ARHIVA NOVOSTI 2018 - GKP PRE-KOM d.o.o.

Idi na sadržaj

ARHIVA NOVOSTI 2018MOBILNA APLIKACIJA NE DVOJI NEGO SMEĆE ODVOJI !

14.12.2018. U sklopu EU projekta informiranja i izobrazbe NE DVOJI NEGO SMEĆE ODVOJI ! izrađena je mobilna aplikacija za korisnike javne usluge za sve JLS gdje PRE-KOM pruža javnu uslugu gospodarenja otpadom. Aplikaciju potražite na svom mobilnom aparatu u TRGOVINA PLAY za android operativni sustav ili na APP STORE za ios operativni sustav. Aplikaciju preuzmite, a u postupku instalacije aplikacija će Vas tražiti kod za aktivaciju koji možete uzeti sa svog računa. Sve vidite na slici koja vas vodi kroz aktivaciju aplikacije. Aplikacija je sufinancirana kroz navedeni EU projekt, a korisnici će kroz nju moći:
- vidjeti novosti o gospodarenju otpadom
- vidjeti kalendare odvoza
- prijaviti glomazni otpad
- pregledavati robu u centru za ponovnu uporabu

NE DVOJI NEGO SMEĆE ODVOJI ! U VRTIĆIMA, ŠKOLAMA I JLS

14.12.2018. U sklopu EU projekta NE DVOJI NEGO SMEĆE ODVOJI ! PRE-KOM je održao edukacije u vrtićima, školama te održao javne tribine o gospodarenju otpadom u svih 13 JLS koje su uključene u EU projekt izobrazbe i informiranja. U vrtićima je održano 19 edukativnih radionica a obuhvaćeno je više od 450 djece, u svakom vrtiću ostao je po jedan alien Smečko da pomaže djeci u odvajanju otpada. Održane su 22 radionice u školama gdje je obuhvaćeno više od 320 djece četvrtih razreda, također održano je 13 javnih tribina o gospodarenju otpadom u svim JLS sudionicama ovog EU projekta.

VATROGASNA VJEŽBA U PRE-KOM-u

12.12.2018. Ako ste danas čuli sirene Priločkih vatrogasaca obavještavamo Vas da je održana vatrogasna vježba u PRE-KOM-u koju smo obavezni provoditi svake dvije godine. Iz slika je vidljivo da su naši vatrogasci spremni i obučeni za hitne intervencije. U radu DVD Prelog sudjeluje i više radnika iz PRE-KOM-a tako da možemo govoriti o odličnoj suradnju PRE-KOM-a i naših vatrogasaca. Reciklažni centra  snima se sa 14 kamera, ugrađeni su protuprovalni i protupožarni alarm koji su spojeni na stalni dojavni centar, iz navedenog možemo reći da je sigurnost ali i požarna sigurnost na visokoj razini.

KONAČNI REZULTATI ODVAJANJA OTPADA ZA 2017. GODINU

30.11.2018. Ovih dana Hrvatska agencija za okoliš i prirodu objavila je konačne rezultate odvajanja otpada u 2017. godini. PRE-KOM je i nadalje među vodećim komunalnim poduzećima po odvajanju ali i obradi otpada sa 6 JLS među 10 najboljih. Iz tabele je vidljivo da su i nove JLS u grupaciji PRE-KOM-a u 2018. ostvarile veliki napredak u odvajanju otpada. Zanimljivost sustava koji vodi HAOP je da nam se dio otpada ne priznaje u odvojeno sakupljeni i obrađeni otpad što je također vidljivo iz tablice (npr. gume, građevinski otpad, lampioni...). U 2018. godini očekujemo daljnji napredak i još bolju suradnji naših korisnika, JLS i PRE-KOM-a.
NE DVOJITE NEGO SMEĆE ODVOJITE !

BANERI NE DVOJI NEGO SMEĆE ODVOJI ! NA PORTALIMA

19.11.2018. U sklopu EU projekta izobrazbe i informiranja za 13 JLS u narednih 10 mjeseci na tri portala (emedjimurje.hr, medjimurje.hr i mnovine.hr) objaviti će se baneri o odvojenom sakupljanju korisnog otpada, odvojenom sakupljanju biorazgradivog otpada, poticanju ponovne uporabe i informacije o projektu. Pozivamo Vas na zajedno nastavimo sa odvajanjem otpada i postignemo još boje rezultate u odvajanju otpada.

JAVNE TRIBINE NE DVOJI NEGO SMEĆE ODVOJI !

12.11.2018. U sklopu EU projekta izobrazbe i informiranja održati će se javne tribine o gospodarenju otpadom u 13 JLS. Sam projekt se sufinancira sa 85% bespovratnih sredstava EU.
„Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj”
   PROJEKT: NE DVOJI NEGO SMEĆE ODVOJI”     
Doznajte sve o gospodarenju otpadom, od zakonodavnog okvira, načina gospodarenja otpadom, obavezama JLS, postignutim rezultatima, građevinama za gospodarenje otpadom, načinima formiranja cijena. Kroz raspravu i pitanja razjasnimo sve nejasnoće.
Predavač: Siniša Radiković dipl.ing.


SA ANDROMEDE STIGAO ALIEN SMEČKO

06.11.2018. Danas je sa zvijezde Andromede stigao Alien Smečko koji će našim najmlađim korisnicima u dječjim vrtićima pomoći da nauče pravilno odvajati otpad. Alien Smečko doći će u sve dječje vrtiće gdje PRE-KOM sakuplja otpad i po jedan primjerak će ostati u svakom dječjem vrtiću na stalnom poslu edukacije i pomoći u odvajanju otpada.  

OBAVIJESTI O PRIKUPLJANJU OTPADA ZA 2019. GODINU

03.11.2018. Sukladno članku 16. Uredbe Vlade RH o gospodarenju komunalnim otpadom svim našim korisnicima uz račune za 11 mjesec (između 25.11. i 10.12.) poslati ćemo Obavijest o prikupljanju miješanog komunalnog otpada, biorazgradivog komunalnog otpada i reciklabilnog komunalnog otpada. Ista Obavijest nalazi se i na web stranicama davatelja javnih usluga www.pre-kom.he/obavijesti-2019.html za svaku JLS gdje PRE-KOM obavlja javnu uslugu gospodarenja otpadom.

AGENCIJA ZA OKOLIŠ I PRIRODU OBJAVILA PRELIMINARNE PODATKE O OTPADU U RH ZA  2017.

31.10.2018. Agencija za okoliš objavila je preliminarne rezultate uz otpad za 2017. godinu i evo u prilogu dvije tabele jedna za Županiju Međimursku i Top 10 JLS u Republici Hrvatskoj. U ove rezultate nisu uključeni odvojeno sakupljeni glomazni otpad, lampioni, sanitarije, korisni otpad na skladištu i slično.  Agencija je izračunala postotke odvojeno sakupljenog otpada koji su znatno točniji, jer naprimjer ako se glomazni otpad odlaže on se ne može broji u obrađeni (korisni) otpad. PRE-KOM i dalje ostaje u vrhu gospodarenja otpadom u Republici Hrvatskoj sa 6 JLS među 10 najboljih. Podaci za 2018. godinu biti će osjetno bolji zbog obrade glomaznog otpada, te otpada koji je bio na kraju 2017. na skladištu i početkom 2018. godine predan na oporabu. Zahvaljujemo se našim korisnicima na kvalitetnom odvajanju otpada.
TOP LISTA JLS ŽUPANIJE MEĐIMURSKE PO ODVAJANJU OTPADA ZA 2017. GODINU

TOP LISTA 10 NAJBOLJIH JLS U REPUBLICI HRVATSKOJ PO ODVAJANJU OTPADA ZA 2017. GODINU

BESLPATAN KOMPOST ZA POLJOPRIVREDNIKE

15.10.2018. Kako imamo na lager određenih količina grubo sijanog (2,5 cm) komposta klase I, koji je pogodan kao organsko gnojivo za poljoprivredno zemljište, zainteresirani poljoprivrednici sa područja gdje PRE-KOM obavlja javne usluge mogu se javiti Kristijanu Levačiću 099 3344428 i dogovoriti besplatno preuzimanje komposta. Kompost je ispitan dva puta prema Ministarstvu zaštite okoliša i Ministarstvu poljoprivrede i zadovoljava kriterije za kompost klase I (Ministarstvo zaštite okoliša) i raspoređen je u organska gnojiva (Ministarstvo poljoprivrede).

EUROPSKA KOMISIJA IZDALA RANO UPOZORENJE HRVATSKOJ ZBOG NE ISPUNJAVANJA CILJEVA ZA RAZDVAJANJE OTPADA DO 2020.

12.09.2018. Kako Republika Hrvatska i dalje zaostaje u odvajanju i obradi korisnig otpada Europska komisija izdala je jučer rano upozorenje za Hrvatsku zbog rizika neispunjenja europskih ciljeva za razdvajanje otpada do 2020. godine. Kako su 12 JLS (Prelog, Kotoriba, Donja Dubrava, Donji Vidovec, Sveta Marija, Goričan, Donji Kraljevec, Belica, Dekanovec, Domašinec, Martijanec i Podturen) gdje PRE-KOM pruža javnu uslugu ispunili zadane ciljeve, podržavamo sve preporuke Europske komisije a pogotovo one da se ne kažnjavaju JLS koje su ispunili ciljeve, te da bi takve JLS trebalo nagraditi.
U upozorenju stoji:
1. razdvojeno prikupljanje otpada koji se može reciklirati, uključujući biootpad, još uvijek se učinkovito ne provodi,
2. ekonomski poticaji za građane i jedinice lokalne samouprave još nisu uvedene,
3. shema produljene odgovornosti proizvođača u Hrvatskoj ne pokriva u potpunosti troškove odvojenog skupljanja,
4. potrebna su veća ulaganja u poštovanje hijerarhije obrade ostatnog otpada.
Komisija Hrvatskoj predlaže:
1. bolji nadzor proizvođača koji su odgovorni za stavljanje ambalaže na tržište kako bi se ti podaci uskladili onima iz komunalnih tvrtki,
2. kontrola odloženih količina otpada na odlagališta, posebice onih koja nemaju vagu,
3. bolju kontrolu udjela pojedinih vrsta otpada u komunalnom otpada i prikupljanje tih podataka,
4. uključivanje proizvođača u skupljanje otpada od vrata do vrata gdje god je to moguće,
5. organizacija prikupljanja naknade za ambalažu i slanja na reciklažu od strane samih proizvođača,
6. povećanje naknada proizvođačima kako bi se u potpunosti financirao sustav recikliranja,
7. uvođenje standarda za sve lokalne jedinice samouprave za za što viši stupnja prikupljanja otpada od vrata do vrata,
8. razmatranje revizije novčanih kazni za jedinice lokalne samouprave koje ne ispunjavaju ciljeve - trenutno su
kazne preteške i najvjerojatnije ispod troškova postizanja ciljeva dok bi potencijalno povećanje novčanih kazni tijekom nekoliko godina bilo učinkovitije,
9. uvođenje mjera koje bi spriječile bilo kakvo kažnjavanje jedinica lokalne samouprave koje su visok stupanj razdvajanja postigle već 2015.,
10. uvođenje jasne definicije ostatnog otpada koji je sav komunalni otpad iz kojeg se je odvojen sav otpad koji se može reciklirati,
11. uvođenje jasnih pravila plaćanja za zbrinjavanje otpada prema stupnju razdvajanja,
12. pojačanu edukaciju stanovništva kroz jedinstvene poruke za sve jedinice lokalne samouprave,
13. pružanje tehničke pomoći jedinicama lokalne samouprave oko izbora načina prikupljanja otpada, javnih nabava, upravljanja davanja usluga i promotivnih kampanja kroz dijelenja primjera dobrih ideja i praksi koje vode većoj učinkovitosti, smanjenju troškova i poboljšanju usluge,
14. revizija prioriteta trošenja sredstava iz EU fondova jer su sadašnji na izgradnji infrastrukture centara za zbrinjavanje otpada dok bi trebali biti na razdvajanju otpada za recikliranje i biootpada,
15. strateški pristup cijelom sustavu i izbjegavanje financiranja ad hoc rješenja pojedinih projekata,
16. uvođenja nagrada jedinicama lokalne samouprave koje su postigle dobre rezultate u razdvajanju otpada,
17. razmatranje regionalnog, decentraliziranog pristupa gospodarenju otpadom.
Orginalni dokument možete pogledati na linku: http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-12500-2018-ADD-3/en/pdf

NE DVOJI NEGO SMEĆE ODVOJI !

12.09.2018. U srijedu, 12. rujna, u prostorijama Grada Preloga održana je početna konferencija projekta „Ne dvoji nego smeće odvoji“. O projektu su govorili gradonačelnik Grada Preloga Ljubomir Kolarek, Miljenka Radović, voditeljica Projektnog tima Grada Preloga te pročelnica Upravnog odjela za upravu i društvenu djelatnost Grada Preloga i Vesna Novak, iz tvrtke Bercon d.o.o., zadužene za provedbu projekta. Grad Prelog, u suradnji sa svojim partnerima u projektu, općinama Kotoriba, Donja Dubrava, Donji Vidovec, Sveta Marija, Goričan, Donji Kraljevec, Belica, Dekanovec, Domašinec, Martijanec, Podturen i Pribislavec krenuo je u projekt "NE DVOJI NEGO SMEĆE ODVOJI !". Radi se o programu izobrazno – informativnih aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom. Temeljem Zakona o održivom gospodarenju otpadom, jedinice lokalne samouprave dužne su na svojim područjima provoditi izobrazno – informativne aktivnosti, a kroz ovaj poziv za to su im osigurana i značajna EU sredstva. Ministarstvo je gradovima i općinama osiguralo ukupno 47,2 milijuna kuna bespovratnih EU sredstava za provedbu edukativnih programa. Sredstva su osigurana kroz Operativni program „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“. Ovom je odlukom Gradu Prelogu dodjeljeno približno 1,2 milijuna kuna, 85% je bespovratnih sredstava, dok će do ukupne vrijednosti uz Grad Prelog ovaj projekt financirati općine partneri u projektu: Kotoriba, Donja Dubrava, Donji Vidovec, Sveta Marija, Goričan, Donji Kraljevec, Belica, Dekanovec, Domašinec, Martijanec, Podturen i Pribislavec. Projekt će se provoditi kroz 20 mjeseci, na području koji pokrivaju ove jedinice lokalne samouprave, a koji čini preko četrdeset tisuća korisnika. Provođenjem projekta očekuje se nastavak još boljih rezultata u odvajanju i obradi korisnog otpada.

KREĆE PILOT PROJEKT SAKUPLJANJA KORIŠTENOG JESTIVOG ULJA OD FIZIČKIH OSOBA U NASELJU PRELOG

04.09.2018. Kako su isporučeni spremnici za sakupljanje ohlađenog korištenog jestivog ulja krećemo sa pilot projektom. Pilot projekt provoditi će se na području naselja Prelog, a kasnije ćemo ga širiti na sve JLS gdje mi sakupljamo otpad. Korisnici ovu uslugu ne bi dodatno plaćali, a pravne osobe će isto moći koristiti ovu uslugu po dobivanju dozvole za sakupljanje ove vrste otpada. Pozivamo zainteresirane korisnike sa područja naselja Prelog da se jave za preuzimanje spremnika u PRE-KOM-u, K. Zvonimira 9, od 7 do 15 sati, a svaki korisnik koji preuzme spremnik dobiti će i kratke upute za korištenje. Svaki korisnik može samostalno odvesti spremnik za pražnjenje u reciklažno dvorište ili ga ostaviti u dane kada se sakuplja korisni otpad i naši djelatnici će spremnik pokupiti i ostaviti zamjenski prazni.
"NE DVOJI NEGO SMEĆE ODVOJI !"  PRE-KOM Prelog

OPĆINA PODTUREN U GRUPACIJI PRE-KOM-a

29.08.2018. Danas su Grad Prelog i Općina Podturen potpisali ugovor o prodaju udjela od 2% u PRE-KOM-u Općini Podturen. Također se potpisao i aneks V sporazuma o zajedničkom provođenju mjera gospodarenja otpadom, čime je Općina Podturen počinje zajednički gospodariti otpadom sa 12 JLS (Grad Prelog, Općine Donja Dubrava, Kotoriba, Donji Vidovec, Sveta Marija. Goričan, Donji Kraljevec, Belica, Dekanovec, Domašinec, Martijanec i Podturen). PRE-KOM će 24, 25 i 26 rujna održati javne tribine o novom načinu gospodarenja otpadom po svim naseljima Općine Podturen. Početkom listopada krenuti ćemo sa evidentiranjem postojećih spremnika koji su otkupljeni od sadašnjeg davatelja javne usluge te  podjelom izjava, uputa sa kalendarom odvoza, vreća za korisni otpad i spremnika za biorazgradivi komunalni otpad po svim naseljima. Pružanje javne usluge početi će sa 01.01.2019. godine i očekuje se postizanje ciljeva o odvajanju korisnog otpada od 50% već u prva 3 mjeseca  2019. godine.

OGLAS ZA ZAPOŠLJAVANJE

28.08.2018. Zbog širenja opsega poslova otvoreni su natječaji za sljedeća radna mjesta:
Gradsko komunalno poduzeće
«PRE-KOM» d.o.o. Prelog, Kralja Zvonimira 9
raspisuje
N A T J E Č A J
za radna mjesta
Grobar
1 izvršitelj
NKV, KV radnik
poželjno radno iskustvo, može i bez iskustva
rad na neodređeno vrijeme, probni rok  od 6 mjeseci
stimulativna primanja, plaćen prijevoz, ostala primanja prema kolektivnom ugovoru
Komunalni radnik - komunalno vozilo i sortirnica
2 izvršitelja
NKV radnik
može i bez iskustva
rad na određeno vrijeme u trajanju od 6 mjeseci s mogućnošću stalnog zaposlenja
stimulativna primanja, plaćen prijevoz, ostala primanja prema kolektivnom ugovoru

Prijave na natječaj primaju se do popunjenja radnih mjesta
Uprava:
Siniša Radiković dipl.ing

NABAVLJEN MALI RABLJENI KAMION

18.07.2018. Ovih dana počeli smo sa korištenjem nabavljenog malog rabljenog kamiona zbog proširenja posla na Općine Domašinec, Martijanec a uskoro i na Podturen. Kamion će služiti za sakupljanje glomaznog otpada, podjelu spremnika i sakupljanje korisnog otpada (metalne ambalaže i stakla). Vrijednost nabavljenog kamiona bez PDV-a iznosi 78.000,00 kuna, a vozilo je staro 6 godina i u vrlo dobrom stanju. Ovom nabavom u korištenju se nalazi 6 kamiona za sakupljanja otpada i 3 mala kamiona za sakupljanje glomaznog i korisnog otpada.OPĆINA MARTIJANEC POSTAJE LIDER U ODVOJENOM SAKUPLJANJU OTPADA U VARAŽDINSKOJ ŽUPANIJI

29.06.2018. Početkom ove godine Općina Martijanec ušla je u suvlasništvo PRE-KOM-a iz Preloga kojem su povjerene javne ovlasti za pružanje javne usluge sakupljanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada, te sakupljanja korisnog otpada na području cijele Općine. Podijeljeni su spremnici za miješani komunalni otpad (crni od 60l do 360l), za biorazgradivi komunalni otpad (smeđi 120l), te vreće za sakupljanje korisnog otpada. Općina Martijanec kandidirala je nabavu plavih i žutih spremnika prema Fondu za zaštitu okoliša koje će zamijeniti sakupljanje papira, tetrapaka i plastike u vrećama. Pružanje javne usluge počelo je 01.06.2018. i već prvi mjesec Općina Martijanec ostvarila je odlične rezultate od 58,35% odvojeno sakupljenog korisnog otpada te postala lider u gospodarenju otpadom u Županiji Varaždinskoj. Nakon provedene obrade korisnog otpada u kompostani Prelog i reciklažnom centru Prelog, odvojene nečistoće i otpad koji se ne može iskoristiti očekujemo da će za područje Općine Martijanec postotak obrađenog korisnog otpada biti oko 54% čime se ispunjavaju ciljevi koje je Hrvatska preuzela ulaskom u EU a treba ih ispuniti do 2020. godine. U prvom mjesecu odvojeno je sakupljeno 11500 kg korisnog otpada, te 8210 kg miješanog komunalnog otpada. Cijene za korisnike na području Općine Martijanec za spremnik od 120 litara za miješani komunalni otpad su od 22% do 45% jeftinije od javno dostupnih cijena najvećeg davatelja javnih usluga u Županiji Varaždinskoj, dok korisnici sa manjim spremnicima (80l i 60l) plaćaju i do tri puta manju cijenu prema cijeni spremnika od 120l najvećeg davatelja javnih usluga u Županiji Varaždinskoj. Kako su Općine Domašinec i Martijanec koje su se posljednje pridružile grupaciji PRE-KOM, a ostvarile su odlične rezultate  u odvojenom sakupljanju korisnog otpada PRE-KOM će im uputiti prijedlog da prihvate Odluku o pristupanju međunarodnoj strategiji Zero Waste 2020. Prihvaćanjem navedene strategije navedene Općine pridružuju se ostalim JLS unutar grupacije PRE-KOM-a koje su Odluku već prihvatile i povećale ciljeve za 2020. godinu za odvojeno sakupljeni otpada na 70%, a težinu miješanog komunalnog otpada po stanovniku smanjile na 50 kg godišnje.

USKORO PILOT PROJEKT SAKUPLJANJA KORIŠTENOG JESTIVOG ULJA OD FIZIČKIH I PRAVNIH OSOBA

20.06.2018. PRE-KOM već sada u sklopu reciklažnog centra preuzima korišteno jestivo ulje. Kako to želimo proširiti na našim da korisnicima korišteno jestivo ulje sakupljamo osim u reciklažnom centru i na kućnom pragu u za to specijalnim malim spremnicima. Pilot projekt bi se počeo provoditi sa 01.10.2018. godine na području naselja Prelog, a provodili bi ga u suradnji sa kolegama iz Slovenije. Nakon završetka pilot projekta proširio bi se na cijelo područje gdje PRE-KOM sakuplja otpad. Nadamo se da će i Fond za zaštitu okoliša prepoznati vrijednost ovog projekta i podržati ga u širenju na cijelo područje gdje PRE-KOM sakuplja otpad. Sudionicima pilot projekta podijeliti će se mali spremnici za sakupljanje korištenog jestivog ulja i oni će ga moći samostalno dovesti u reciklažni centar ili će ga radnici PRE-KOM pokupiti u sklopu sakupljanja korisnog otpada sistemom puni spremnik za prazni spremnik. Planirani početak podjele spremnika je 01.09.2018. a početak sakupljanja od 01.10.2018. sukladno kalendaru odvoza korisnog otpada. Nažalost većina korištenog jestivog ulja završava u kanalizaciji, a ovim projektom želimo našim korisnicima omogućiti da korišteno jestivo ulje zbrinu za okoliš na najbolji način.

ČETVRTI POBJEDNIK EKO KVIZA "NE DVOJI NEGO SMEĆE ODVOJI !" OSNOVNA ŠKOLA JOŽE HORVATA IZ KOTORIBE

05.06.2018. PRE-KOM već tradicionalno četvrtu godinu održava edukativni EKO KVIZ "NE DVOJI NEGO SMEĆE ODVOJI !" u kojem sudjeluju učenici sedmih razreda osnovnih škola gdje PRE-KOM sakuplja otpad. Eko kviz se tradicionalno održava na Dan zaštite okoliša 05.06., a u ovogodišnjem kvizu sudjelovalo je sedam osnovnih škola i to: Kotoriba, Donja Dubrava, Hodošan, Podturen, Draškovec, Martijanec i Prelog. Specifičnost našeg Eko kviza je da se uz teoretska znanja (60%) boduje i brzina i kvaliteta odvajanja korisnog otpada (40%). Nagrade je podijelio gradonačelnik Grada Preloga gospodin Ljubomir Kolarek, a podijeljene su sljedeće nagrade: prva nagrada u iznosu od 6000 kuna, druga nagrada u iznosu od tri tisuće kuna i treća nagrada u iznosu od 1000 kuna.

Prvu nagradu (6000kn) osvojila je OSNOVNA ŠKOLA JOŽE HORVATA IZ KOTORIBE u sastavu:
1.Nika Buljan
2.Laura Cenko
3.Paula Vukutić
Drugu nagradu (3000kn) osvojila je OSNOVNA ŠKOLA IZ DRAŠKOVCA u sastavu:
1.Antonija Balent
2.Iva Zadravec
3.Simona Mihoci
Treću nagradu (1000kn) sa istim brojem bodova osvojile su OSNOVNA ŠKOLA IZ DONJE DUBRAVE I PRELOGA u sastavu:
OSNOVNA ŠKOLA DONJA DUBRAVA
1.Marta Strbad
2.Dunja Miser
3.Benjamin Rusak
OSNOVNA ŠKOLA PRELOG
1.Danijela Hegeduš
2.Ema Klarić
3.Dorijan Strbad

U nastavku donosimo foto galeriju sa održanog kviza koju možete pogledati ovdje.

EU PROJEKT "NE DVOJI NEGO SMEĆE ODVOJI !" USKORO POTPIS UGOVORA

290.05.2018. EU projektni tim Grada Preloga prijavio je projekt izobrazbe u gospodarenju otpadom "NE DVOJI NEGO SMEĆE ODVOJI !" vrijedan 1,2 milijuna kuna (85% bespovratnih sredstava). Projekt je prošao sve tri kontrolne faze i očekuje se potpis ugovora u narednim danima. Projekt su zajednički prijavili Grad Prelog i Općine Kotoriba, Donja Dubrava, Donji Vidovec, Sveta Marija, Goričan, Donji Kraljevec, Belica, Dekanovec, Domašinec, Martijanec, Podturen i Pribislavec. Projekt će se provoditi kroz 20 mjeseci. Provođenjem projekta očekuje se nastavak još boljih rezultata u odvajanju i obradi korisnog otpada.
U sklopu projekta održati će se sljedećih 17 različitih aktivnosti:  
Aktivnost 1 – JAVNE TRIBINE O GOSPODARENJU OTPADOM
Aktivnost 2 – LETAK O ODVAJANJU KORISNOG OTPADA
Aktivnost 3 – BROŠURA – VODIČ O GOSPODARENJU OTPADOM
Aktivnost 4 – IZRADA, PRODUKCIJA I EMITIRANJE EDUKATIVNIH TV EMISAJA O GOSPODARENJU OTPADOM
Aktivnost 5 – IZRADA, PRODUKCIJA I EMITIRANJE EDUKATIVNIH RADIO SPOTOVA O GOSPODARENJU OTPADA
Aktivnost 6 – IZRADA WEB STRANICE PROJEKTA
Aktivnost 7 – IZRADA IDEJNOG RJEŠENJA, SADRŽAJA, DIZAJNA I PROGRAMIRANJE APLIKACIJE ZA PAMETNE TELEFONE
Aktivnost 8 – RADIONICE O GOSPODARENJU OTPADOM U VRTIĆIMA I ŠKOLAMA PO SVIM JLS-ovima
Aktivnost 9 – DOSTAVA I PODJELA SLIKOVNICA I KNJIGA O GOSPODARENJU OTPADOM PO KNJIŽNICAMA
Aktivnost 10 – EKO KVIZ O GOSPODARENJU OTPADOM
Aktivnost 11 – ČIŠĆENJE OKOLIŠA POVODOM DANA PLANETE ZEMLJE
Aktivnost 16 – PUB KVIZ, obilježavanje datuma vezanih uz zaštitu okoliša
Aktivnost 17 – EKO DAN, obilježavanje datuma vezanih uz zaštitu okoliša

OSNOVNA ŠKOLA PRELOG DIJAMANTNA EKO ŠKOLA

12.05.2018. Osnovna škola Prelog dobila je dijamantni status u međunarodnoj organizaciji Eko škola. Udruga Lijepa naša dodijelila je priznanje i gradu Prelogu koji već 16 godina podržava rad Eko škola i vrtića. Dodjela priznanja se održala na Zagrebačkom velesajmu, priznanja su primili ravnateljica Osnovne Škole Prelog  Nina Lesinger, predsjednik gradskog vijeća Grada Preloga Đuro Ujlaki, koordinatorica Melita Trupković i predstavnica učenica Sara Mikec.

OPĆINA PODTUREN PRIDRUŽILA SE JLS-e GDJE PREKOM GOSPODARI OTPADOM

09.05.2018. Početkom ovog tjedna Općinsko vijeće Općine Podturen donijelo je Odluku o povjeravanju javnih ovlasti za gospodarenju otpadom PRE-KOM-u istekom postojeće koncesije, ulasku u vlasničku strukturu PRE-KOM-a, te su prihvatili su Plan gospodarenja otpadom za Općinu Podturen od 2018. do 2023. godine. Ovime PRE-KOM gospodari otpadom na području 12 JLS (Grad Prelog, Općine Kotoriba, D. Dubrava,D. Vidovec, Sveta Marija, Goričan, D. Kraljevec, Belica, Dekanovec, Domašinec, Martijanec i Podturen) sa preko 37 tisuća stanovnika. Općina Podturen već je uključena u zajednički EU projekt izobrazbe vrijedan 1,2 milijuna kuna, a ovih dana Općina Podturen prijaviti će se na iskaz interesa za plave i žute spremnike ukupno vrijedan za sve JLS više od 2,5 milijuna kuna. PRE-KOM će krenuti u uspostavu sustava istekom sadašnje koncesije ili dogovorom sa sadašnjim koncesionarom.

PRE-KOM-u ŽUPANIJSKA NAGRADA "ZRINSKI" ZA 2017. GODINU

27.04.2018. Na današnjoj svečanoj sjednici skupštine Županije Međimurske, Župan gospodin Matija Posavec i predsjednik Skupštine gospodin Mladen Novak, uručili su županijsku nagradu "ZRINSKI" poduzeću GKP PRE-KOM d.o.o. što će nam biti poticaj za daljenje iskorake i napredak u gospodarenju otpadom. Uz sve zaposlenike ova nagrada priznanje je i našim vlasnicima i našim korisnicima sa kojima gradimo održiv sustav gospodarenja otpadom.
Kratko obrazloženje nagrade:
GKP PRE-KOM d.o.o. osnovan je 2002. godine sa ciljem gospodarenja otpadom odnosno zaštite okoliša prvenstveno na području naše Županije. Trenutno PRE-KOM zapošljava cca. 80 zaposlenika od toga više od polovice radi na poslovima gospodarenja otpadom. Sustavnim ulaganjima u zaposlenike, građevine i strojeve PRE-KOM izrasta u vodeću tvrtku u gospodarenju otpadom na području Republike Hrvatske, te 2015. godine postaje Hrvatski lider u gospodarenju otpadom a to zadržava do danas. U prethodnom razdoblju izgrađene su sve potrebne građevine za gospodarenje otpadom za ovo područje Županije. U navedene građevine i strojeve uloženo je blizu 20 milijuna kuna, a od toga je u suradnji sa vlasnicima povučeno bespovratno oko 8 milijuna kuna iz Fonda za zaštitu okoliša, dok su ostalo bila sredstva PRE-KOM-a. Cijeli sustav gospodarenja otpadom izgrađen je na sakupljanju sveg otpada na kućnom pragu time se dobiva kvaliteta odvojeno sakupljenog otpada. Sam sustav gospodarenja otpadom temelji se na zajedništvu JLS i to Grada Preloga, Općina Kotoriba, Donja Dubrava, Donji Vidovec, Sveta Marija, Goričan, Donji Kraljevec, Belica, Dekanovec, Domašinec i Martijanec. Ovi rezultati ostvareni su sustavnim radom PRE-KOM-a i njegovih vlasnika sa korisnicima javnih usluga, te se može reći da sam sustav gospodarenja otpadom leži na navedena tri stupa (PRE-KOM, JLS, korisnici usluga). Izuzetno puno se ulaže u informiranja korisnika i to lecima, web i facebook stranicom PRE-KOM-a, a mlađe kategorije korisnika sustavno se educiraju kroz vrtiće i škole radionicama i eko kvizom u sklopu projekta NE DVOJI NEGO SMEĆE ODVOJI ! koji traje već 11 godina.


NABAVLJENA NOVA TRAKTORSKA KOSILICA

17.04.2018. Međimurka BS isporučila je novu profesionalnu traktorsku kosilicu Cub Cadet Z5/152 PRE-KOM-u, koji će je koristiti za košnje na području Grada Preloga. Isporučena traktorska kosilica izuzetno je robustan stroj izrađen od jakih i čvrstih čeličnih dijelova, a upravljanje i kontrola riješena je servo upravljačem s četiri kotača čime se dobiva precizno upravljanje samim strojem. Širina područja košnje iznosi 152cm. Stroj je opremljen sa Kavasaki OHV motorom koji omogućuje brzinu košnje do 6000m2 na sat. Cijena traktorske kosilice iznosi 88.000 tisuća kuna bez PDV-a.
KREĆE EU PROJEKT NABAVE PLAVIH I ŽUTIH SPREMNIKA

13.04.2018. Ministarstvo zaštite okoliša je preko Fonda za zaštitu okoliša krenulo u iskaz interesa te nakon toga u nabavu spremnika za sakupljanje korisnog otpada na kućnom pragu za sve JLS na području Republike Hrvatske. U srijedu 11.04.2018. je održana Skupština PRE-KOM-a, te sjednica Savjeta za gospodarenje otpadom i dogovoreno je da se kreće u prijavu za nabavu plavih i žutih spremnika za sve korisnike gdje PRE-KOM sakuplja otpad. Prijava na EU projekt ide putem JLS  (Grad Prelog, Općine Kotoriba, Donja Dubrava, Donji Vidovec, Sveta Marija, Goričan, Donji Kraljevec, Belica, Dekanovec, Domašinec, Martijanec i Podturen) koje će u suradnji sa PRE-KOM-om pripremiti potrebnu dokumentaciju za nabavu spremnika. JLS prijaviti će se na EU projekt za nabavu 20000 tisuća spremnika (10000 plavih spremnika za papir i 10000 žutih spremnika za plastiku), čija se vrijednost procjenjuje na ukupno za svih 12 JLS na 2,5 milijuna kuna od čega je 85% sredstava bespovratno. Očekuje se da će proces nabave i isporuke završiti do kraja godine što ovisi o eventualnim žalbama na nabavu, te će se odmah po isporuci spremnika krenuti u podjelu svim korisnicima.     

EDUKACIJA "NE DVOJI NEGO SMEĆE ODVOJI !" I OVE GODINE U VRTIĆIMA I ŠKOLAMA

10.04.2018. Već tradicionalno 12 godinu za redom održavamo edukativne radionice u vrtićima i 4 razredima osnovnih škola o razvrstavanju otpada. Svake godine obuhvatimo više od 500 djece što vrtićke što školske dobi. Edukacije održavaju djelatnici PRE-KOM-a Lidija Negovec i Mario Cvetko. Stalnom edukacijom  iz godine u godinu postižemo bolje rezultate u gospodarenju otpadom na području 10 JLS Županije Međimurske. Početkom lipnja (05.06.2018.) mjeseca održati će se i treći edukativni kviz "NE DVOJI NEGO SMEĆE ODVOJI !" za 7 razrede osnovnih škola. U sklopu eko kviza podijeliti će se 3 nagrade (1. - 6000,00 kn, 2. - 3000,00 kn, 3. 1000,00 kn). Naši projekt edukacije se provodi uz suglasnost Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta.

OGLAS ZA RADNO MJESTO VOZAČ TERETNOG MOTORNOG VOZILA
Vozač teratnog vozila (kamion za odvoz otpada)
1 izvršitelj m/ž
Uvjeti:
KV, SSS
vozačka dozvola B i C  kategorije
Nudi se:
rad na neodređeno vrijeme s probnim rokom od 6 mjeseci
primjerena i redovita plaća
naknada troška prijevoza
svi uvjeti prema potpisanom kolektivnom ugovoru
Uz molbu dostaviti:
Dokaz o stručnoj spremi i radnom iskustvu
Kratak životopis
Preslika vozačke dozvole
Rok za slanje ponuda je do 25.4.2018.
Uprava zadržava pravo neizbora kandidata.
Uprava: Siniša Radiković dipl.ing.

AKCIJE ČIŠĆENJA OKOLIŠA UZ DAN PLANETA ZEMLJE

28.03.2018. Već tradicionalno krajem III mjeseca i cijeli IV mjesec provodi se kampanja ZELENA ČISTKA i PRE-KOM-ova kampanja NE DVOJI NEGO SMEĆE ODVOJI !. Kroz to vrijeme čisti se okoliš cijelog područja gdje PRE-KOM sakuplja otpad (10 JLS-a), akcije čišćenja organiziraju JLS, a PRE-KOM preuzima sakupljani otpad. Nažalost i sada sakupljaju se znatne količine nepravilno odbačenog otpada u prirodu. Pozivamo sve da ne bacaju otpad u okoliš jer sve vrste otpada mogu predati u sklopu usluge gospodarenja otpadom. Sve domaćinstva koja nisu u sustavu gospodarenja otpadom pozivamo da se uključe što prije.
NE DVOJI NEGO SMEĆE ODVOJI !
PRE-KOM PRELOG

ZLONAMJERNI NASLOVI O PRE-KOM U LISTU MEĐIMURJE

19.03.2018. Poštovani korisnici usluga PRE-KOM-a list Međimurje zlonamjerno piše naslove o PRE-KOM-u pa su tako u novom broju lista od 19.03.2018. na naslovnici napisali naslov:
PRELOŠKI PRE-KOM U PROBLEMIMA ZBOG ALKOHOLA ?
ZAŠTO IZ PODUZEĆA ODLAZI DIMNJAČAR ZA DIMNJAČAROM?
U PRE-KOM-u se nastoji stalno podizati kvaliteta naših zaposlenika i svih naših usluga, pa tako i dimnjačarskih. Iz naslova u Listu Međimurje može se isčitati da u PRE-KOM-u svi imamo problema sa alkoholom što je potpuna laž i zlonamjerno pisanje lista Međimurje. List Međimurje je manipulacijom svojih naslova oklevetao sve zaposlenike PRE-KOM i sve ih označio kao alkoholičare, te smatramo da bi se trebali ispričati svim zaposlenicima PRE-KOM koji predano izvršavaju svoje radne obaveze po suncu, kiši ili snijegu.
Vaš PRE-KOM Prelog.

Upit lista Međimurja:
Poštovani,
vezano za upit čitatelja koji je stigao u našu redakciju, ljubazno Vas molim za pojašnjenja vezana uz rad dimnjačarske službe u GKP-a Pre-kom.
Cijena usluge je, stoji u upitu, povećana za više od 20 posto 1.10.2017.
godine, dok je dimnjačarima plaća porasla tek 1.1.2018. godine i ne u navedenom postotku - ako je tako, gdje je razlika?
Također, je li istina da je jedan dimnjačar napustio poduzeće, i zašto.
Ljubazno Vas molim za žurni odgovor,
lijepi pozdrav
Bojana Španiček Kanoti, dipl. novinarka
Odgovor PRE-KOM-a:
Poštovana,
Kako više ne želim odgovarat na anonimne upite (dopise) predlažem da uputite Vašeg čitatelja da se javi meni osobno i ja ću dati sve informacije i dokaze da se uvjeri da to što piše nije točno.
Velika većina Vaših anonimnih čitatelja (poznatih redakciji i PRE-KOM-u) već je dobila odgovor od našeg povjerenstva za prigovore ili našeg povjerenstva za reklamacije u koje je uključen i član udruge za zaštitu potrošača i sada želi dopisivanje iz tjedna u tjedan preko Vaše lista a  ja u tome ne želim sudjelovati.
Vama kao novinarki odgovoriti ću na Vaš upit:
Cijene usluga dignute su 01.10.2017., kako je naplata svaka tri mjeseca unazad prvi novci stigli su u siječnju 2018.
Plaće dimnjačara dignute su sa 01.01.2018., a razlika za 10,11 i 12 mjesec im se isplaćuje kroz prva tri mjeseca 2018. što Vam mogu dokazati platnim listama.
U posljednje dvije godine iz PRE-KOM-a je otišlo 4 dimnjačara (2 zbog problema sa alkoholom,  1 jedan je otišao u drugu tvrtku,  posljednji odlazi u Ministarstvo branitelja ) Zašto je neki dimnjačar otišao iz PRE-KOM morate pitati njega, ja Vam službeno mogu potvrditi za dva koji su otišli zbog problema sa alkoholom.
Sve dimnjačare zamijenili smo jednako kvalitetnim dimnjačarima, i trenutno imamo zaposlena 3 majstora dimnjačara, 2 dimnjačara i 1 pomoćnog dimnjačara.
Zahvaljujem na razumijevanju,
PRE-KOM
Siniša Radiković

POZIVAMO KORISNIKE DA PREUZMU SUPSTRAT ZA 2017. GODINU

14.03.2018. Pozivamo sve korisnike javne usluge sakupljanja biorazgradivog otpad (smeđe kante) koji do sada nisu preuzeli supstrat, da preuzmu besplatno 50l supstrata Terra Dobra za 2017. godinu. Navedeni supstrat je proizveden od treseta i komposta, a može se koristiti za sadnju / presadnju ukrasnog bilja, cvijeća, voćnih sadnica, loznih cijepova, povrća i trave. Supstrat za 2017. godinu možete podići do 31.05.2018. u kompostani Prelog uz osobnu iskaznicu korisnika usluge za kojeg podižete supstrat.PRE-KOM USKLADIO SVOJE SUSTAVE UPRAVLJANJA KVALITETOM I OKOLIŠEM SA REVIZIJOM STANDARDA 2015.

12.03.2018. Krajem prošlog mjeseca potvrđeno je od certifikacijske kuće Bureau Veritas da su sustavi upravljanja kvalitetom ISO9001:2008 i okolišem 14001:2004 u PRE-KOM usklađeni sa novom revizijom standarda 2015., te smo završili proces tranzicije na nove standarde koji je trajao duže od 6 mjeseci i odradile su ga vlastite snage bez vanjskih konzultanata. Tako da smo dobili nove certifikate za sustav upravljanja kvalitetom ISO9001:2015 i sustav upravljanja okolišem 14001:2015. Uz navedene standarde PRE-KOM posjeduje i standard OHSAS18001:2007 koji regulira zaštitu i zdravlje zaposlenika. Posjedovanje ovih standarda za nas je obaveza jer bez njih nebi mogli upravljati kompostanom, što je to zakonski zahtjev koji se mora ispoštovati za proizvodnju komposta i ukidanje statusa otpada za proizvedeni kompost.  

OPĆINA MARTIJANEC PRIDRUŽILA SE JLS-e GDJE PREKOM GOSPODARI OTPADOM

01.03.2018. Početkom ovog tjedna Općinsko vijeće Općine Martijanec (Županija Varaždinska) donijelo je Odluku o povjeravanju javnih ovlasti za gospodarenju otpadom PRE-KOM-u, ulasku u vlasničku strukturu PRE-KOM-a i Odluku o sporazumnom gospodarenju otpadom sa postojećih 10 JLS iz Županije Međimurske(Grad Prelog, Općine Kotoriba, D. Dubrava,D. Vidovec, Sveta Marija, Goričan, D. Kraljevec, Belica, Dekanovec i Domašinec). PRE-KOM je odmah krenuo sa pripremama za uvođenje javnih usluga koje će krenuti sa 01.06.2018. godine. U tom periodu korisnicima će biti podijeljene Upute sa cjenikom i Izjave, te će im biti podijeljeni spremnici za miješani, biorazgradivi komunalni otpad te vreće za korisni otpad.

POTPISAN SPORAZUM O UDRUŽIVANJU U PROVEDBI PROJEKTA NE DVOJI NEGO SMEĆE ODVOJI !

12.02.2018. Ministarstvo zaštite okoliša i energetike prije desetak dana objavilo je javni poziv za EU sufinanciranje provedbe programa izobrazno-informativnih aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom. Temeljem Zakona o održivom gospodarenju otpadom, jedinice lokalne samouprave dužne su na svojim područjima provoditi izobrazno-informativne aktivnosti, a kroz ovaj poziv za to su im osigurana i značajna EU sredstva. Ministarstvo je gradovima i općinama osiguralo ukupno 47,2 milijuna kuna bespovratnih EU sredstava za provedbu edukativnih programa. Sredstva su osigurana kroz Operativni program „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“. Udio EU sufinanciranja je maksimalno 85% od ukupnog iznosa prihvatljivih troškova projekta. Prihvatljivi prijavitelji u sklopu ovog poziva su jedinice lokalne samouprave koje prijavljuju projekt provođenja izobrazno-informativnih aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom na području koje obuhvaća više od 10.000 stanovnika.
Danas potpisanim sporazumom u provedbi izobrazno-informativnih aktivnosti o održivom gospodarenju udružilo se 12 JLS iz Županije Međimurske i 1 JLS iz Županije Varaždinske i to: Grad Prelog, Općine, Kotoriba, Donja Dubrava, Donji Vidovec, Sveta Marija, Donji Kraljevec, Goričan, Belica, Dekanovec, Domašinec, Podturen, Pribislavec i Martijanec. Navedene JLS pokrivaju više od 40 tisuća stanovnika, te se sukladno javnom pozivu prijavljuje 18 aktivnosti u vrijednosti 1,2 milijuna kuna. Očekuje se odobrenje ovog EU projekta, i njegov početak u drugoj polovici ove godine, a 18 aktivnosti provoditi će se kroz cijelo vrijeme trajanja projekta koje iznosi 20 mjeseci. Cijeli projekt vodi EU tim Grada Preloga.

OSTVARENJE CILJEVA SUSTAVA UPRAVLJANJA KVALITETOM (ISO 9001), OKOLIŠEM (ISO 14001) TE SIGURNOŠĆU I ZDRAVLJEM ZAPOSLENIKA (OHSAS 18001) ZA 2017. GODINU

03.02.2018. GKP PRE-KOM d.o.o.  je od kraja 2017. godine poduzeće u vlasništvu 10 JLS iz Županije Međimurske, te želimo našim korisnicima (kupcima) i putem naše web stranice približiti naše poslovanje u 2017. godinu. Krajem 2017. godine pridružila nam se i Općina Domašinec gdje će se sa 01.02.2018. početi pružati usluga gospodarenja otpadom kao i u preostalih 9 JLS.  Naš sustav gospodarenja otpadom i dalje ostvaruje ponajbolje rezultate u odvojenom sakupljanju i obradi korisnog otpada. Za poslove gospodarenja otpadom ishođene su sve potrebne dozvole i očevidnici te smo ishodili dozvolu za gospodarenja otpadom za ponovnu uporabu, minimalne tehničke uvjeta za naš CPU i ishodili smo ukidanje statusa otpada ze određene vrste glomaznog otpada. Unatoč dobrim rezultatima prethodna godina imala je i svoje izazove a to je prvenstveno naplata potraživanja i značajne investicije za usklađenje poslovanja sukladno Uredbi o gospodarenju komunalnim otpadom i u daljnje proširenje poslovanja. Na poslovima gospodarenja otpadom sada radi više od 40 radnika sa područja svih JLS gdje PRE-KOM pruža usluge. U prethodnoj godini ostvarili smo većinu zacrtanih ciljeve, osim projekata sa resornim Ministarstvom i/ili Fondom za zaštitu okoliša koji nažalost nisu bili raspisani. Dio projekata odradili smo samostalno, a one koje nismo realizirali samostalno prenijeti će se na sljedeću godinu. Krajem 2017. izvršena je uskladba sustava upravljanja kvalitetom i okolišem sa novom revizijom standarda vlastitim snagama.
1. FINANCIJE (nerevidirano)
U 2017. poslovanje iz naših djelatnosti ostvaruje rast prihoda (3,2%) prvenstveno zbog povećanja opsega poslovanja. Kako smo povećali opseg poslovanja rasli su i troškovi zbog zapošljavanja novih radnika i potrebnih investicija.   
Prihodi ostvareni: 11.377.430 kuna   
Rashodi ostvareni: 11.350.788 kuna  
Dobit - prije oporezivanje iznosi 26.642 kuna. Rezultat poslovanja je pozitivan, a uz to odrađene su značajne investicije potrebne za daljnji rast prihoda u narednim godinama, nažalost desio se i značajan pad prihoda od prodaje korisnog otpada zbog zatvaranja tržišta Kine za izvoz korisnog otpada posebno plastike.
CILJ ZA 2018 - Zbog proširenja poslovanja, te rasta cijena javnih usluga gospodarenja otpadom , nakon dva pojeftinjenja u posljednje dvije godine od oko 17%, sada zbog usklađivanja sa vladinom Uredbom, očekujemo rast prihoda od oko 8%. Kako je urednost u plaćanju i dalje loša (pogotovo kod fizičkih osoba) pojačati ćemo aktivnosti na naplati potraživanja.
2. KUPCI
U protekloj godini zadržali smo sve stare kupce. Ugovorili smo usluge gospodarenja otpadom sa Općinom Domašinec. Sve zaprimljene prigovore i reklamacije rješava povjerenstvo na čijem je čelu predstavnik udruge za zaštitu potrošača, i njihov broj kreće se na istom nivou prema prethodnoj godini.
CILJ ZA 2018 - U 2018. nastojati ćemo prvenstveno zadržati sve postojeće kupce, dok se širenje i razvoj planira kroz novo ugovaranje na poslovima gospodarenja otpadom.
3. INTERNI POSLOVNI PROCESI
Nakon provedenih internih audita primijećeno je da se u poslovanju događaju nove situacije, da su postavljeni novi zakonski zahtjevi (vrlo značajan zakonski zahtjev je Uredba o gospodarenju komunalnim otpadom), te su se izdale preventivne ili korektivne radnje. Iz svega navedenog došlo je do promjena djela postupaka kvalitete i prateće dokumentacije. U 2017. godini uskladili smo svoje poslovanje sustava upravljanja kvalitetom i okolišem sa novom revizijom navedenih standarda vlastitim snagama. Uz provedene interne kontrole (audite) u 2017. godini imali smo i 9 vanjske kontrola koje nisu utvrdile naše nepravilnosti u poslovanju.
CILJ ZA 2018 - U 2018. planiramo krenuti sa pilot projektom video snimanja sakupljanja otpada (uz evidenciju sakupljanja otpada predstavlja prihvatljiv dokaz o izvršenoj usluzi)
4. OBRAZOVANJE I RAZVOJ
Protekle godine broj zaposlenih što na odrađeno što na neodređeno radno vrijeme mijenjao se i kretao na oko 82 zaposlenika. Provedena su stručna osposobljavanja za razne poslove, te osposobljavanja iz zaštite na radu.
CILJ ZA 2018 - U 2018. nastaviti ćemo stručno usavršavanje naših zaposlenika, te obrazovanje za sigurnost na radu naših zaposlenika, pogotovo novo zaposlenih.
5. ODVOJENO SAKUPLJANJE KORISNOG OTPADA
Duži niz godina vodimo evidencije o sakupljenom otpadu po vrstama. Ove godine se udio odvojeno sakupljenog, obrađenog i oporabljenog korisnog otpada povećao na  53,68% što je među najboljim rezultatima u Republici Hrvatskoj, a ako gledamo samo odvojeno sakupljeni otpad onda je taj udio povećao na  57,88%.
CILJ ZA 2018 - U 2018. godini želimo daljnji rast udjela u odvojenom sakupljanju, obradi i oporabi korisnog otpada za minimalno 1,0 postotna poena.
6. UKLJUČENOST U ORGANIZIRANO SAKUPLJANJE OTPADA
PRE-KOM je još 2007 uveo sve evidencije o svojim korisnicima pa tako i o uključenosti domaćinstva u sustav gospodarenja otpadom. Uključenost u sustav je obavezno za sva domaćinstva (Zakon o održivom gospodarenju otpadom, Odluke o komunalnom redu). Vidljivo je da se uključenost popravlja iz dva razloga, a to su da ima sve manje domaćinstva, a i stvarna uključenost u sustav svake se godine pomalo popravlja. Ostvarena je uključenost u 2017. godini od 96,45 % te ćemo je uz suradnju JLS nastojati povećavati i naredne godine.
CILJ ZA 2018 - U 2018. sa JLS i komunalnim redarima provesti akcije dodatnog uključivanja korisnika u organizirani sustav sakupljanja otpada te nastojati uključenost povećati za 0,10 postotna poena.
7. ZDRAVLJE I SIGURNOST ZAPOSLENIKA
Zdravlje i sigurnost zaposlenika (OHSAS 18001) naš je primarni cilj kako bi se svi radni zadaci obavljali na  način da zdravlje i sigurnost zaposlenika bude na najvišem nivo.  Educirali smo zaposlenike vezano uz uvedeni sustav. Uveli smo sustav praćenja potencijalno opasnih situacija. Proveli smo potrebne vježbe evakuacije i spašavanja.
CILJ ZA 2018 - U 2018. nastojati ćemo završiti bez ozljeda na radu.

KOLIČINE SAKUPLJENOG OTPADA U 2017. GODINI

19.01.2018 U prošloj godini sakupljeno je 12,59% više otpada svih vrsta i to zbog rasta broja korisnika, stalnog rasta otpada u privredi, a dijelom i zbog rasta standarda naših korisnika. Otpad koji se odlaže na odlagalište rastao je 11,25%, a otpad koji se obrađuje za recikliranje rastao je 13,78%. Fizičke osobe blago su smanjile količine otpada koji se odlaže na odlagalište, dok je otpad koji se odlaže na odlagalište u pravnim osobama značajno rastao zbog jačanja privrede odnosno rasta zaposlenosti. U 2017. godini povećali smo udio obrađenog otpada na 53,68%, a ako to povećamo za odvojeno sakupljeni a odloženi glomazni otpad dolazimo na vrlo dobrih 57,88% čime ćemo i dalje ostati među najboljima u Republici Hrvatskoj. Drugu polovicu prošle godine obilježio je značaja pad cijena otpadne plastike svih vrsta (do 150%) i otpadnog papira (do 30%) čime smo izgubili značajna sredstva od korisnog otpada. U Republici Hrvatskoj trebalo bi poraditi na izgradnji kapaciteta za oporabu korisnog otpada te izgradnji burze otpada kako bi postizali bolje cijene za korisni otpad koji radi toga prodajemo u inozemstvo. Kako ove godine sukladno Uredbi o komunalnom otpadu JLS će početi plaćati poticajnu naknadu za smanjenje količina miješanog komunalnog otpada, a JLS na našem području to su odradile do 2015. godine koja je po Uredbi referentna godina i u 2017. trebali bi smanjiti količine miješanog komunalnog otpada za dodatnih 20% što nemoguće. U količine miješanog komunalnog otpada pribraja se i otpad iz pravnih osoba, te su JLS gdje raste privreda i zaposlenost kao na našem podruju dodatno kažnjene. Pozivamo nadležno Ministarstvo da promjeni sporni članak Uredbe kako se ne bi kažnjavale JLS koje su već ostvarile preuzete ciljeve za 2020. godinu sukladno direktivama EU.
Sve naše korisnike pozivam da nastavimo zajedno odvajati otpada.                      NE DVOJI NEGO SMEĆE ODVOJI !    PRE-KOM PRELOGCPU PRELOG U 2017. GODINI

05.01.2018 Prošlo je 7 mjeseci od otvaranja našeg Centra za ponovnu uporabu, i korisnici se postepenu navikavaju na tu vrstu građevine za gospodarenje otpada, odnosno građevine kojom se sprečava nastanak otpada. Za CPU Prelog ishodili smo dozvolu za ponovnu uporabu, minimalne tehničke uvjete i ukinuli smo status otpada za određene vrste glomaznog otpada koji se obnavlja u CPU. Nažalost nismo dobili nikakvu potporu za izgradnju / rekonstrukciju našeg CPU od strane resornog Ministarstva, te smo cijelu rekonstrukciju odradili vlastitim sredstvima.
Malo statistike (prodaje)  za prvi 7 mjeseci rada za 2017. godinu u kojoj je prodano robe za 29958 kuna:
Pozivamo Vas da posjetite CPU Prelog ili da pregledate što se nudi u CPU preko naše web stranice.

UKLJUČENOST U SUSTAV ZBRINJAVANJA OTPADA ZA 2017. GODINU

03.01.2018 Još od 2007. uveli smo sve  evidencije o našim korisnicima pa tako i o uključenosti domaćinstva u sustav gospodarenja otpadom. Uključenost u sustav gospodarenja otpadom obavezno je za sva domaćinstva a to je u skladu sa Zakonom o održivom gospodarenju otpadom i Odlukama o komunalnom redu JLS-e. Kako je vidljivo uključenosti se i dalje blago povećava. Najveći problem sustava gospodarenja otpadom je problem Romskim domaćinstvima koja stvaraju znatne količine otpada, no ne žele prihvatiti svoje financijske obaveze vezane uz gospodarenje otpadom.
I ovim putem pozivamo domaćinstva koja nisu u sustavu gospodarenja otpadom da se uključe jer je to njihova zakonska obaveza.
 Povratak na sadržaj