ARHIVA NOVOSTI 2021 - GKP PRE-KOM d.o.o.

Idi na sadržaj

ARHIVA NOVOSTI 2021


UKLJUČENOST U SUSTAV SAKUPLJANJA OTPADA ZA 2021. GODINU

24.12.2021 Još od 2007. uveli smo sve  evidencije o našim korisnicima pa tako i o uključenosti domaćinstva u sustav gospodarenja otpadom. Uključenost u sustav gospodarenja otpadom obavezno je za sve nekretnine/domaćinstva a to je u skladu sa Zakonom o gospodarenju otpadom, i Odlukama JLS-e o načinu pružanja jave usluge. Kako je vidljivo iz tabele uključenosti je blago porasla prema prošloj godini. Od 01.02.2018. moguće je nekretninu proglasiti trajno nekorištenom uz predočenje obračuna struje iz kojeg je vidljivo da je potrošnja u obračunskom razdoblju manja od 6kw i tu mogućnost je dosada iskoristilo preko 378 korisnika a to su nekretnine gdje su vlasnici nekretnina iselili u inozemstvo ili u veće gradove na području RH. Najveći problem sustava gospodarenja otpadom je problem Romskim domaćinstvima u Romskim naseljima koja stvaraju znatne količine otpada, no ne žele prihvatiti svoje financijske i druge obaveze vezane uz gospodarenje otpadom. U sustavu gospodarenju otpadom dužne su se uključiti sve nekretnine, a u nekim nekretninama nisu prijavljena kućanstva (povremeni korisnici) i to je razlog zašto je u nekim JLS uključenost preko 100%.
I ovim putem pozivamo domaćinstva koja nisu u sustavu gospodarenja otpadom da se uključe jer je to njihova zakonska obaveza.

SAKUPLJANJE BOŽIĆNIH DRVCA POČETKOM 2022. GODINE

23.12.2021. Već tradicionalno PRE-KOM sakuplja božićna drvca. Molimo Vas da ispred svojih kuća / zgrada ostavite božićna drvca prema sljedećim terminima sakupljanja:
10.01.2022. - Općine Belica i Domašinec
11.01.2022. - Općine Donja Dubrava, Donji Vidovec, Sveta Marija, Kotoriba, Podturen i Dekanovec
12.01.2022. - Općine Goričan i Donji Kraljevec
13.01.2022. - Grad Prelog i Općina Martijanec
NE DVOJI NEGO SMEĆE ODVOJI ! PRE-KOM PRELOG

JAVNO SAVJETOVANJE O PRIJEDLOGU CJENIKA USLUGE PRIKUPLJANJA KOMUNALNOG OTPADA ZA OPĆINE PRIBISLAVEC I JALŽABET

15.11.2021. Sukladno članku 77. stavku 3. Zakona o gospodarenju otpadom davatelji javne usluge prikupljanja dužan je provesti javno savjetovanje novog cjenika usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada. Temeljem navedenog provodimo ovo javno savjetovanje u trajanju od 40 dana, od 22.12.2021. do 30.01.2022. godine Klasa 307-01/21-01/2, Ubroj 2109/14-11-21-02 za Prijedlog Cjenik usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada za Općine Pribislavec i Jalžabet.
Sukladno Zakonu o gospodarenju otpadom korisnici se dijele u dvije kategorije i to kategorija "kućanstvo" i kategorija "ne kućanstvo". Cjenik usluga mora biti izrađen na način da je cijena minimalne javne usluge za kategoriju "kućanstvo" jednaka za sve korisnike iz navedene kategorije, također cijena minimalne javne usluge usluge za kategoriju "ne kućanstvo" mora biti jednaka za sve korisnike za navedenu kategoriju. Zakon dopušta uvođenje kriterija za umanjenje cijena. Cijenu minimalne javne usluge i kriterije za popuste donosi gradsko/općinsko vijeće JLS.
Pozivamo Vas da se uključite u javnu raspravu sa Vašim stavovima i prijedlozima kako bi eventualno dodatno poboljšali navedeni Cjenik. Vaše stavove i prijedloge možete poslati na mail pre-kom@pre-kom.hr. Po završetku javnog savjetovanja izraditi će se izvještaj koji se prilaže uz zahtjev za novi cjenik javne usluge koji se upućuje gradonačelniku/načelnicima na davanje suglasnosti.

KATEGORIJA KORISNIKA "KUĆANSTVO":
U navedenu kategoriju spadaju sva kućanstva u obiteljskim kućama i/ili stanovima. Ukoliko se na istoj adresi obavlja i neka poslovna djelatnost (obrt, OPG i sl.) to kućanstvo spada u kategoriju korisnika "ne kućanstvo".

Iz tabele usporednih starih i novih cijena vidljivo je da neće doći do promjena cijena, odnosno da će cijene pasti od 0,2% do 2,26% ovisno od broja predaje miješanog komunalnog otpada. Korisnici koji samostalno kompostiraju sada imaju mogućnost predaje 4 m3 granja, lišća i sl. kao i ostali korisnici, a mogu kompostirati i paralelno koristiti i smeđe kante za sakupljanje biootpada. Ovdje možete pregledati Prijedlog Cjenika usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada, te Obrazloženje o načinu izračuna cijene minimalne javne usluge.

KATEGORIJA KORISNIKA "NE KUĆANSTVO":
U navedenu kategoriju spadaju svi korisnici koji u nekretnini obavljaju neku djelatnost (d.d., d.o.o., j.d.o.o.,obrt, OPG, udruge i sl.).

Iz tabele usporednih starih i novih cijena vidljivo je da će doći do promjena cijena, odnosno cijene će rasti od 7,5% do 11,1% ovisno od broja predaje spremnika za miješanog komunalnog otpada. Ovdje možete pregledati Prijedlog Cjenika usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada, te Obrazloženje o načinu izračuna cijene minimalne javne usluge. Korisnici kategorije "ne kućanstvo" koji koriste veći opseg usluge to reguliraju ugovornim odnosom sa PRE-KOM.

OTVORENO RECIKLAŽNO DVORIŠTE ZA GRAĐEVINSKI OTPAD PRELOG

06.12.2021. Kratkom svečanošću, u četvrtak 6. prosinca, otvoreno je Reciklažno dvorište za građevinski otpad GKP Pre-kom d.o.o. Vrpcu je, uz radnike GKP Pre-kom d.o.o., prerezao direktor Pre-koma Siniša Radiković, a veliko je zadovoljstvo izrazio gradonačelnik Ljubomir Kolarek. Istakao je da će broj jedinica lokalne samouprave koja su dio Pre-koma uskoro porasti sa 12 na 14. Naime, u sustav GKP Pre-kom d.o.o. uskoro se priključuju općine Jalžabet i Pribislavec. Početak rada za korisnike reciklažnog dvorišta za građevinski otpad Prelog je od 07.12.2021. godine.
U sklopu javnog poziva „Uspostava postrojenja za obradu/recikliranje građevnog i/ili krupnog (glomaznog) komunalnog otpada“  - Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014-2020“ tvrtki GKP PRE-KOM d.o.o. iz Preloga odobren je projekt „Izgradnja i opremanje reciklažnog dvorišta za građevinski otpad Prelog“ ukupne vrijednosti 4.177.315,84 kuna. Visina bespovratnih sredstava iznosi 2.034.236,92 kuna odnosno 50% ukupno prihvatljivih troškova projekta. Predmet poziva je povećati kapacitete RH za obradu/recikliranje građevnog i krupnog (glomaznog) komunalnog otpada i tako doprinijeti unaprjeđenju sustava gospodarenja otpadom, posebice smanjenju količine otpada koji se odlaže na odlagalištima. Cilj poziva je podržati uspostavu postrojenja za obradu/recikliranje građevnog i/ili krupnog (glomaznog) komunalnog otpada. Završetkom projekta „Izgradnja i opremanje reciklažnog
dvorišta za građevinski otpad Prelog“ u sklopu Reciklažnog centra, na adresi Hrupine 8 u Prelogu, izgradilo se novo postrojenje kapaciteta 2.600 tona godišnje za prihvat, obradu i skladištenje građevinskog otpada koje je opremljeno sljedećim strojevima: drobilica građevinskog otpada sa dodatkom za prosijavanje u dvije frakcije, utovarivač/kombinirka sa udarnim čekićem te stroj za suzbijanje prašine vodenom maglom. Mobilnost nabavljenih strojeva otvara mogućnost pružanja usluga rušenja objekata na lokacijama korisnika. Reciklažno dvorište za građevinski otpad Prelog izgrađeno je uz uvažavanje svih ekoloških i građevinskih standarda. Nabavljeni strojevi ubrzati će proces obrade građevinskog otpada svojom kvalitetom i multifunkcionalnošću i dati kvalitetan agregat koji će se koristiti za održavanje nerazvrstanih neasfaltiranih cesta i poljskih putova. Nabavom stroja za suzbijanje prašine vodenom maglom smanjuje se negativan utjecaj na okoliš prilikom drobljenja građevinskog otpada, dok se korištenjem proizvedenih agregata smanjuje upotreba prirodnog resursa (šljunka) te samim time pozitivno djeluje na okoliš.


SLANJE RAČUNA PUTEM E-MAILA, PLAĆANJE RAČUNA PUTEM SEPA TRAJNOG NALOGA

16.11.2021. S obzirom na trenutnu epidemiološku situaciju u našoj zemlji pozivamo Vas dogovorite slanje svih PRE-KOM-ovih računa putem emaila. Javite se u PRE-KOM telefonom 645- 594, e-mailom ili osobno te dogovorite slanje Vaših računa e-mailom. Nakon generiranja računa on se šalje putem e-mail servisa E-UPLATNICA i u e-mailu dobivate račun u pdf formatu pogodnom za ispis, te barkod u jpg formatu pogodno za preuzimanje u mobilno bankarstvo. U e-mailu se nalaze brojevi za kontakt i dodatna pitanja vezana uz račune i usluge PRE-KOM-a. Pozivamo Vas da zajedno smanjimo stvaranje otpada (papir, kuverte) i čuvamo naš okoliš.
Također Vas pozivamo da ugovorite sustav plaćanja računa putem SEPA trajnog naloga za sve poslove banke u RH. PRE-KOM je ugovorio sa svojom poslovnom bankom uslugu SEPA izravno terećenje. SEPA uslugom omogućujemo Vam izravno terećenje putem trajnog naloga temeljem Vaše suglasnosti. Dakle, ukoliko želite da Vam se mjesečno zaduženje naplaćuje putem SEPA usluge, odnosno putem trajnog naloga molimo da se javite u GKP PRE-KOM d.o.o. Prelog kako bi nam dali suglasnost za izravno mjesečno terećenje usluge odvoza otpada. Samo da napomenemo da je uslugu SEPA izravno terećenje moguće ugovoriti i za sve naše ostale usluge (dimnjačari, održavanje groblja, …). Za sve eventualne dodatne informacije možete nas kontaktirati na broj telefona 645- 594 svaki radni dan od 7,00 – 15,00 sati.  
Sukladno Odluci stožera od danas za ulazak u prostore PRE-KOM trebate imati sa sobom COVID potvrdu koju morate pokazati našim djelatnicima.

ZAVRŠNA KONFERENCIJA EU PROJEKTA „IZGRADNJA I OPREMANJE RECIKLAŽNOG DVORIŠTA ZA GRAĐEVINSKI OTPAD PRELOG“

15.11.2021. S obzirom na trenutnu epidemiološku situaciju u našoj zemlji završna konferencija projekta „Izgradnja i opremanje reciklažnog dvorišta za građevinski otpad Prelog“ neće se fizički održati. Sam projekt i njegovi glavni ciljevi javnosti će se predstaviti putem objave u medijima, te objavama na web facebook stranici Prijavitelja.
U sklopu javnog poziva „Uspostava postrojenja za obradu/recikliranje građevnog i/ili krupnog (glomaznog) komunalnog otpada“  - Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014-2020“ tvrtki GKP PRE-KOM d.o.o. iz Preloga odobren je projekt „Izgradnja i opremanje reciklažnog dvorišta za građevinski otpad Prelog“ ukupne vrijednosti 4.177.315,84 kuna. Visina bespovratnih sredstava iznosi 2.034.236,92 kuna odnosno 50% ukupno prihvatljivih troškova projekta. Predmet poziva je povećati kapacitete RH za obradu/recikliranje građevnog i krupnog (glomaznog) komunalnog otpada i tako doprinijeti unaprjeđenju sustava gospodarenja otpadom, posebice smanjenju količine otpada koji se odlaže na odlagalištima. Cilj poziva je podržati uspostavu postrojenja za obradu/recikliranje građevnog i/ili krupnog (glomaznog) komunalnog otpada.
Završetkom projekta „Izgradnja i opremanje reciklažnog dvorišta za građevinski otpad Prelog“ u sklopu reciklažnog centra Hrupine 8 u Prelogu izgradilo se novo postrojenje kapaciteta 2.600 t/god za prihvat, obradu i skladištenje građevinskog otpada koje je opremljeno sljedećim strojevima: drobilica građevinskog otpada sa dodatkom za prosijavanje u dvije frakcije, utovarivač/kombinirka sa udarnim čekićem te stroj za suzbijanje prašine vodenom maglom. Mobilnost nabavljenih strojeva otvara mogućnost pružanja usluga rušenja objekata na lokacijama korisnika.
Glavni ciljevi projekta su povećanje kapaciteta za obradu građevinskog otpada, smanjenje količina odloženog građevinskog otpada na odlagalište te povećanje broja izgrađenih postrojenja za obradu/recikliranje građevinskog otpada. Uz dva glavna cilja dodatni ciljevi su smanjiti količine odbačenog građevinskog otpada u okoliš, postati primjer dobre prakse u sakupljanju i obradi građevinskog otpada te promociji korištenja proizvedenih agregata. U sklopu projekta odrađene su i aktivnosti informiranja i vidljivosti za sve naše sadašnje i buduće korisnike usluga. Reciklažno dvorište za građevinski otpad Prelog izgrađeno je uz uvažavanje svih ekoloških i građevinskih standarda. Nabavljeni strojevi ubrzati će proces obrade građevinskog otpada svojom kvalitetom i multifunkcionalnošću i dati kvalitetan agregat koji će se koristiti za održavanje nerazvrstanih neasfaltiranih cesta i poljskih putova. Nabavom stroja za suzbijanje prašine vodenom maglom smanjuje se negativan utjecaj na okoliš prilikom drobljenja građevinskog otpada, dok se korištenjem proizvedenih agregata smanjuje upotreba prirodnog resursa (šljunka) te samim time pozitivno djeluje na okoliš.
Provedbom ovog projekta zaokružili smo cjeloviti sustav gospodarenja otpadom na području 12 JLS. Završetkom EU projekta „Izgradnje i opremanja reciklažnog dvorišta za građevinski otpad Prelog“ korisnici naših usluga dobivaju rješenje odnosno građevinu u kojoj mogu na zakonom propisan način zbrinuti svoj građevinski otpad. Ovdje možete pogledati prezentaciju vezanu uz završetak projekta. Početak rada za korisnike reciklažnog dvorišta za građevinski otpad Prelog je od 07.12.2021. godine.
PRE-KOM PRELOG

JAVNO SAVJETOVANJE O PRIJEDLOGU CJENIKA USLUGE PRIKUPLJANJA KOMUNALNOG OTPADA

15.11.2021. Sukladno članku 77. stavku 3. Zakona o gospodarenju otpadom davatelji javne usluge prikupljanja dužan je provesti javno savjetovanje novog cjenika usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada. Temeljem navedenog provodimo ovo javno savjetovanje u trajanju od 45 dana, od 15.11.2021. do 30.12.2021. godine Klasa 307-01/21-01/1, Ubroj 2109/14-11-21-01 za Prijedlog Cjenik usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada za Grad Prelog, Općine Kotoriba, Donja Dubrava, Donji Vidovec, Sveta Marija, Donji Kraljevec, Goričan, Belica, Dekanovec, Domašinec, Martijanec i Podturen koji se primjenjuje od 01.05.2022. godine.
Sukladno Zakonu o gospodarenju otpadom korisnici se dijele u dvije kategorije i to kategorija "kućanstvo" i kategorija "ne kućanstvo". Cjenik usluga mora biti izrađen na način da je cijena minimalne javne usluge za kategoriju "kućanstvo" jednaka za sve korisnike iz navedene kategorije, također cijena minimalne javne usluge usluge za kategoriju "ne kućanstvo" mora biti jednaka za sve korisnike za navedenu kategoriju. Zakon dopušta uvođenje kriterija za umanjenje cijena. Cijenu minimalne javne usluge i kriterije za popuste donosi gradsko/općinsko vijeće JLS.
Pozivamo Vas da se uključite u javnu raspravu sa Vašim stavovima i prijedlozima kako bi eventualno dodatno poboljšali navedeni Cjenik. Vaše stavove i prijedloge možete poslati na mail pre-kom@pre-kom.hr. Po završetku javnog savjetovanja izraditi će se izvještaj koji se prilaže uz zahtjev za novi cjenik javne usluge koji se upućuje gradonačelniku/načelnicima na davanje suglasnosti.

KATEGORIJA KORISNIKA "KUĆANSTVO":
U navedenu kategoriju spadaju sva kućanstva u obiteljskim kućama i/ili stanovima. Ukoliko se na istoj adresi obavlja i neka poslovna djelatnost (obrt, OPG i sl.) to kućanstvo spada u kategoriju korisnika "ne kućanstvo".

Iz tabele usporednih starih i novih cijena vidljivo je da neće doći do promjena cijena, odnosno da će cijene pasti od 0,2% do 0,27% ovisno od broja predaje miješanog komunalnog otpada. Korisnici koji samostalno kompostiraju sada imaju mogućnost predaje 4 m3 granja, lišća i sl. kao i ostali korisnici, a mogu kompostirati i paralelno koristiti i smeđe kante za sakupljanje biootpada. Ovdje možete pregledati Prijedlog Cjenika usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada, te Obrazloženje o načinu izračuna cijene minimalne javne usluge.

KATEGORIJA KORISNIKA "NE KUĆANSTVO":
U navedenu kategoriju spadaju svi korisnici koji u nekretnini obavljaju neku djelatnost (d.d., d.o.o., j.d.o.o.,obrt, OPG, udruge i sl.).

Iz tabele usporednih starih i novih cijena vidljivo je da će doći do promjena cijena, odnosno cijene će rasti od 7,5% do 11,1% ovisno od broja predaje spremnika za miješanog komunalnog otpada. Ovdje možete pregledati Prijedlog Cjenika usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada, te Obrazloženje o načinu izračuna cijene minimalne javne usluge. Korisnici kategorije "ne kućanstvo" koji koriste veći opseg usluge to reguliraju ugovornim odnosom sa PRE-KOM.
PRE-KOM PRELOG

PILOT PROJEKT SAKUPLJANJA GRAĐEVINSKOG OTPADA NA KUĆNOM PRAGU

08.11.2021. Kako se 06.12.2021. planira otvaranje reciklažnog dvorišta za građevinski otpad za sljedeću godinu planiramo provesti pilot projekt sakupljanja građevinskog otpada na kućnom pragu korisnika. Pilot projekt provoditi će se na podrućuj Općine Martijanec,  a po završetku pilot projekta ova dodatna usluga ponuditi će se svim korisnicima sa područja gdje PRE-KOM sakuplja otpad.  
Svi naši korisnici (iz 12 JLS) moći će predati 400kg građevinskog otpada godišnje besplatno u reciklažno dvorište za građevinski otpad Hrupine 8, Prelog (u sklopu Reciklažnog centra). Sa dijelom JLS (Grad Prelog, Općine Donja Dubrava, Goričan, Belica, Dekanovec, Martijanec i Podturen) dogovoreno jednokratno besplatno preuzimanje do 5000kg (5 tona).

NOVE CIJENE GODIŠNJE GROBNE NAKNADE ZA GROBLJA GRADA PRELOGA

08.11.2021. Kako je došlo do velikog poskupljenja odlaganja otpada sa groblja prisiljeni smo za sljedeću 2022. godinu povećati cijene godišnje grobne naknade. Ove godine sa 01.07.2021. godine došlo je do poskupljenja odlaganja otpada sa groblja sa 460 kn/tona na 660 kn/tona, a cijena dodatno raste sa 01.01.2022. godine na 800 kn/tona što je rast cijene od 73,91%. Iz tog razloga prisiljeni smo mijenjati cijene godišnje grobne naknade za 21,43% što je vidljivo iz tablice.

PRE-KOM PRELOG

ZAVRŠNA KONFERENCIJA EU PROJEKTA OPREMANJE I MODERNIZACIJA KOMPOSTANE PRELOG

12.10.2021. U sklopu javnog poziva Izgradnja i opremanje postrojenja za biološku obradu odvojeno sakupljenog biootpada financiranog iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova (ESIF)  - Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014-2020“ tvrtki GKP PRE-KOM d.o.o. iz Preloga odobren je projekt „Opremanje i modernizacija Kompostane Prelog“. Nakon povođenja projekta utrošeno je 4.313.702,00 kn, dok je ugovorom bilo predviđeno 4.389.070,13 kn prihvatljivih troškova (bespovratno 50%). Predmet poziva je povećati kapacitete RH za biološku obradu odvojeno prikupljenog biootpada i tako doprinijeti unaprjeđenju sustava gospodarenja komunalnim otpadom, posebice odvojenom sakupljanju proizvedenog biootpada te smanjenju količine otpada koji se odlaže na odlagalištima. Projekt će se provoditi u trajanju od 18 mjeseci na području 14 JLS (Gradovi Prelog, Ludbreg i Novi Marof te Općine Kotoriba, Donja Dubrava, Donji Vidovec, Sveta Marija, Goričan, Donji Kraljevec, Belica, Dekanovec, Domašinec, Martijanec i Podturen) čime je obuhvaćeno oko 58 000 stanovnika odnosno 18 000 kućanstva i 1 000 pravnih osoba.
U sklopu projekta nabavljeni su novi učinkovitiji strojevi, a ujedno ekološki prihvatljiviji i to: drobilica biorazgradivog otpada i granja, sijačica komposta, mala punionica vreća kompostom i supstratom, teleskopski utovarivač i obični utovarivač. U kompostani je postavljen automatizirani sustava vlaženja komposta, te su posađene lipa oko kompostane kako bi se smanjila buka i širenje čestica prašine te unaprijedila kvaliteta okoliša.
Glavni ciljevi projekta su povećanje kapaciteta za obradu biootpada, smanjenje količina odloženog biootpada na odlagalište te opremanje i modernizacija postojećeg postrojenja. Ovaj cilj je u cijelosti ispunjen dobivanjem nove dozvole za gospodarenje otpadom čime je kapacitet kompostane povećan na 7200 tona godišnje.
Uz glavne ciljeve projekt povoljno utječe na okoliš zbog smanjenja utjecaja ispušnih plinova jer je modernizacijom strojeva/opreme došlo do velikog skoka (nekoliko generacija) kvalitete motora te će doći do povećanja učinkovitosti i ubrzavanja procesa kompostiranja.


RECIKLAŽNO DVORIŠTE ZA GRAĐEVINSKI OTPAD PRELOG POČINJE SA RADOM 01.12.2021.

01.10.2021. Kako se EU projekt izgradnje i opremanja reciklažnog dvorišta za građevinski otpad Prelog, Hrupine 8 privodi kraju ono će početi sa radom 01.12.2021. (nalazi se u sklopu reciklažnog centra). Svi naši korisnici  (iz 12 JLS) moći će predati 400kg građevinskog otpada godišnje besplatno.
Sa dijelom JLS (Grad Prelog, Općine Donja Dubrava, Goričan, Belica, Dekanovvec, Martijanec i Podturen) dogovoreno jednokratno besplatno preuzimanje do 5000kg (5 tona).

NE DVOJI NEGO SMEĆE ODVOJI ! PRE-KOM PRELOG

NATJEČAJ ZA DODJELU UČENIČKIH STIPENIJA
1.      Zanimanje TESAR  – jedna stipendija
2.      Zanimanje ZIDAR – jedna stipendija
3.      Zanimanje DIMNJAČAR – jedna stipendija

Za školsku godinu 2021/2022.
Pravo sudjelovanja:
- Da su upisani u prvi razred ili su redovni učenici drugog ili trećeg razreda srednje strukovne škole za gore navedena zanimanja.
- Da imaju prebivalište na području  Donjeg Međimurja (Općina Sveta Marija, Goričan, Kotoriba, Donja Dubrava, Donji Vidovec, Donji Kraljevec, Dekanovec, Domašinec, Belica, Podturen, Martijanec i Grada Preloga).
- Stipendija se dodjeljuje za 12 mjeseci, računajući od 1. rujna 2021., odnosno do završetka školovanja
- Iznos stipendije utvrđuje se u visini od 1.750,00 kn mjesečno.
- Natječaj je otvoren do 30.09.2021.
Zamolbe za dodjelu stipendija dostavljaju se:
- e-mailom na marina@pre-kom.hr  ili
- osobno na adresu GKP PRE-KOM d.o.o. Hrupine 7b, 40323 Prelog.
Uz molbu za dodjelu stipendija potrebno je priložiti:
  1. preslika osobne iskaznice ili domovnice,
  2. uvjerenje o prebivalištu – ne stariju od 6 mjeseci,
  3. potvrdu o upisu u srednju školu šk. godinu 2021./2022.
Nakon završetka školovanja stipendist je dužan raditi u GKP PRE-KOM d.o.o. dvostruko duže vremena koliko je primao stipendiju (ne više od 5 godina).
Stipendist je dužan vratiti primljeni iznos stipendije ako odbije ponuđeno zaposlenje, jednostrano raskine radni odnos prije isteka roka u kojem je dužan raditi ili ako bez opravdanog razloga i u roku ne dostavi podatke o tijeku školovanja i o zaposlenju.
O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni u roku od 15 dana od dana zaključenja natječaja.
Uprava zadržava pravo neizbora kandidata.
Kandidati se mogu o svemu usmeno informirati u sjedištu poduzeća.

NATJEČAJ ZA PREKVALIFIKACIJU - ZANIMANJE DIMNJAČAR
Pravo sudjelovanja:
- Završena bilo koja srednja škola.
- Prebivalište na području  Donjeg Međimurja (Općina Sveta Marija, Goričan, Kotoriba, Donja Dubrava, Donji Vidovec, Donji Kraljevec, Dekanovec, Domašinec, Belica, Podturen, Martijanec i Grada Preloga).
- Natječaj je otvoren do 15.10.2021.
Zamolbe za prekvalifikaciju dostavljaju se:
- e-mailom na marina@pre-kom.hr  ili
- osobno na adresu GKP PRE-KOM d.o.o. Hrupine 7b, 40323 Prelog.
Uz molbu za prekvalifikaciju potrebno je priložiti:
  1. preslika osobne iskaznice ili domovnice,
  2. uvjerenje o prebivalištu – ne stariju od 6 mjeseci,
  3. potvrdu o završenoj srednjoj školi
Nakon završetka prekvalifikacije radnik/dimnjačar je dužan raditi u GKP PRE-KOM d.o.o. dvostruko duže vremena koliko je trajala prekvalifikacija.
Uprava zadržava pravo neizbora kandidata.
Kandidati se mogu o svemu usmeno informirati u sjedištu poduzeća.

PRE-KOM PROTEKLE DVIJE GODINE INVESTIRAO BLIZU 15 MILIJUNA KUNA

26.08.2021. U 2020. i 2021. godini investirano je cca. 14,9 milijuna kuna u naše djelatnosti, većinom kroz EU projekte s time da bespovratna sredstava iznose 9,9 milijuna kuna. Nabavljena su nova komunalna vozila i razni strojevi za obradu otpada te ta održavanje javnih površina, a izgrađeno je i novo reciklažno dvorište za građevinski otpad koje bi trebalo početi raditi do kraja ove godine. Dio EU projekata odrađeni su putem JLS jer su se samo one mogle javiti na te projekte (npr. nabava plavih i žutih spremnika). Sve EU projekte odradili su djelatnici PRE-KOM, a sljedeće godine očekujemo i neke nove EU javne pozive na koje ćemo se nastojati javiti. U sljedećoj godini želja nam je nabaviti komunalno vozilo za pranje spremnika naši korisnika.
U foto galeriji ovdje možete pogledati što je nabavljeno u protekle dvije godine.

PODJELA VREĆA ZA PAPIR, TETRAPAK I PLASTIKU SA ZALIHA

23.08.2021. Kako su podijeljene žute i plave kante za sakupljanje plastike, tetrapaka i papira a na skladištu nam je ostala određena količina besplatnih vreća. Pozivamo korisnike koji imaju veće količine papira, tetrapaka i plastike da mogu podići po 20 vreća u reciklažnom centru Prelog , Hrupine 8. Ove vreće dijeliti će se dok se ne podjele višak sa skladišta, a nakon toga sukladno obavijesti svi korisnici imaju plave i žute kante i više se neće dijeliti besplatne vreće, već će korisnici višak papira, tetrapaka i plastike stavljati u svoje vreće.
PRE-KOM PRELOG

NOVE CIJENE DIMNJAČARSKIH USLUGA OD 01.10.2021. GODINE

23.08.2021. PRE-KOM obavlja dimnjačarske usluge već desetak godina i trenutno zapošljava 6 dimnjačara od kojih je troje majstori dimnjačari, dvoje su KV dimnjačari i jedan je pomoćni dimnjačar. Dimnjačarske poslove obavljamo u sljedećim JLS-ovima Kotoriba, Goričan, D. Vidovec, D. Dubrava, Sveta Marija i Prelog. Cijene usluga nisu se mijenjale već četiri godina. Kako sama djelatnost posluje sa gubitkom, a također želimo zadržati naš kadar i poboljšavati njihovu kvalitetu u što ulažemo već 10 godina.
Razlozi za poskupljenje su:
-       Cijena rada (u proteklih 4 godine došlo je do rasta plaća od 25% od toga u ovoj godini 5%)
-       Poskupljenja potrošnog materijala za čišćenje od 15%
-       Nabavljeni su i uređaji i strojevi za čišćenje i kontrolu dimnjaka (npr stroj za frezanje dimnjaka, uređaj za kontrolu dimnih plinova i sl.)

NABAVLJEN BIO SHREDDER WILLIBALD MINI SHARK

06.08.2021. Krajem srpnja isporučen je novi bio shredder Willibald Mini Shark putem EU projekta Opremanje i modernizacija Kompostane Prelog. Vrijednost isporučenog stroja iznosi 1.244.000,00 kuna bez PDV-a. Ovo je pet stroj isporučen u sklopu ovog EU projekta, a dosada su isporučeni: utovarivač obični, utovarivać teleskopski, stroj za prosijavanje komposta i linija za punjenje komposta u vreće. Početkom rujna očekuje se i nova dozvola za gospodarenje otpadom za kompostanu te će se projekt privesti kraju. Isporučeni stroj ubrzati će obradu biootpada i time će pridonijeti povećanju kapaciteta kompostane.

PRELIMINARNI PODACI ZA ODVAJANJE OTPADA U 2020. GODINI

02.07.2021. Ministarstvo zaštite okoliša i energetike objavilo je preliminarne podatke u odvajanju otpada za Republiku Hrvatsku za za 2020. godinu. Grupacija PRE-KOM-a zadržala je lidersku poziciju u RH sa 12 mjesta u najboljih 15 JLS. Temeljem tih rezultata i u Županiji Međimurskoj i Županiji Varaždinskoj držimo liderske pozicije. Pozivamo Vas da i dalje zajedno odgovorno gospodarimo otpadom. Ostvarene postotke možete vidjeti u tablicama u prilogu.
NE DVOJITE NEGO SMEĆE ODVOJITE ! PRE-KOM PRELOG.

OBAVLJEN JE TEHNIČKI PREGLED RECIKLAŽNOG DVORIŠTA ZA GRAĐEVINSKI OTPAD PRELOG

14.06.2021. Danas je obavljen tehnički pregled reciklažnog dvorišta za građevinski otpad Prelog. Reciklažno dvorište za građevinski otpad gradi se u sklopu EU projekta "Izgradnja i opremanje reciklažnog dvorišta za građevinski otpad Prelog", vrijednost projekta je 4,1 milijun kuna bez PDV-a. Krajem lipnja očekuje se isporuka mobilnih boksova za čuvanje određenih frakcija, a listopadu očekuje se isporuka drobilice i separatora za građevinski otpad. Do početka studenog ove godine očekuje se dobivanje dozvole za gospodarenje građevinskim otpadom i početak rada reciklažnog dvorišta za građevinski otpad. Kapacitet građevine je obrada 2500 tona građevinskog otpada godišnje.


NOVI CJENIK JAVNE USLUGE GOSPODARENJA OTPADOM OD 01.08.2021.

10.06.2021. Kako je došlo do značajnog poskupljenja cijene odlaganja otpada od 01.07.2021. od 31.4% pa do 350%, te rasta drugih troškova poslovanja i činjenici da je djelatnost gospodarenja otpadom  u prošloj godini i u prvom kvartalu ove godine ostvarila gubitak, prisiljeni smo prići korekciji cijena naših usluga vezanih za javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada i usluge povezane s javnom uslugom.
Razlozi za povećanje cijena su sljedeći:
1. Poskupljenje odlaganja sa 01.07.2020. (prosječno povećanje cijene odlaganja iznosi 39,7%)
Miješani komunalni otpad rast iznosi 31,4%, Ostaci iz obrada i otpad sa groblja rast cijene iznosi 43,5%, Obrađeni glomazni otpad rast cijene iznosi 73,9%, Neobrađeni glomazni otpad rast cijene iznosi 326,1%
Procjena godišnjeg novog troška  iznosi  777.000,00 kn
2. Poskupljenje preuzimanja korisnog otpada
Preuzimanje ravnog stakla 440 kn/tona (prije 350 kn/tona), Preuzimanje odjeće 750 kn/tona (prije 0 kn/tona), Preuzimanje tetrapaka 150 kn/tona (prije 0 kn/tona), Problematični otpad iz fiksnog i mobilnog reciklažnog dvorišta cca 40000 kn godišnje
Procjena godišnjeg novog troška cca. do 80.000,00 kn
3. Smanjenje prihoda od korisnog otpada
Papir prije do 1200 kn/tona sada do 700 kn tona. Trošak obrada u sortirnici 400 kn/tona. Ostatak 300 kn/tona, prije ostajalo 800 kn/t
Plastika - 50% se vadi jer nema zainteresiranih za obradu i plaća se 660 kn po toni, ostalih 50% se prodaje po 350 kn/tona prije do 2500 kn/tona. Minimalni prihod se ostvaruje na metalu i na kompostu
Procjena godišnjeg smanjenja prihoda cca. do 40.000,00 kn
4. Rast količina otpada
Količine korisnog otpada ukupno rastu, korisni otpad raste značajno (20% godišnje), dok miješani kod građana stagnira no raste kod pravnih osoba
Procjena godišnjeg novog troška cca. do 25.000,00 kn
5. Povećanje cijene rada
Kako je došlo do povećanja minimalne plaće od 4,6 % (3.250,00 kn na 3.400,00 kn) morali smo uskladiti vrijednost koeficjenta za 2,8%
Procjena godišnjeg novog troška  158.000,00 kn
6. Poskupljenja platnog prometa od strane Banaka za uplate na poslovni račun
Naknada za uplate korisnika putem banke, očekuje se novi trošak u iznosu do 20.000,00 kuna godišnje
Procjena godišnjeg novog troška cca. do 20.000,00 kn
7. Financijsko jamstvo za dozvole za obradu korisnog otpada za naše građevine za gospodarenje otpadom
Očekuje se novi trošak od minimalno 20000 kuna godišnje za bankarska jamstva na iznos od 1,8 milijuna kuna za reciklažni centar i kompostanu. Dodatni problem smanjuje se kreditna sposobnost tvrtke.
Procjena godišnjeg novog troška cca. do 20.000,00 kn
Očekivani ukupni rast troškova godišnje iznosi 1.120.000,00 kuna, što donosi mjesečno poskupljenje javne usluge za jednočlana kućanstva u iznosu od 5,62 kune, za dvočlana kućanstva 7,49 kn i za višečlana kućanstva 11,23 kn. Novi cjenik nalazi se u prilogu objave. Također, želimo naglasiti da i s ovim povećanjem koje iznosi cca. 15,3%, naše cijene će i dalje ostati među najnižima u Hrvatskoj uz najveći opseg usluge uključene u cijenu (npr. dva besplatna odvoza glomaznog otpada do 4m3 i granja do 4m3, dodatna vreća biootpada uz smeđu kantu, dodatne vreće za pelene za djecu do 3 godine).
PRE-KOM PRELOG

OSNOVNA ŠKOLA PODTUREN OSVAJA EKO KVIZ "NE DVOJI NEGO SMEĆE ODVOJI !" ZA GODINU 2021.

07.06.2021. Danas je u Poduzetničkom centru Prelog održan tradicionalni 7. po redu Eko kviz o gospodarenju otpadom za učenike sedmih razreda. U ovogodišnjem kvizu sudjelovalo je 9 osnovnih škola sa područja 12 JLS gdje PRE-KOM pruža javnu uslugu gospodarenja otpadom (Grad Prelog, Općine Kotoriba, Donja Dubrava, Donji Vidovec, Sveta Marija, Goričan, Donji Kraljevec, Belica, Dekanovec, Domašinec, Podturen, Martijanec). I ove školske godine eko kviz je dio projekta "NE DVOJI NEGO SMEĆE ODVOJI !, a kviz su financijski pomogli kao generalni sponzor tvrtka Tehnix d.o.o. iz Donjeg Kraljevca i Županija Međimurska. Za sve škole učesnike kviza osigurana je i naknada za troškova prijevoza i sudjelovanja u kvizu u iznosu od 500 kn. Glavna osobitost našeg kviza je što se uz teoretska znanja provjerava točnost i brzina sortiranja korisnog otpada.
Najuspješnije škole osvojile su vrijedne nagrade:
1. nagradu – 8000 kn osvojila je Osnovna  škola Podturen u sastavu: JANJA BLAŽON, LUCIJA ŠALJA, KLARA MIKULČIĆ
2. nagradu – 4000 kn osvojila je Osnovna škola Hodošan u sastavu: SOFIA PANDUR, MATIJA MARKAČ, PELE PURIĆ
3. nagradu – 2000 kn osvojila je Osnovna škola Sveta Marija u sastavu: KARLO MANDLIN, FRAN PETER, PETAR GAŠPARIĆ

Nagrade su uručili gradonačelnik Grada Preloga Ljubomir Kolarek, i predstavnici sponzora Mario Vrbanec predstavnik tvrtke Tehnix d.o.o. i predstavnica Županije Međimurske Sandra Golubić koja je ujedno bila i član žirija.
U nastavku donosimo kratku foto galeriju koju možete pogledati OVDJE.

NASTAVLJA SE OPREMANJE KOMPOSTANE PRELOG

28.05.2021. Putem EU projekta „Opremanje i modernizacija kompostane Prelog" isporučeni je teleskopski utovarivač za kompostanu Prelog. Teleskopski utovarivač proizvođača New Holland tip TH 7.32. koji može raditi utovare i manipulaciju biootpada do 7 metara visine. Ovoje četvrti stroj u sklopu opremanja i modernizacije kompostane Prelog, a posljednji peti stroj (drobilica biootpada) očekuje do kraja srpnja. Ovih dana predali smo i zahtjev za novu dozvolu za gospodarenje otpadom za kompostanu Prelog kojom bi se njezin kapacitet povećao na 7240 tona obrade biotpada godišnje.NOVI SUSTAV ZA PREGLED TERMINA POGREBA NA WEB STRANICI PRE-KOM-a

26.05.2021. Sa današnjim danom pušten je u korištenje novi sustav za pregled termina pogreba za sva groblja gdje PRE-KOM obavlja pogrebne usluge. Odabirom linka "TERMINI POGREBA" dobivaju se svi pogrebi za posljednjih mjesec dana. Dodatno se mogu birati datumi pogreba kao i  odabrati određeno groblje i li sva groblja. Ukoliko se izrađivala osmrtnica za određenog pokojnika sada se može i pogledati odabirom linka "Osmrtnice".


IZGRADNJA RECIKLAŽNOG DVORIŠTA ZA GRAĐEVINSKI OTPAD

19.05.2021. Putem EU projekta „Izgradnja i opremanje reciklažnog dvorišta za građevinski otpad Prelog“ ovih dana isporučen je rovokopač sa udarnim čekićem za manipulaciju građevinskim otpadom. Do kraja lipnja očekuje se završetak izgradnje reciklažnog dvorišta za građevinski otpad Prelog. Početkom listopada  su u reciklažno dvorište za građevinski otpad Prelog očekuje se isporuka drobilice i stroja za suzbijanje prašine vodenom parom te bi nakon toga mogli počete sa radom. Paralelno sa provođenjem EU projekta radi se i na ishođenju nove dozvole za gospodarenje otpadom za lokaciju Reciklažnog centra Prelog, Hrupine 8 gdje je smješteno i reciklažno dvorište za građevinski otpad.ISPORUČENI NOVI STROJEVI U KOMPOSTANU PUTEM EU PROJEKTA

28.04.2021. Putem EU projekta „Opremanje i modernizacija Kompostane Prelog“ ovih dana isporučeni su u kompostanu Prelog poluautomatska linija za punjenje komposta ili supstrata u vreće vrijedna 229.150,00 kuna bez PDV-a i stroj za prosijavanje komposta sa dva sita za prosijavanje jedno od 13 mm a drugo od 25 mm vrijedno 1.269.000,00 kuna bez PDV-a.
Linija za punjenje u vreće koristiti će se za punjenje komposta u vreće, ali početkom sljedeće godine planiramo početi proizvoditi i naš univerzalni supstrat "FLORA EM" koji će se puniti u vreće od 25 i 50 litara.

Novi stroj za prosijavanje komposta ima veći kapacitet za prosijavanje komposta do 10 puta od starog stroja i ovime se rješava usko grlo u proizvodnom procesu proizvodnje komposta.


POČINJE PODJELA PLAVIH I ŽUTIH SPREMNIKA

26.04.2021. Naši vlasnici 12 JLS (Grad Prelog te Općine Kotoriba, Donja Dubrava, Donji Vidovec, Sveta Marija, Donji Kraljevec, Goričan, Belica, Dekanovec, Domašinec, Martijanec i Podturen) u suradnji sa PRE-KOM-om prijavili su se na EU projekt nabave spremnika za odvojeno sakupljanje korisnog otpada. Nabavljeni spremnici vlasništvo su JLS i kućanstvima se dijele na besplatno korištenje. Plavi spremnik namijenjen je za odlaganje kartona, papira i tetrapaka, a žuti za odlaganje plastike i plastične ambalaže. Staklena i metalna ambalaža će se i dalje sakupljati putem vreća, dok se vreće za papir, tetrapak i plastiku ukidaju. Veće količine plastike, papira i tetrapaka, ako ćete imati, a koje ne stanu u spremnik, korisnici mogu odložiti u vlastitu vreću koja mora biti otvorena tako da se lako vidi sadržaj vreće. Višak kartona/papira može se pripremiti za odvoz u rinfuzi, vezan špagom. Savjetujemo da ispražnjenu ambalažu od sadržaja spljoštite, kako bi zauzela što manje prostora u spremniku. Naša iskustva govore nam da u plavi spremnik stanu i do 3 dosadašnje vreće papira i terapaka, a u žuti spremnik do 3 dosadašnje vreće plastike. Za isporučene spremnike dobiti ćete jedan primjerak otpremnice i uputa za korištenje, dok po jedan primjerak otpremnice zadržava JLS i PRE-KOM.
Podjela spremnika ići će redoslijedom kako će JLS dobivati ugovore o preuzimanju imovine (spremnika) i zasada su dvije JLS dobile ugovore.
Podjela ide prema sljedećem planu:
1. Donja Dubrava od 27.04.2021.
2. Prelog od 30.04.2021.
3. Dekanovec od 05.05.2021.
Ostale JLS ćemo dijeliti nastavno na navedene JLSove (kada dobiju ugovore) i očekujemo da će se podjela spremnika završiti najkasnije do 30.06.2021. godine. Podjela spremnika ići će od 8 do 17 sati radnim danom, i subotom od 8 do 15 sati a dijeliti će ih više ekipa djelatnika PRE-KOM-a.

ZAVRŠNA KONFERENCIJA PROJEKTA - NABAVA 2 KOMUNALNA VOZILA ZA ODVOJENO SAKUPLJANJE OTPADA ZA GKP PRE-KOM d.o.o. (KK.06.3.1.18.0007)

14.04.2021. S obzirom na trenutnu epidemiološku situaciju u našoj zemlji završna konferencija projekta „Nabava 2 komunalna vozila za odvojeno sakupljanje otpada za GKP PRE-KOM d.o.o.“ neće se fizički održati. Sam projekt i njegovi glavni ciljevi javnosti će se predstaviti putem objave u medijima, te objavama na web facebook stranici Prijavitelja.
U sklopu javnog poziva „Nabava komunalnih vozila za odvojeno prikupljanje otpada“ - Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014-2020“ tvrtki GKP PRE-KOM d.o.o. iz Preloga odobren je projekt „Nabava 2 komunalna vozila za odvojeno prikupljanje otpada za GKP PRE-KOM d.o.o.“ ukupne vrijednosti 1.817.602,50 kuna. Visina bespovratnih sredstava iznosi 1.480,000,00 kuna. Predmet poziva je nabava komunalnih vozila i /ili nadogradnje za odvojeno prikupljanje otpadnog papira, kartona, biootpada, metala, plastike, tekstila, stakla i krupnog (glomaznog) komunalnog otpada na mjestu nastanka otpada kod korisnika usluge, putem reciklažnih dvorišta i/ili na javnim površinama. Nabavljena komunalna vozila pridonijeti će cilju poziva te povećati udjela odvojeno prikupljenog komunalnog otpada u ukupnom komunalnom otpadu te tako doprinijeti oporabi otpada i konačno smanjenju količine otpada koji se odlaže na odlagališta.
Nabavljena nova komunalna vozila koristiti će se na području provođenja projekta (Grad Prelog, Općina Kotoriba, Općina Donja Dubrava, Općina Donji Vidovec, Općina Sveta Marija, Općina Goričan, Općina Donji Kraljevec, Općina Belica, Općina Dekanovec, Općina Domašinec, Općina Martijanec i Općina Podturen) čime je obuhvaćeno oko 11 000 kućanstva i 700 pravnih osoba. U sklopu projekta nabavljeno je komunalno vozilo nosivosti 26 tona i opremljeno nadogradnjom od 22m3 za sakupljanje biorazgradivog komunalnog otpada koje će se po potrebi koristiti za sakupljanje papira, plastike i tetrapak ambalaže. Drugo, manje komunalno vozilo nosivosti 12 tona koristiti će se za sakupljanje glomaznog otpada i granja te je opremljeno kranom za utovar navedenog otpada.
Nabavljena komunalna vozila opremljena su novom najmodernijom tehnologijom koja koristi različite filtere koji znatno smanjuju emisije ispušnih plinova i prihvatljiviji su za okoliš. Novonabavljena vozila biti će opremljena opremom koja će ubrzati proces sakupljanja glomaznog otpada i granja te će jedno vozilo biti vodonepropusno i imati značajno manji utjecaj na okoliš u vidu sprečavanja istjecanja tekućine, širenja prašine i neugodnih mirisa prilikom sakupljanja biorazgradivog otpada posebice u ljetnim mjesecima.
U sklopu projekta odrađene su planirane aktivnosti informiranja i vidljivosti za sve naše sadašnje i buduće korisnike usluga.
Provedbom ovog projekta modernizirati će vozni park, optimizirati proces odvojenog prikupljanja otpada, povećati stopa odvojeno sakupljenog otpada i kvaliteta cjelokupnog sustava gospodarenja otpada.
GKP PRE-KOM d.o.o PRELOG


ISPORUČENO NOVO MOBILNO RECIKLAŽNO DVORIŠTE

01.04.2021. Tvrtka Tehnix isporučila je novo mobilno reciklažno dvorište vrijedno 110 tisuća kuna plus PDV. Mobilno reciklažno dvorište koristiti će se na području 12 JLS gdje PRE-KOM sakuplja otpada i u svakom naselju biti će 4 puta godišnje. Novo nabavljeno mobilno reciklažno dvorište izrađeno je sukladno novom Pravilniku i nastavak je ulaganja u razvoj sustava gospodarenja otpadom na našem području.


RADIONICA O KOMPOSTIRANJU I KORIŠTENJU KOMPOSTA U POLJOPRIVREDI

31.03.2021. Gradsko komunalno poduzeće Pre – kom d.o.o., u sklopu projekta „Opremanje i modernizacija Kompostane Prelog“ organiziralo je, na prostoru Kompostane Prelog, radionicu pod nazivom „Kompostiranje i primjena komposta u poljoprivredi“. Radionica je održana u srijedu, 31. ožujka, a rad Kompostane Prelog predstavili su Kristijan Levačić, voditelj gospodarenja otpadom GKP Pre-kom d.o.o. te direktor GKP Pre-kom d.o.o. Siniša Radiković. Predstavljene su sve faze kompostiranja, koje se provode na Kompostani Prelog. Kompostiranjem zatvaramo prirodni ciklus kruženja tvari u prirodi: od biorazgradivih otpadaka nastaju vrijedne organske tvari. Na taj način odgovorno i aktivno sudjelujemo u rješavanju problema otpada. Tako se pridonosi: smanjenju volumena otpada i rasterećenju odlagališta, smanjenju troškova odlaganja otpada, smanjenju onečišćenja tla, vode i zraka, povećanju kakvoće tla i povećanju kakvoće okoliša. Projekt „Opremanje i modernizacija Kompostane Prelog“ se provodi u trajanju od 18 mjeseci na području 14 jedinica lokalne samouprave (gradovi Prelog, Ludbreg i Novi Marof te općine Kotoriba, Donja Dubrava, Donji Vidovec,  Sveta Marija, Goričan, Donji Kraljevec, Belica, Dekanovec, Domašinec, Martijanec i Podturen), čime je obuhvaćeno oko 58.000 stanovnika odnosno 18.000 kućanstva i 1000 pravnih osoba. Projekt je vrijednosti 4.447.956,07 kuna bez PDV-a, uz pedeset postotno bespovratno sufinanciranje.
U sklopu radionice bili su predstavljeni i rezultati o korištenju komposta u poljoprivredi (industrijska konoplja, kukuruz i krumpir) koji uvijek dovodi do povećanja prinosa. Posebno su predstavljeni rezultati u korištenju komposta u proizvodnji krumpira a odrađeni na području Belice gdje se zemljište testiralo prije i poslije korištenja našeg komposta. Prije tretiranja kompostom humus je bio na 1,4 a nakon korištenja komposta porastao je na 1,9, a pH je sa 3 porastao na 3,9. a navedeni podaci dobiveni su analizom na testiranom zemljištu.
Prije je biootpad završavao na odlagalištima ili u prirodi i zato: NE DVOJITE NEGO BIOOTPAD ODVOJITE !

CILJEVI ZERO WASTE JLS-ova DO 2025.

19.03.2021. Naši vlasnici (Grad Prelog te općine Kotoriba, Donja Dubrava, Donji Vidovec, Sveta Marija, Goričan, Donji Kraljevec, Belica, Dekanovec, Domašinec, Martijanec i Podturen) u suradnji sa nama 24.02.2016. pristupili smo strategiji Zero Waste 2020. i krenuli sa našim korisnicima u izgradnju društva bez otpada. Donijeli smo vrlo zahtjevne ciljeve i to da ćemo odvojeno sakupiti i obraditi 70% korisnog otpada do 2020. godine, no odvojeno smo sakupili i obradili 65% otpad. Zacrtali smo smanjenje miješanog komunalnog otpada na 50 kg po stanovniku do 2020., no ostvarili smo 70 kg po stanovniku. Navedene veličine odnose se na srednje vrijednosti svih 12 JLS s time da neke imaju nešto bolje rezultate a neke nešto slabije. Ostvareni rezultati ponajbolji su u RH, a ovi rezultati i za područje EU-a spadaju među bolja ostvarenja u gospodarenju otpadom.
U nerednih pet godina (do 2025.) želimo ispuniti sljedeće glavne ciljeve:
- odvojeno sakupljanje i obradu korisnog otpada sa 65% dići na 75%
- količinu miješanog otpada o stanovniku smanjiti sa sadašnjih 70 kg po stanovniku na 60 kg po stanovniku
- izgraditi reciklažno dvorište za prihvat i obradu građevinskog otpada
Naše ciljeve do 2025. godine možete pogledati ovdje.EU PROJEKT "IZGRADNJA I OPREMANJE RECIKLAŽNOG DVORIŠTA ZA GRAĐEVINSKI OTPAD PRELOG"

26.02.2021. U sklopu EU projekta danas je potpisan ugovor za isporuku drobilice građevinskog otpada sa separatorom i stroja za zamagljivanje prašine. Vrijednost potpisanih ugovora iznosi 1.828.000,00 kuna. Ugovor su potpisali direktor tvrtke Nakić-Alfirević d.o.o. Filip Nakić-Alfirević i direktor PRE-KOM-a Siniša Radiković. Isporuka strojeva očekuje se početkom listopada ove godine. Ovih dana potpisati će se i ugovor za isporuku rovokopača sa udarnim čekićem koji će se također koristiti u reciklažnom dvorištu za građevinski otpad, a njegova isporuka očekuje se početkom travnja mjeseca. Početak rada reciklažnog dvorišta za građevinski otpad Prelog za korisnike se očekuje krajem godine.
DONIRAN KOMPOST KLASE I POTRESOM POGOĐENOM PODRUČJU -  OPĆINA DONJI KUKURUZARI

20.02.2021. PRE-KOM je donirao preko 25 tona komposta klase I sa prijevozom do područja pogođenog potresom. Kompost je namjenje za stradale OPG-e povrtlare s područja Općine Donji Kukuruzari. Samu donaciju potaknuli su državni tajnik u Ministarstvu poljoprivrede Tugomir Majdak i saborski zastupnik i gradonačelnik Grada Preloga Ljubomir Kolarek.

EU PROJEKT "NABAVA DVA KOMUNALNA VOZILA ZA ODVOJENO SAKUPLJANJE OTPADA ZA GKP PRE-KOM d.o.o."

15.02.2021. U sklopu projekta „Nabava 2 komunalna vozila za odvojeno sakupljanje otpada za GKP Pre-kom d.o.o.“, u ponedjeljak, 15. veljače, predana su na upotrebu dva komunalna vozila. Dobavljač je tvrtka Tehnix d.o.o. iz Donjeg Kraljevca, a ključeve vozila primili su Siniša Radiković, direktor GKP Pre-kom d.o.o. te saborski zastupnik i gradonačelnik Preloga Ljubomir Kolarek.  U sklopu javnog poziva „Nabava komunalnih vozila za odvojeno prikupljanje otpada“ - Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014-2020“ tvrtki GKP Pre-kom d.o.o. iz Preloga odobren je projekt „Nabava 2 komunalna vozila za odvojeno prikupljanje otpada za GKP Pre-kom d.o.o.“ ukupne vrijednosti 1.817.602,50 kuna. Visina bespovratnih sredstava iznosi 1.480,000,00 kuna. Predmet poziva je nabava komunalnih vozila i /ili nadogradnje za odvojeno prikupljanje otpadnog papira, kartona, biootpada, metala, plastike, tekstila, stakla i krupnog (glomaznog) komunalnog otpada na mjestu nastanka otpada kod korisnika usluge, putem reciklažnih dvorišta i/ili na javnim površinama. Projekt se provodi u trajanju od 15 mjeseci na području 12 JLS (Grad Prelog, Općina Kotoriba, Općina Donja Dubrava, Općina Donji Vidovec, Općina Sveta Marija, Općina Goričan, Općina Donji Kraljevec, Općina Belica, Općina Dekanovec, Općina Domašinec, Općina Martijanec i Općina Podturen) čime je obuhvaćeno oko 11 000 kućanstva i 700 pravnih osoba. Jedno je predano komunalno vozilo nosivosti 26 tona i opremljeno nadogradnjom od 22 m³ za sakupljanje biorazgradivog komunalnog otpada, a po potrebi će se koristiti za sakupljanje papira, plastike i tetrapak ambalaže. Drugo, manje komunalno vozilo nosivosti 12 tona koristiti će se za sakupljanje glomaznog otpada i granja te je opremljeno kranom za utovar navedenog otpada. Provedbom ovog projekta Pre-kom d.o.o. modernizira vozni park, optimizira proces odvojenog prikupljanja otpada te će se povećati stopa odvojeno sakupljenog otpada i kvaliteta cjelokupnog sustava gospodarenja otpada.
Direktor Pre-koma Siniša Radiković nije krio veliko zadovoljstvo: „U prošloj 2020. godini sakupili smo čak 11,30 % više nego 2019. godine, kako jer rast otpada dosta veći od prosjeka to možemo vjerovatno pripisati pamdemiji koronavirusa iz razloga da su kućanstva više boravile kod svojih kuća, a pravne osobe koje nisu radile čistile su i obnavljale svoje objekte. Kada se gleda korisni otpad onda je rast još veći i iznosi 21.37 % dok je miješani komunalni otpad porasta 4,21 % zbog rasta ove vrste otpada kod pravnih osoba. Broj korisnika neznatno se povećao i to kućanstva za 1,09 %, a pravnih osoba za 4,0 % manjim djelom i tu se krije rast količina otpada. Naše prosječno kućanstvo napravi godišnje 229,09 kilograma miješanog komunalnog otpada, a prosječni stanovnik napravi godišnje 70,06 kilograma miješanog komunalnog otpada. Kada bi se nam priznale i neke druge vrste u sakupljeni i obrađeni otpad postoci odvajanja bili bi i nešto bolji. Završen je period ZeroWaste 2020. gdje smo si zadali zahtjevne ciljeve u gospodarenju otpadom od 70% odvojeno sakupljenog i obrađenog otpada i smanjiti količinu miješanog komunalnog otpada na 50 kilograma po stanovniku, nažalost nismo uspjeli ostvariti ove zahtjevne ciljeve, no ostvarili smo ponajbolje rezultate na području Hrvatske (odvajamo 65,23 % otpada, a količinu miješanog komunalnog otpada po stanovniku smanjili smo na 70,06 kg godišnje). Vrijednost svih projekata koje provodimo je blizu 15 milijuna kuna. Ovi vrlo dobri  rezultati plod su suradnje naših korisnika, naših vlasnika i pružatelja javne usluge Pre-kom-a te im svima čestitamo i zahvaljujemo na suradnji“


EU PROJEKT "IZGRADNJA I OPREMANJE RECIKLAŽNOG DVORIŠTA ZA GRAĐEVINSKI OTPAD PRELOG"

11.02.2021. Danas je potpisan ugovor za izgradnju reciklažnog dvorišta za građevinski otpada u iznosu od 915.159,02 kune bez PDV-a. Ugovor su potpisali predsjednik Uprave Tegre Ivan Kolarić i direktor PRE-KOM-a Siniša Radiković. Radovi na izgradnji trebali bi početi početkom ožujka. Sama izgradnja obuhvaća izgradnju platoa reciklažnog dvorišta, nadstrešnice i boksove za odvojene frakcije građevinskog otpada, te izgradnju pripadajuće oborinske kanalizacije. Uskoro se očekuje i potpis ugovora za isporuku strojeva za obradu građevinskog otpada (drobilica građevinskog otpada, zamagljivač protiv prašine, utovarivač sa udarnim čekićem) kako bi se mogao završiti sam projekt vrijednih 2,5 milijuna kuna bez PDV-a.  Početak rada reciklažnog dvorišta za građevinski otpad Prelog za korisnike se očekuje krajem godine.

JAVNE TRIBINE EU PROJEKT "IZGRADNJA I OPREMANJE RECIKLAŽNOG DVORIŠTA ZA GRAĐEVINSKI OTPAD PRELOG"

05.02.2021. Kako je epidemiološka situacija vezana uz pandemiju korona virusa loša, javne tribine vezane uz EU projekt Izgradnja i opremanje reciklažnog dvorišta za građevinski otpad Prelog održati će se putem naše web i facebook stranice. Projekt se provodi na području 13 JLS (Gradovi Prelog i Ludbreg, Općine Kotoriba, Donja Dubrava, Donji Vidovec, Sveta Marija, Donji Kraljevec, Goričan, Belica, dekanovec, Domašinec, Martijanec i Podturen). Pozivamo Vas da pregledate samu prezentaciju javne tribine ili odgledate video snimku prezentacije. Za pitanja o biootpadu ili o projektu javite se putem maila pre-kom@pre-kom.hr ili putem poruke kroz facebook.
     
PREZENTACIJA                                                             VIDEO PREZENTACIJAOSTVARENJE CILJEVA SUSTAVA UPRAVLJANJA KVALITETOM (ISO 9001), OKOLIŠEM (ISO 14001) TE SIGURNOŠĆU I ZDRAVLJEM ZAPOSLENIKA (ISO 45001) ZA 2020. GODINU

26.01.2021. GKP PRE-KOM d.o.o.  je poduzeće u vlasništvu 11 JLS iz Županije Međimurske i 1 JLS iz Županije Varaždinske, te želimo našim korisnicima (kupcima) i putem naše web stranice približiti naše poslovanje u 2020. godinu. Naš sustav gospodarenja otpadom i dalje ostvaruje ponajbolje rezultate u odvojenom sakupljanju i obradi korisnog otpada u RH. Za poslove gospodarenja otpadom ishođene su sve potrebne dozvole i očevidnike. Na poslovima gospodarenja otpadom radi blizu 60 radnika sa područja svih JLS gdje PRE-KOM pruža usluge. U 2020. ostvarili smo zacrtane ciljeve, a osobito su važna 3 EU projekta sa resornim Ministarstvom i/ili Fondom za zaštitu okoliša (Opremanje i modernizacija Kompostane Prelog, Nabava 2 nova komunalna vozila, Izgradnja i opremanje reciklažnog dvorišta za građevinski otpad Prelog) vrijedna blizu 11 milijna kuna bez PDV-a.
1. FINANCIJE (nerevidirano)
U 2020. poslovanje iz naših djelatnosti ostvaruje rast prihoda od 16,86% prvenstveno zbog povećanja opsega poslovanja u gospodarenju otpadom, ali i zbog prodaje stare Upravne zgrade PRE-KOM-a. Kako smo povećali opseg poslovanja rasli su i troškovi zbog zapošljavanja novih radnika, troškova poslovanja i potrebnih investicija (amortizacija).   
Prihodi ostvareni: 19.272.911 kuna   
Rashodi ostvareni: 19.179.830 kuna  
Dobit - prije oporezivanje iznosi 93.081 kuna. Rezultat poslovanja je pozitivan, a uz to odrađene su potrebne investicije potrebne za daljnji rast prihoda u narednoj godini te se u narednoj godini planiraju i završiti i 3 EU projekta. Nažalost dešavaju se novi troškovi na obradi korisnog otpada (tekstil, tetrapak, ravno staklo i sl.) a također nastavlja se značajan pad prihoda od prodaje korisnog otpada zbog pada tržišta sekundarnih sirovina.
CILJ ZA 2021 - Kako imamo još slobodnih kapaciteta u našim građevinama za gospodarenje otpadom, te ako će biti još zainteresiranih JLS za priključenje našem sustavu ići će se u proširenje poslova gospodarenja otpadom. Očekujemo rast prihoda do 3%. Kako je urednost u plaćanju i dalje loša (pogotovo kod fizičkih osoba) pojačati ćemo aktivnosti na naplati potraživanja.
2. KUPCI
U protekloj godini zadržali smo sve stare kupce. Sve zaprimljene prigovore i reklamacije rješava povjerenstvo na čijem je čelu predstavnik udruge za zaštitu potrošača, i njihov broj kreće se na istom nivou prema prethodnoj godini.
CILJ ZA 2021- U 2021. nastojati ćemo prvenstveno zadržati sve postojeće kupce, dok se širenje i razvoj planira kroz eventualno novo ugovaranje na poslovima gospodarenja otpadom.
3. INTERNI POSLOVNI PROCESI
Nakon provedenih internih audita primijećeno je da se u poslovanju događaju nove situacije, da su postavljeni novi zakonski zahtjevi (vrlo značajan zakonski zahtjev je dopuna Uredba o gospodarenju komunalnim otpadom), te su se izdale preventivne ili korektivne radnje. Kako naši vlasnici i mi sami smatramo da dopuna Uredbe o gospodarenju komunalnim otpadom krši Ustavno načelo pravičnosti te krši načelo onečistač plaća zatražili smo od Ustavnog suda ocjenu zakonitosti same dopune Uredbe što je on i učinio donjevši privremenu mjeru. Iz svega navedenog došlo je do promjena djela postupaka kvalitete i prateće dokumentacije. Uz provedene interne kontrole (audite) u 2020. godini imali smo i vanjske kontrola koje nisu utvrdile naše nepravilnosti u poslovanju.
CILJ ZA 2021 - U 2021. planiramo uskladbu poslovanja sa novim Zakonom o gospodarenju otpadom, te daljnju prijavu na EU fondove i modernizaciju opreme i strojeva.
4. OBRAZOVANJE I RAZVOJ
Protekle godine broj zaposlenih mijenjao se i kretao na oko 100 zaposlenika. Provedena su stručna osposobljavanja za razne poslove, te osposobljavanja iz zaštite na radu.
CILJ ZA 2021 - U 2021. nastaviti ćemo stručno usavršavanje naših zaposlenika, te obrazovanje za sigurnost na radu naših zaposlenika, pogotovo novo zaposlenih.
5. ODVOJENO SAKUPLJANJE KORISNOG OTPADA
Duži niz godina vodimo evidencije o sakupljenom otpadu po vrstama. Ove godine se udio odvojeno sakupljenog, obrađenog i oporabljenog korisnog otpada po evidenciji u skladu sa Ministarstvom zaštite okoliša povećao za 4,3% na  65.23% što je među najboljim rezultatima u Republici Hrvatskoj.
CILJ ZA 2021 - U 2021. godini želimo daljnji rast udjela u odvojenom sakupljanju, obradi i oporabi korisnog otpada za minimalno 1,0 postotni poen.
6. UKLJUČENOST U ORGANIZIRANO SAKUPLJANJE OTPADA
PRE-KOM je još 2007 uveo sve evidencije o svojim korisnicima pa tako i o uključenosti domaćinstva u sustav gospodarenja otpadom. Uključenost u sustav je obavezno za sva domaćinstva (Zakon o održivom gospodarenju otpadom, Odluke o komunalnom redu). Vidljivo je da se uključenost popravlja iz dva razloga, a to su da ima sve manje domaćinstva, a i stvarna uključenost u sustav svake se godine pomalo popravlja. Ostvarena je uključenost u 2020. godini od 99,80 % i ona je porasla zbog rješavanja trajno nekorištenih kuća i prijava manjeg broja korisnika koji su bili izvan sustava.
CILJ ZA 2021 - U 2021. sa JLS i komunalnim redarima provesti akcije dodatnog uključivanja korisnika u organizirani sustav sakupljanja otpada te nastojati uključenost povećati za 0,10 postotna poena.
7. ZDRAVLJE I SIGURNOST ZAPOSLENIKA
Zdravlje i sigurnost zaposlenika (ISO 45001) naš je primarni cilj kako bi se svi radni zadaci obavljali na  način da zdravlje i sigurnost zaposlenika bude na najvišem nivo.  Educirali smo zaposlenike vezano uz uvedeni sustav. Uveli smo sustav praćenja potencijalno opasnih situacija. Proveli smo potrebne vježbe evakuacije i spašavanja. Nažalost imali smo 4 lakših ozljeda na radu i to želimo značajno smanjiti  u narednoj godini.
CILJ ZA 2021 - U 2021. nastojati ćemo završiti bez ozljeda na radu.

KOLIČINE OTPADA SAKUPLJENE 2020. GODINE

21.01.2021 U prošloj 2020. godini sakupili smo čak 11,30% više nego 2019. godine, kako jer rast otpada dosta veći od prosjeka to možemo vjerovatno pripisati pamdemiji koronavirusa iz razloga da su kućanstva više boravile kod svojih kuća, a pravne osobe koje nisu radile čistile su i obnavljale svoje objekte. Kada se gleda korisni otpad onda je rast još veći i iznosi 21.37% dok je miješani komunalni otpad porasta 4,21% zbog rasta ove vrste otpada kod pravnih osoba. Broj korisnika neznatno se povećao i to kućanstva za 1,09%, a pravnih osoba za 4,0% manjim djelom i tu se krije rast količina otpada. Postoci odvajanja otpada povećani su u svih 12 JLS i kreću se od 55,52% do 79,97% sa prosječnim odvajanjem cijele grupacije PRE-KOM-a od 65,23%. Naše prosječno kućanstvo napravi godišnje 229,09 kg miješanog komunalnog otpada, a prosječni stanovnik napravi godišnje 70,06 kg miješanog komunalnog otpada. Kada bi se nam priznale i neke druge vrste u sakupljeni i obrađeni otpad postoci odvajanja bili bi i nešto bolji. Završen je period ZeroWaste 2020. gdje smo si zadali zahtjevne ciljeve u gospodarenju otpadom od 70% odvojeno sakupljenog i obrađenog otpada i smanjiti količinu miješanog komunalnog otpada na 50 kilograma po stanovniku, nažalost nismo uspjeli ostvariti ove zahtjevne ciljeve no ostvarili smo ponajbolje rezultate na području RH (odvajamo 65,23% otpada, a količinu miješanog komunalnog otpada po stanovniku smanjili smo na 70,06 kg godišnje). U ovoj godini izraditi ćemo novu strategiju ZeroWaste za razdoblje do 2025. godine. U ovoj godini očekujemo i završetak 3 EU projekta koji se provode preko PRE-KOM (Opremanje i modernizacija kompostane, Nabava dva nova komunalna vozila, Izgradnja i opremanje reciklažnog dvorišta za građevinski otpad) i 1 EU projekat koji se provodi preko 12 JLS (nabava žutih i plavih spremnika), a vrijednost svih projekata je blizu 15 milijuna kuna. Ovi vrlo dobri  rezultati plod su suradnje naših korisnika, naših vlasnika i pružatelja javne usluge PRE-KOM-a te im svima čestitamo i zahvaljujemo na suradnji.

UKLJUČENOST U SUSTAV ZBRINJAVANJA OTPADA ZA 2020. GODINU

20.01.2021 Još od 2007. uveli smo sve  evidencije o našim korisnicima pa tako i o uključenosti domaćinstva u sustav gospodarenja otpadom. Uključenost u sustav gospodarenja otpadom obavezno je za sve nekretnine/domaćinstva a to je u skladu sa Zakonom o održivom gospodarenju otpadom, Uredbom o gospodarenju komunalnim otpadom i Odlukama JLS-e o načinu pružanja jave usluge. Kako je vidljivo iz tabele uključenosti je blago porasla prema prošloj godini. Od 01.02.2018. moguće je nekretninu proglasiti trajno nekorištenom uz predočenje obračuna struje iz kojeg je vidljivo da je potrošnja u obračunskom razdoblju manja od 6kw i tu mogućnost je dosada iskoristilo preko 350 korisnika a to su nekretnine gdje su vlasnici nekretnina iselili u inozemstvo. Najveći problem sustava gospodarenja otpadom je problem Romskim domaćinstvima u Romskim naseljima koja stvaraju znatne količine otpada, no ne žele prihvatiti svoje financijske i druge obaveze vezane uz gospodarenje otpadom. U sustavu gospodarenju otpadom dužne su se uključiti sve nekretnine, a u nekim nekretninama nisu prijavljena kućanstva i to je razlog zašto je u nekim JLS uključenost preko 100%.
I ovim putem pozivamo domaćinstva koja nisu u sustavu gospodarenja otpadom da se uključe jer je to njihova zakonska obaveza.

JAVNE TRIBINE EU PROJEKT "OPREMANJE I MODERNIZACIJA KOMPOSTANE PRELOG"

15.01.2021. Kako je epidemiološka situacija vezana uz pandemiju korona virusa loša, javne tribine vezane uz EU projekt Opremanje i modernizacija kompostane Prelog održati će se putem naše web i facebook stranice. Projekt se provodi na području 14 JLS (Gradovi Prelog, Ludbreg i Novi Marof, Općine Kotoriba, Donja Dubrava, Donji Vidovec, Sveta Marija, Donji Kraljevec, Goričan, Belica, dekanovec, Domašinec, Martijanec i Podturen). Pozivamo Vas da pregledate samu prezentaciju javne tribine ili odgledate video snimku prezentacije. Za pitanja o biootpadu ili o projektu javite se putem maila pre-kom@pre-kom.hr ili putem poruke kroz facebook.
 
PREZENTACIJA                                                                                        VIDEO SNIMKA PREZENTACIJE
Povratak na sadržaj