompostom dobivamo najbolje rezultate.

________________________________________________________________________________________________________________________________________
ODRŽANI  PRVI DANI OTVORENIH VRATA PRE-KOM-a

04.07.2014. Prije godinu dana donesen je novi zakon o održivom gospodarenju otpadom koji propisuje edukaciju i informiranje naših korisnika o održivom gospodarenju otpadom, tako su i Dani otvorenih vrata PRE-KOM-a osmišljeni kao informiranje naših korisnika o postojećem sustavu gospodarenja otpadom, našim ostvarenim rezultatima i obavezama koje su pred nama. U Hrvatskoj odlažemo na odlagalište čak 92 % otpada, a u Europskoj Uniji  na odlagališta ide samo 40% otpada, mi očekujemo da ćemo se uvođenjem sakupljanja biorazgradivog otpada na cijelom području donjeg Međimurja približiti Evropskom prosjeku. U posljednjih 10 godina u Hrvatskoj bacili smo 5 milijardi kuna sirovina, da to nismo radili mogli smo otvoriti 6000 novih radnih mjesta. Reciklažna dvorišta u Hrvatskoj ima manje od 5% JLS, a nekakav sustav odvajanja  otpada ima oko 40% JLS. Da bi se stanje popravilo i Republika Hrvatska ispunila preuzete obaveze pristupom Europskoj Uniji donijet je novi Zakon o održivom gospodarenju otpadom gdje su još jasnije definirane obaveze i rokovi sviju sudionika u gospodarenju otpadom (posebno za JLS). Grad Prelog i Općine D. Dubrava, D. Kraljevec, D. Vidovec, Goričan, Kotoriba, Sv. Marija i PRE-KOM početkom 2006. godine počinju graditi zajednički sustava gospodarenja otpadom donjeg Međimurja. Ovim zajedništvom PRE-KOM-a i  7 JLS u posljednjih 8 godina izgradile su jedan od ponajbolji sustav gospodarenja otpadom u našoj zemlji. Pred nama je podjela kanti za sakupljanje biorazgradivog komunalnog otpada, i izgradnja kompostane za obradu tog biorazgradivog otpada (odabran je izvođač radova za projekt vrijedan 2,9 mil.kuna).
U ovom našem reciklažnom dvorištu (u našoj tvornici za obradu korisnog otpada) dovezemo i obradimo oko 750 tona korisnog otpada godišnje koji sakupimo na kućnom pragu ili ga dovezu naši korisnici u reciklažno dvorište, mi taj korisni otpad dodatno sortiramo, pročistimo, baliramo i šaljemo na oporabu, otprilike 3 šlepera mjesečno ili nešto preko 60 tona sirovine mjesečno izlazi iz ove građevine za gospodarenje otpadom. Moramo napomenuti da smo među rijetkima komunalnim poduzećima koji dodatno odvajamo korisni otpad na više frakcija tako da ga bez problema plasiramo na tržište EU kao sirovinu (npr. plastiku na 7 frakcija). Reciklažno dvorište gradili smo pet godina sukladno našim mogućnostima, te smo početkom ove godine za ovu građevinu dobili i uporabnu dozvolu, a ovih dana završili smo opremanje reciklažnog dvorišta sukladno novom pravilniku o gospodarenju otpadom. Sada će naši korisnici  uz postojeće vrste otpada u reciklažno dvorište moći dovesti npr. ambalažu od herbicida, stare lijekove, istrošeno ulje, lužine i drugi problematični otpad koji se sukladno novom Pravilniku sada može i mora sakupljati.
Do sada je u izgradnju sustava gospodarenja otpadom donjeg Međimurja investirano više od 6 milijuna kuna vlastitih sredstava. Napore i kvalitetu izgrađenog sustava prepoznao je i Fond za zaštitu okoliša koji podržava sufinanciranjem uvođenje posljednje potrebne usluge sakupljanja biorazgradivog otpada na cijelo područje donjeg Međimurja vrijednost 5,1 mil kn (nabava kanti, komunalnog vozila, izgradnju kompostane), također nadamo se i podršci Fonda za zaštitu okoliša u izgradnji i opremanju veće sortirnice korisnog otpada u sklopu reciklažnog dvorišta, a taj projekt procjenjujemo na 3 mil kn.
Na poslovima gospodarenja otpadom u proteklom periodu zaposlilo se 14 novih radnika  sa područja 7 JLS donjeg Međimurja, a nove investicije u suradnji sa Fondom za zaštitu okoliša omogućiti će zapošljavanje još 9 novih radnika.
Rad komunalnih poduzeća posebno se kontrolira, za svoje građevine uz građevinske i uporabne dozvole moramo izraditi posebne elaborate i dobiti dozvole za gospodarenje otpadom.

Nakon prezentacije sustava gospodarenja otpadom u svečanom dijelu otvorena je građevina za gospodarenje otpadom i reciklažno dvorište usklađeno sa novim pravilnikom, koji su otvorili  prisutni članovi Skupštine društva PRE-KOM načelnica Općine Sveta Marije Đurđica Slamek i gradonačelnik Grada Preloga Ljubomir Kolarek. U nastavku je Župan Matija Posavec predao ključeve novog komunalnog vozila i sa vozačem Timomirem Igrecom izveo komunalno vozilo iz garaže i predao za korištenje. Na kraju svečanosti prečasni Antun Hoblaj blagoslovio je građevine, vozila i djelatnike PRE-KOM-a. Nakon obilaska građevine sa gostima, predali smo i zahtjev za novu proširenu dozvolu za gospodarenje otpadom Gospođi Sandri Golubić iz Županijskog ureda za graditeljstvo, prostorno planiranje i zaštitu okoliša.

Pozivamo Vas da pogledate kratku foto galeriju Dana otvorenih vrata PRE-KOM-a.
________________________________________________________________________________________________________________________________________
POZIVAMO VAS NA DANE OTVORENIH VRATA PRE-KOM-a

30.06.2014. Pozivamo sve korisnike naših usluga na DANE OTVORENIH VRATA PRE-KOM-a 04.07.2014. godine od 15 do 17 sati na lokaciji Hrupine 8, Prelog (Reciklažno dvorište PRE-KOM-a - Gospodarska zona sjever Prelog).

Gradsko komunalno poduzeće PRE-KOM d.o.o., Grad Prelog i Općine Goričan, D. Kraljevec, Sv. Marija, D. Vidovec, D. Dubrava, Kotoriba početkom 2006. godine dogovorile su izgradnju zajedničkog sustava gospodarenja otpadom donjeg Međimurja. Strateškim planom razvoja predviđeno je uvođenje sakupljanja komunalnog otpada, glomaznog otpada, uvođenje primarne selekcije, povećanje i modernizacija voznog parka, izgradnja reciklažnog dvorišta. Temeljem novog Zakona o održivom gospodarenju otpadom užurbano se priprema sakupljanje i obrada biorazgradivog otpada. Do sada je u izgradnju sustava gospodarenja otpadom investirano je blizu 6 milijuna kuna vlastitih sredstava. Napore i kvalitetu izgrađenog sustava prepoznao je i Fond za zaštitu okoliša sa kojim je dogovoreno sufinanciranje uvođenje posljednje potrebne usluge sakupljanja biorazgradivog otpada (nabava kanti, komunalnog vozila, kompostane) i izgradnja i opremanje veće sortirnice korisnog otpada u sklopu reciklažnog dvorišta. Na poslovima gospodarenja otpadom zaposlilo se 14 novih radnika  sa područja 7 JLS donjeg Međimurja, a nove investicije u suradnji sa Fondom za zaštitu okoliša omogućiti će zapošljavanje još 9 novih radnika.

Hodogram aktivnosti:
1. Kratko predstavljanje sustava gospodarenja otpadom donjeg Međimurja
2. Otvaranje garaža, mini sortirnice, i reciklažnog dvorišta usklađenog sa novim pravilnikom
3.
Predaja ključeva i predstavljanje novog komunalnog vozila za sakupljanje biorazgradivog otpada
4. Razgledanje građevine i strojeva PRE-KOM-a
5. Osvježenje za posjetitelje


________________________________________________________________________________________________________________________________________
PRE-KOM U ŠKOLAMA I VRTIĆIMA U EDUKATIVNOJ AKCIJI NE
DVOJI NEGO SMEĆE ODVOJI !

10.06.2014. Krajem mjeseca svibnja PRE-KOM je krenuo u ovogodišnju edukativnu akciju NE DVOJI NEGO SMEĆE ODVOJI !. Edukativne radionice i predavanja provode se po školama i dječjim vrtićima donjeg Međimurja na području gdje PRE-KOM sakuplja otpad. U edukativnoj akciji obuhvaćeno je oko 500 vrtićke djece i učenika. Edukativna predavanja i radionice održava Tihana Jelačić magistar struke znanosti o okolišu. Edukacija se provodi već osmu godinu zaredom. Pozivamo medije da poprate ovu već tradicionalnu edukativnu akciju vezanu uz odvajanje otpada na kućnom pragu.

NE DVOJITE NEGO SMEĆE ODVOJITE !
PRE-KOM PRELOG


___________________________________________________________________________________________________________________________________________
SKUPLJANJE TEKSTILA, TEKSTILNE ODJEĆE I OBUĆE

10.06.2014. Socijalna zadruga Humana Nova u suradnji sa Gradskim Komunalnim poduzećem PRE-KOM, organizira sakupljanje tekstila, tekstilne odjeće i obuće povodom Svjetskog Dana zaštite okoliša. Sakupljanje će se odvijati u subotu 14. lipnja, u vremenu od 8 do 13 sati na slijedećim lokacijama :
PRELOG
Dom kulture (ulaz ispod bine)
DONJI KRALJEVEC
Nogometno igralište
GORIČAN
Društveni dom
KOTORIBA
Vatrogasni dom
SVETA MARIJA
Dom kulture
DONJA DUBRAVA
Dom kulture
Socijalna zadruga Humana Nova potiče zapošljavanje osoba s invaliditetom i drugih društveno isključenih osoba. Zadruga aktivno doprinosi održivom razvoju lokalne zajednice, smanjenju siromaštva i očuvanju prirode te svojim djelovanjem aktivno i izravno doprinosi izgradnji društva tolerancije i suradnje te pomaže društveno isključenim osobama i njihovim obiteljima unaprijediti njihovo samopouzdanje i kvalitetu života.

___________________________________________________________________________________________________________________________________________
IZDANA PRAVOMOĆNA GRAĐEVINSKA DOZVOLA ZA KOMPOSTANU U PRELOGU

04.06.2014. Gradonačelnik Ljubomir Kolarek u ime Grada Preloga preuzeo je pravomoćnu građevinsku dozvolu za izgradnju kompostane u Prelogu. Ured za prostorno planiranje i gradnju u Prelogu izdao je pravomoćnu građevinsku dozvolu u rok od 10 radnih dana. U dogovoru sa Fondom za zaštitu okoliša pripremljena je natječajna dokumentacija za raspisivanje javne nabave izgradnje kompostane u Prelogu, te se očekuje raspisivanje javne nabave u nekoliko narednim dana. Želja Grada Preloga da se izgradnja kompostane završi do dana Grada 06.12.2014. godine, a usluga sakupljanja biorazgradivog otpada za cijelo donje Međimurje počela bi sa 001.01.2015. godine.

___________________________________________________________________________________________________________________________________________
USKORO GRAĐEVINSKA DOZVOLA ZA KOMPOSTANU U PRELOGU

21.05.2014. Gradonačelnik Ljubomir Kolarek u ime Grada Preloga podnio je zahtjev za dobivanje građevinske dozvole i predao glavni projekt izgradnje kompostane u Prelogu Uredu za prostorno planiranje i gradnju u Prelogu. Nakon rezultata referenduma u Goričanu, Grad Prelog je 03.03.2014. godine podnio zahtjev za sufinanciranje projektiranja i izgradnje kompostane u Prelogu koja bi bila za cijelo donje Međimurje. U vrlo kratkom roku od 75 dana, uz podršku Fonda za zaštitu okoliša došlo se je od zahtjeva prema Fondu, preko idejnog projekta, sakupljanja posebnih uvjeta gradnje i danas do predaje glavnog projekta za dobivanje građevinske dozvole za izgradnju kompostane u Prelogu. U narednih nekoliko dana očekujemo potvrde glavnog projekta od strane javnih poduzeća, a dobivanje građevinske dozvole u roku od 20 dana. Polovicom lipnja u dogovoru sa Fondom za zaštitu okoliša očekujemo raspisivanje javnog natječaja za izgradnju kompostane u Prelogu, a krajem godine dobivanjem uporabne dozvole za kompostanu očekujemo i početak rada prve građevine za gospodarenje biorazgradivim otpadom na području Županije Međimurske.


___________________________________________________________________________________________________________________________________________
PRE-KOM-ovo BUĆINO ULJE DO KRAJA OVE GODINE

09.05.2014. Kako imamo oko 4 hektara vlastitog i gradskog  poljoprivrednog zemljišta, a kako ono ne bi bilo neobrađeno ove godine posađeno je nešto više od 3 hektara tikvi iz kojih ćemo u suradnji sa uljarama proizvesti vlastito bućino ulje. Na preostalom zemljištu (nešto manje od 1 hektara) zasađen je češnjak. PRE-KOM se ne planira baviti poljoprivrednom djelatnošću no do povrata zemljišta Gradu Prelogu odnosno do povećanja naše proizvodnje dendro bilja, na to zemljište saditi ćemo razne poljoprivredne kulture. Dosada smo sadili pšenicu i šećernu repu, a eto ove godine ide češnjak i tikve.

___________________________________________________________________________________________________________________________________________
POČELA ISPORUKA KANTI ZA SAKUPLJANJE BIORAZGRADIVOG OTPADA

09.05.2014. Grad Prelog, PRE-KOM i Fond za zaštitu okoliša rade na četiri projekta kojima ćemo u potpunosti uskladiti sustav gospodarenja otpadom na području donjeg Međimurja sa novim Zakonom o održivom gospodarenju otpadom. Ovih dana počela je isporuka 6000 kanti za sakupljanje bio otpada koje će se podijeliti svim domaćinstvima donjeg Međimurja. Ova uskladba u skladu je sa novim Zakonom o održivom gospodarenju otpadom i smjernicama EU koje smo prihvatili našim ulaskom u EU. Kroz naredno razdoblje očekujemo isporuku jednog kamiona za sakupljanje biorazgradivog otpada, izgradnju kompostane i veće sortirnice korisnog otpada. Sakupljanje biorazgradivog otpada počelo bi sa 01.01.2015. godine do kada bi se realizirali navedeni projekti. Grad Prelog investirao bi u izgradnju kompostane 600 tisuća kuna vlastitih sredstava, a PRE-KOM bi investirao oko 2,5 milijuna kuna kreditnih sredstava u preostale navedene projekte.

___________________________________________________________________________________________________________________________________________
CVJETNE GREDICE U PROLJETNOM RUHU

07.05.2014. Krenulo je proljetno uređenje cvjetnih gredica Grada Preloga. Na području svih naselja u sklopu Grada Preloga sadi se preko 600 m2 cvjetnih gredica za što se utroši preko 16000 komada raznog sezonskog cvijeća. Ove godine krenuli smo sa sadnjom gredica u Prelogu. Posebno bi pohvalili udrugu žena Žireki iz Čukovec koje jedine na području Grada Preloga samostalno (volonterski) sade cvjetne u svojem naselju.


___________________________________________________________________________________________________________________________________________
DAN PLANETA ZEMLJE 22.04.

30.04.2014. Dan planeta Zemlje 22.04.2014. godine obilježen je nizom akcija čišćenja okoliša tijekom travnja mjeseca koje su provele sve jedinice lokalne samouprave donjeg Međimurja a što je i nova obaveza JLS sukladno novom Zakonu o održivom gospodarenju otpadom. Naravno da se i PRE-KOM kao komunalno poduzeće svih jedinica lokalne samouprave donjeg Međimurja uključio u akcije čišćenja, te je osigurao vreće i zbrinuo sav sakupljeni korisni otpad u reciklažnom dvorištu PRE-KOM, a komunalni otpad zbrinuo na odlagalištu Totovec. Kako se akcije provode svake godine vidljivo je postepeno smanjenje odbačenog otpada u okoliš. Pozivamo domaćinstva i poduzeća koji ne zbrinjavaju otpad sukladno Zakonu o održivom gospodarenju otpadom da se jave u PRE-KOM i uključe u sustav gospodarenja otpadom. Sa nekoliko slika želimo Vam približiti provedene akcije.___________________________________________________________________________________________________________________________________________
KRENULA IZRADA GLAVNOG PROJEKTA SORTIRNICE KORISNOG OTPADA

29.04.2014. Grad Prelog i PRE-KOM kandidirali su projektiranje i izgradnju sortirnice korisnog otpada Fondu za zaštitu okoliša. Fondu za zaštitu okoliša prezentirali smo naše rezultate u primarnoj selekciji, naše planove razvoja i novog zapošljavanja što je Fond prepoznao i podržao naš navedeni projekt. Planirani projekt podržao je i regionalni centar za gospodarenje otpadom Piškornica koji bi početkom 2018. godine morao preuzimati i obrađivati komunalni otpad 4 županije sjeverozapadne Hrvatske. Planirani objekt gradio bi se u sklopu raciklažnog dvorišta PRE-KOM-a. Izgraditi će se objekt dimenzija 20x24 metra u koji će se smjestiti nova linija za sortiranje korisnog otpada sa osam radnih mjesta i četiri boksa za odvajanje četiri frakcije korisnog otpada sa pripadajućom automatskom balirkom. U novo izgrađeni objekt smjestila bi se i postojeća mini sortirnica. U sklopu novo izgrađene sortirnice mogli bi obrađivati oko 1200 tona korisnog otpada. Planirana vrijednost projekta iznosi 2,6 milijuna kuna bez PDV-a (projektiranje, izgradnja i opremanje). Paralelno sa ovim projektom PRE-KOM je krenu sa usklađivanjem našeg reciklažnog dvorišta sa novim Pravilnikom o gospodarenju otpadom za što ćemo utrošiti oko 100 tisuća kuna vlastitih sredstava. Ovim usklađenjem naše reciklažno dvorište bilo bi opremljeno za preuzimanje posebnih i problematičnih kategorija otpada kao što su ljekovi, ulja, akumolatori, lužine, boje i lakovi i sl.

___________________________________________________________________________________________________________________________________________
PETKOM I PONEDJELJKOM CVIJEĆE UZ POPUST

03.04.2014. Od 11.04.2014. pa do 31.05.2014. svaki petak i ponedjeljak od 18.00 do 19.30 sati kod plastenika (Prelog, Gospodarska zona Sjever, Hrupine bb) vršiti će se prodaja cvijeća i dendro bilja uz popuste od 5 do 10 posto za kupce koji će doći u navedenim terminima. Do plastenika možete doći vozilom i jednostavnije odvesti cvijeće i dendro bilje. Dođite i izaberite iz našeg asortimana od preko 300 različitih vrsta cvijeća i dendro bilja.
U navedenom periodu cvijeće još možete nabaviti:

Tržnice:                                                         Sajmovi cvijeća:                               Plastenik:
Prelog  7.30 do 12.30 (utorak, subota)       Prelog (25.-27.04.2013)                  Radnim danom i subotom 7.30 do 10.00
Čakovec sajam 7.30 do 12.30 (srijeda)       Koprivnica (01.05.-04.05.2013.)       
Petkom i ponedjeljkom 18.00 do 19.30
D. Kraljevec 7.30 do 11.30 (petak)             Ludbreg (02.-04.05.2013.)                                              uz popust
Goričan 7.30 do 11.30 (četvrtak)

___________________________________________________________________________________________________________________________________________
DENDRO BILJE I CVIJEĆE SPREMNO ZA SADNJU

27.03.2014. Kako je vrijeme svaki dan sve ljepše pozivamo Vas da posjetite našu proizvodnju dendro bilja i cvijeća u Gospodarskoj zoni Sjever u Prelogu, Hrupine bb (moguć pristup automobilom). Ovih dana idealno je vrijeme za sadnju dendro bilja koje možete izabrati između blizu 100 vrsta koje imamo u proizvodnji i njime dodatno urediti svoje dvorište. Naravno očekuje Vas i blizu 100 vrsta raznog sezonskog cvijeća, posebno bi Vam skrenuli pažnju na TRIO CONFETTI  GARDEN (tri sadnice) raznih boja i vrsta spremne za sadnju u viseće tegle ili žardinjere, te mnogo drugog cvijeća. Naš asortiman možete nabaviti i na tržnici u Prelogu utorkom i subotom. Ovih dana uredni platiše usluge zbrinjavanja otpada dobiti će i poklon bon koji mogu iskoristiti za kupnju cvijeća ili dendro bilja. Sa nekoliko slika želimo Vas približiti ljepšim danima pred nama.


___________________________________________________________________________________________________________________________________________
ZAVRŠNA OBRADA KOMPOSTA IZ PILOT PROJEKTA

25.03.2014. Danas prosijavamo prošlogodišnji kompost iz pilot projekta odvojenog skupljanja biorazgradivog otpada na području Preloga. Dobiveni kompost odlične je kvalitete i sva domaćinstva koja sudjeluju u pilot projektu ovaj tjedan dobiti će svoj kupon za 100 litara komposta koji mogu podići u reciklažnom dvorištu PRE-KOM-a. Dobiveni kompost koristiti ćemo u uređenju cvjetnih gredica i u drugim našim hortikulturnim projektima. Izgradnjom nove kompostane uz podršku Fonda za zaštitu okoliša sva domaćinstva dobivati će kupon za 100 litara komposta godišnje, a imati ćemo i količine komposta dostatne za prodaju.


___________________________________________________________________________________________________________________________________________
OBAVLJEN TEHNIČKI PREGLED RECIKLAŽNOG DVORIŠTA PRE-KOM-a

17.03.2014. Danas je obavljen tehnički pregled reciklažnog dvorišta PRE-KOM-a u gospodarskoj zoni Sjever u Prelogu. Gradnja je trajala pet godina sve je financirano vlastitim sredstvima (dio tekuća sredstva, veći dio kredit), tako da ćemo kroz nekoliko dana uz dozvolu za gospodarenje otpadom dobiti i uporabnu dozvolu za navedenu građevinu. U sklopu reciklažnog dvorišta sa Fondom za zaštitu okoliša krećemo u novi projekt izgradnje sortirnice korisnog otpada vrijedan 2,6 milijuna kuna bez PDV-a.


___________________________________________________________________________________________________________________________________________
PREZENTACIJA KOMPOSTANE U  PRELOGU

17.03.2014. U četvrtak 20.03.2014. u 19 sati u prostoru multimedijalne dvorane Glavna 33 održati će se prezentacija pod nazivom SUSTAV ODRŽIVOG GOSPODARENJA OTPADOM DONJEG MEĐIMURJA SA POSEBNIM OSVRTOM NA KOMPOSTIRANJE. Uz prezentaciju, odgovore na pitanja prisutnih, omogućiti će se uvid u idejni projekt kompostane u Prelogu. Pozivamo sve zainteresirane da se odazovu.


___________________________________________________________________________________________________________________________________________
PROIZVODNJA CVIJEĆA ZA 2014.

03.03.2014. Krajem siječnja krenula je proizvodnja cvijeća za ovu sezonu. Uz već standardan asortiman pripremamo i mnoštvo noviteta. Uz cvijeće nudimo Vam i širok opseg dendro bilja, uređenja okućnica i poslovnih prostora. Sve iz našeg asortimana možete nabaviti u našem plasteniku Gospodarska zona sjever u Prelogu, na tržnici u Prelogu i okolnim naseljima, te nas posjetite na sajmovima cvijeća u Prelogu, Koprivnici i Ludbregu.

___________________________________________________________________________________________________________________________________________
GORINKA NABAVLJA KOMBI VOZILO

01.03.2014. Gorinka koja dvije godine posluje u sklopu PRE-KOM krenula je u nabavu kombi vozila. Nakon provedenog pozivnog sakupljanja ponuda i dobivene suglasnosti Nadzornog odbora nabaviti će se kombi vozilo Dacia DOKER koji će se koristiti unutar grupe PRE-KOM - GORINKA za djelatnosti dimnjačarstva i čišćenja poslovnih prostora. Vrijednost vozila iznosi 96 tisuća kuna sa uključenim PDV-om i trošarinom, a financirati će se leasingom uz 30% učešća.

___________________________________________________________________________________________________________________________________________
SASTANAK U FONDU ZA ZAŠTITU OKOLIŠA VEZAN UZ KOMPOSTANU U PRELOGU

27.02.2014. Jučer je održan je sastanak u Fondu za zaštitu okoliša vezan uz projekt izgradnje kompostane u Prelogu, te o projektu izgradnje nove sortirnice za korisni otpad u sklopu reciklažnog dvorišta PRE-KOM-a. Sastanku su prisustvovali Aleksandra Čilić načelnica Sektora zaštite okoliša, Damir Latković voditelj projekta, Goran Kostić viši samostalni inženjer sa strane Fonda za zaštitu okoliša, te Ljubomir Kolarek gradonačelnik Grada Preloga, Mario Moharić načelnik Općine Goričan i saborski zastupnik sa područja donjeg Međimurja, Nenad Igrec potpredsjednik gradskog vijeća Grada Preloga, Siniša Radiković direktor PRE-KOM-a sa strane Grada Preloga i donje Međimurskih Općina.
Dogovoren je nastavak projekta izgradnje kompostane u Prelogu za područje donjeg Međimurja. Grad Prelog i PRE-KOM izraditi će novi zahtjev prema Fondu za zaštitu okoliša za sufinanciranje izgradnje kompostane, te potpisom ugovora o projektiranju kompostane krenuti u izradu projektne dokumentacije. Takove projekte Fond za zaštitu okoliša sufinancira sa 100% bespovratnim sredstvima projektiranje i sa 80% bespovratnim sredstvima izgradnju kompostane. Očekujemo da ćemo do početka ljeta izraditi projektnu dokumentaciju a do kraja ove godine završiti izgradnju kompostane.
Vezano uz projekt sortirnice korisnog otpada prezentirali smo naše uspjehe u odvojeno sakupljanju korisnog otpada. Prikupljeni korisni otpad dodatno sortiramo u našoj mini sortirnici na više frakcija čime korisni otpad postaje sirovina, kapacitet naše mini sortirnice nije dostatan za količine koje trenutno sakupljamo i koje očekujemo u narednim godinama. PRE-KOM je jedna od rijetkih komunalnih tvrtki koja dodatno sortira sakupljeni korisni otpad, te takovu sirovinu bez problema prodajemo na području EU. Predstavnici Fonda za zaštitu okoliša sukladno dogovoru razmotriti će dodatnu dokumentaciju vezanu uz projekt sortirnice korisnog otpada.


___________________________________________________________________________________________________________________________________________
GOSPODARENJE OTPADOM DONJEG MEĐIMURJA

19.02.2014. Kratkom prezentacijom o gospodarenju otpadom donjeg Međimurja sa posebnim osvrtom na kompostiranje želimo Vam dodatno približiti naš rad, te način provođenje novih projekata koji su pred nama (kompostiranje). Prezentaciju pogledajte ovdje ili pritiskom na sliku.

___________________________________________________________________________________________________________________________________________
KOMPOSTANA U PRELOGU

17.02.2014. Kako su se mještani Goričana na jučerašnjem referendumu izjasnili  protiv izgradnje kompostane u poljoprivredno gospodarskoj zoni u Goričanu, navedeni projekt PRE-KOM i Grad Prelog sele na područje Grada Preloga na lokaciju K3 uz bivšu deponiju smeća. Projekt izgradnje kompostane sve JLS donjeg Međimurja kandidirale su Fondu za zaštitu okoliša, koji je projekt podržao sa 100% bespovratnih sredstava za projektiranje i 80% bespovratnih sredstava za izgradnju kompostane.

Odobreni projekt izgradnje kompostane vrijedan je 2,3 milijuna kuna i kompostana će se izgraditi u vlasništvu Grada Preloga, a kompostanom će upravljati PRE-KOM. Za rad u kompostani zaposliti će se tri radnika sa područja Grada Preloga, domaćinstva sa područja Grada Preloga plaćati će uslugu gospodarenja otpadom 1,5 kuna manje, a Grad Prelog dobivati će i naknadu za korištenje kompostane u iznosu od 1,5 kune po domaćinstvu. Projekt izgradnje kompostane seli se u Grad Prelog uz iste uvjete koji su dogovoreni sa Općinom Goričan.
___________________________________________________________________________________________________________________________________________
POKLON BONOVI UREDNIM PLATIŠAMA I KUPONI ZA KOMPOST

10.02.2014. Već tradicionalno svim urednim platišama usluge zbrinjavanja otpada poklanjamo poklon bon. Uredni platiše su oni koje je računalni program našao da su sve račune u protekloj godini platili prije ili do datuma valute. Svi uredni platiše dobivaju poklon bon u vrijednosti 30 kuna koji mogu iskoristiti za kupnju cvijeća i dendro bilja iz naše proizvodnje. Bonovi će biti dostavljeni na kućne adrese do 15.03.2014. godine, a mogu se iskoristiti do 30.06.2014 godine na tržnicama, sajmovima cvijeća ili u plasteniku.
Svi domaćinstva, korisnici usluge sakupljanja biorazgradivog otpada, dobivaju kupon za 100 litara komposta koji mogu podići u reciklažnom dvorištu da 30.06.2014. godine.


___________________________________________________________________________________________________________________________________________
STATISTIKA www.pre-kom.hr

21.01.2014. Naša web stranica ulazi u devetu godinu postojanja, a posječenost joj raste iz godine u godinu. Na našim web stranicama nastojimo objaviti sve podatke i informacije iz poslovanja PRE-KOM-a koji bi mogle zanimati naše korisnike. Početkom 2013. godine počeli naše informacije objavljivati i putem facebook-a.
U prošloj 2013. godini imali smo na  www.pre-kom.hr 48349 posjetitelja koji su imali 966340 klikova, a time su preuzeli 26822619 KByts podataka. Uz to naše objave putem facebook-a pogledane su više od 5000 puta.   

___________________________________________________________________________________________________________________________________________
OSTVARENJE CILJEVA SUSTAVA UPRAVLJANJA KVALITETOM (ISO 9001) i OKOLIŠEM (ISO 14001) ZA 2013. GODINU

20.01.2014. Unatoč još jednoj teškoj poslovnoj godini, i to ponajviše zbog problema u naplati naših potraživanja, ostvarili smo većinu naših zacrtanih ciljeva u poslovanju. Završili smo I fazu izgradnje reciklažnog dvorišta, sortirnice i garaža za što smo u 2013. godini investirali cca. 600 tisuća kuna. Kako je donesen novi Zakon o održivom gospodarenju otpadom među prvima smo se javili Fondu za zaštitu okoliša, putem naših vlasnika, za dobivanje bespovratnih sredstava radi našeg usklađenja sa tim zakonom. Tako nam je Fond za zaštitu okoliša odobrio bespovratno sufinanciranje u iznosu od cca. 2,7 milijuna kuna za izgradnju kompostane, nabavu kanti za biootpad i nabavu još jednog kamiona smečara. Na kraju godine sve JLS donjeg Međimurja donose odluke o ulasku u vlasništvo PRE-KOM i nastavljamo sa zajedničkim gospodarenjem otpada na našem području. Na poslovima gospodarenja otpadom već sada radi preko 20 radnika sa područja svih JLS donjeg Međimurja, a u ovoj godini očekujemo otvaranjem kompostane i početka sakupljanja bio otpada i novo zapošljavanja radnika sa našeg područja.  
1. FINANCIJE (nerevidirano)
U 201
3. poslovanje iz naših djelatnosti ostvaruje blagi rast prihoda prema planiranim veličinama. Nažalost troškovi poslovanja rasli su više od planiranih veličina i to prvenstveno zbog povećanja iznosa ispravaka za nenaplaćena potraživanja.  
Prihodi ostvareni: 9,72 mil.kuna  (planirano 9,64 mil. kuna)
Rashodi ostvareni: 9,66 mil. kuna (planirano 9,43 mil. kuna)
Dobit - prije oporezivanje iznosi 60 tisuća kuna i neznatno je veća nego 2012. godine. Nismo ostvarili planiranu dobit iz razloga povećanja ispravaka za nenaplaćena potraživanja.
CILJ ZA 201
4 - Kako se i dalje ne očekuje rast gospodarskih aktivnosti cilj nam je prihode u 2014. godini blago povećati, i to kroz dimnjačarsku službu, čišćenje poslovnih prostora i uvođenja sakupljanja biootpada.
2. KUPCI
U protekloj godini zadržali smo sve stare kupce
, ugovorili smo i nove višegodišnje poslove (dimnjačarska služba, čišćenje poslovnih prostora). Sve zaprimljene reklamacije rješava povjerenstvo za reklamacije na čijem je čelu predstavnik udruge za zaštitu potrošača.
CILJ ZA 201
4 - U 2014. nastojati ćemo prvenstveno zadržati sve postojeće kupce, dok se širenje i razvoj planira kroz novo širenje dimnjačarske službe i čišćenja poslovnih prostora, te početka sakupljanja biootpada.
3. INTERNI POSLOVNI PROCESI
Nakon provedenih internih audita primijećeno je da se u poslovanju događaju nove situacije, da su postavljeni novi zakonski zahtjevi, te su se izdale preventivne
ili korektivne radnje. Iz svega navedenog došlo je do promjena djela postupaka kvalitete i prateće dokumentacije. Uveli smo elektronsku evidenciju praćenja zakonskih i ostalih zahtjeva, te u potpunosti automatizirali sustav evidencije i naplate kod dimnjačarske službe.
CILJ ZA 201
4 - U 2014. planiramo certificirati i našu dimnjačarsku službu u našem sustavu upravljanja kvalitetom, te se pripremiti za otvaranje kompostane izradom sve potrebne prateće dokumentacije. Kako je donesen novi Zakon o održivom gospodarenju otpadom već smo zatražili usklađivanje naše dozvole za gospodarenje otpadom i naše upisivanja u potrebne prateće očevidnike.
4. OBRAZOVANJE I RAZVOJ
Protekle godine broj zaposlenih što na odrađeno što na neodređeno radno vrijeme m
ijenjao se i kretao na 45 do 50 zaposlenika. Provedena su stručna osposobljavanja za razne poslove, te osposobljavanja iz zaštite na radu.
CILJ ZA 201
4 - U 2014. nastaviti ćemo stručno usavršavanje naših zaposlenika.
5. NASTAJANJE OTPADA - SELEKTIRANJE OTPADA
Duži niz godina vodimo evidencije o sakupljenom otpadu po vrstama. Tako je sustav odvojenog sakupljanja doveo do
toga da se godišnje sakupi 19,6% korisnog otpada što je u skladu sa našim planovima. Izgradnjom kompostane i početkom sakupljanja biootpada očekujemo daljnje smanjenje količina komunalnog otpada.
CILJ ZA 201
4 - U 2014. godini udio korisnog otpada u ukupnom otpadu nastojati ćemo povećati za 0,3%. Početkom sakupljanja biootpada očekujem značajnije smanjenje količina komunalnog otpada, očekujemo smanjenje po domaćinstvu od cca. 5kg mjesečno.
6. UKLJUČENOST U ORGANIZIRANO SAKUPLJANJE OTPADA
PRE-KOM je još 2007 uveo sve evidencije o svojim korisnicima pa tako i o uključenosti domaćinstva u sustav sakupljanja, odvoza i odlaganja otpada. Uključenost u sustav je obavezno za sva domaćinstva (Zakon o
održivom gospodarenju otpadom, Odluke o komunalnom redu). Vidljivo je da se uključenost popravlja iz dva razloga a to su da ima sve manje domaćinstva i stvarna uključenost u sustav svake se godine pomalo popravlja. Ostvarena je uključenost od 90,28% te ćemo je uz suradnju JLS nastojati povećavati i naredne godine.
CILJ ZA 201
4 - U 2014. sa Općinama i komunalnim redarima provesti akcije dodatnog uključivanja korisnika u organizirani sustav sakupljanja otpada te nastojati uključenost povećati na 90,45%.

___________________________________________________________________________________________________________________________________________
KOLAČ OTPADA DONJEG MEĐIMURJA U 2013. GODINI

20.01.2014. Kako smo već objavili količine otpada za 2013. godinu, sada Vam želimo u obliku grafikona pokazati kako su vrste otpada podijeljene unutar ukupnih količina otpada. Vidljivo je da se još može odvojiti korisnog otpada, a posebno se to odnosi na bio otpad koji će se odvajati uvođenjem kanti za biootpad u sva domaćinstva što je sukladno novom Zakonu o održivom gospodarenju otpadom.


NE DVOJI NEGO SMEĆE ODVOJI !

___________________________________________________________________________________________________________________________________________
KOLIČINE SAKUPLJENOG OTPADA U 2013. GODINI


20.01.2014. Duži niz godina vodimo evidencije o sakupljenom otpadu po vrstama. Tako je sustav odvojenog sakupljanja doveo do toga da odvajamo blizu 20% korisnog otpada, vidljivo je da se taj postotak već nekoliko godina sporo poboljšava. Daljnje povećanje odvojenog skupljanja otpada očekujemo uvođenjem kanti za biootpad gdje će se odvojiti biljni otpad iz vrta i kućanstva, te pepeo koji se sada nalaze u kanti za komunalni otpad. Ukupne količine otpada nisu se značajnije promijenile, te je vidljivo da prosječno domaćinstvo donjeg Međimurja godišnje proizvede 407 kg komunalnog otpada. Udio korisnog otpada također nije značajnije porastao i sada smo odvojeno prikupili 19,6% korisnog otpada. Od naših domaćinstva otkupili smo blizu 100 tona metalnog otpada za što je njima isplaćeno blizu 100 tisuća kuna. Zahvaljujemo se svima koji odvajaju otpad, te pozivamo sve koji to ne rade da se uključe u odvajanje korisnog otpada jer je to naša obaveza, a time čuvamo naš okoliš i zajednički se borimo da smanjimo troškove poslovanja (PDV, gorivo, i sl) koji se iz godine u godinu povećavaju .


NE DVOJI NEGO SMEĆE ODVOJI !

________________________________________________________________________________________________________________________________________
UKLJUČENOST U SUSTAV ZBRINJAVANJA OTPADA ZA 2013. GODINU

03.01.2014 Još od 2007. uveli smo sve  evidencije o našim korisnicima pa tako i o uključenosti domaćinstva u sustav gospodarenja otpadom. Uključenost u sustav gospodarenja otpadom obavezno je za sva domaćinstva a to je u skladu sa Zakonom o održivom gospodarenju otpadom i Odlukama o komunalnom redu JLS-e. Kako je vidljivo uključenosti se i dalje blago povećava, a vidljivo je i smanjenje broja stanovnika i domaćinstva na našem području. Problem uključenosti vidljiv je sa Romskim domaćinstvima koja nisu u sustavu iz razloga izbjegavanja prihvaćanja bilo kakovih financijskih obaveza vezanih uz gospodarenje otpadom. I ovim putem pozivamo domaćinstva koja nisu u sustavu gospodarenja otpadom da se uključe jer je to njihova zakonska obaveza.


________________________________________________________________________________________________________________________________________
SKUPLJANJE BOŽIĆNIH DRVCA

03.01.2014. Već tradicionalno iza novogodišnjih praznika prikupljati ćemo ostatke božićnih drvca. Molimo Vas da prema rasporedu u nastavku ostavite božićno ispred kuće kako bi ga naši radnici pokupili.
Termini odvoza božićnih drvca:

09.01.2014. Grad Prelog, Općina D. Kraljevec
10.01.2014. Općine D. Dubrava, D. Vidovec, Sv. Marija
14.01.2014. Općina Kotoriba, Goričan

________________________________________________________________________________________________________________________________________

Povratak na sadržaj