ARHIVA NOVOSTI 2023 - GKP PRE-KOM d.o.o.

Idi na sadržaj

ARHIVA NOVOSTI 2023

STARA ARHIVA: 2022 / 2021 / 2020 / 2019 / 2018 / 2017 / 2016 / 2015 / 2014 / 2013 / 2012 / 2011 / 11 / 10 / 09 / 08 / 07 / 06 / 05 / 04 /03 / 02 / 01SAKUPLJANJE BOŽIĆNIH DRVCA POČETKOM 2024. GODINE

28.12.2023. Već tradicionalno PRE-KOM sakuplja božićna drvca. Molimo Vas da ispred svojih kuća / zgrada ostavite božićna drvca prema sljedećim terminima sakupljanja:
08.01.2024. - Općine Belica, Dekanovec
09.01.2024. – Domašinec, Podturen, Pribislavec
09.01.2024. - Općine Donja Dubrava, Donji Vidovec
11.01.2024. - Općine Goričan, Donji Kraljevec, Sveta Marija, Kotoriba
12.01.2024. - Grad Prelog, Općine Martijanec, Jalžabet
NE DVOJI NEGO SMEĆE ODVOJI ! PRE-KOM PRELOG

UKLJUČENOST U SUSTAV GOSPODARENJA  OTPADOM

28.11.2023. Sukladno Zakonu o gospodarenju otpadom sve nekretnine moraju biti uključene u sustav gospodarenja otpadom. Ako to primijenimo, prema zadnjem popisu naša prosječna uključenost prema nekretninama za stanovanje iznosi 83,44%, uz rast aktivnih korisnika za 156 kućanstva. Na području svih 14 JLS imamo veliki broj kuća koje su prazne ili su u lošem stanju i nisu uključene u sustav gospodarenja otpadom te nisu regulirale svoj status u sustavu gospodarenja otpadom. Sve takve kuće njihovi vlasnici trebali bi proglasiti trajno nekorištenim i time ne bi imali nikakve obaveze plaćanja javne usluge gospodarenja otpadom. Najbolja uključenost je u Općinama Belica i Domašinec zbog zalaganja zajedničkog komunalnog redara navedenih Općina. Pozivamo sve komunalne redare, kao i sve vlasnike takvih nekretnina da reguliraju status trajno nekorištenih nekretnina. Pozivamo sva kućanstva koja nisu u sustavu gospodarenja otpadom da se uključe.
NE DVOJI NEGO SMEĆE ODVOJI !


PRIJAVITE PRIMANJE RAČUNA E-MAILOM

20.11.2023. Pozivamo Vas da prijavite primanje svih računa PRE-KOM-a putem e-maila putem naše web stranice. Link se nalazi na vrhu početne web stranice PRE-KOM-a www.pre-kom.hr. Primanjem računa digitalnim putem smanjujemo količine proizvedenog otpada i čuvamo okoliš.
NE DVOJI NEGO SMEĆE ODVOJI !

MINISTARSTVO ZBRAJA KRUŠKE I JABUKE

09.11.2023. Od 2017. godine  resorno Ministarstvo računa postotak odvojenog sakupljanja korisnog otpada temeljem kojega se naplaćuju penali ili takozvana "poticajna naknada za odvajanje otpada". Prema prvoj formuli za izračun Grad Prelog kao najbolji  grad u odvajanju otpada u RH za 2017. godinu platio je penale ili takozvanu "poticajnu naknadu za odvajanje otpada". Borba za ispravak navedene formule trajala je skoro dvije godine tako da naše JLS od 2018 nadalje nisu plaćale penale. No 2021. godine donosi se novi Zakon o gospodarenju otpadom koji ovu problematiku opet unazađuje. Sada se u izračun uzima miješani komunalni otpad od "kućanstva" i "ne kućanstva",  a s druge strane u korisni otpad uzima se samo korisni otpad iz kućanstva (znači zbrajaju se kruške i jabuke ). Novim izračunom najviše se oštećuju male JLS sa jakom industrijom pa je tako Općina Jalžabet oštećena 16,8%. Donji Kraljevec 9,5%, Kotoriba 7,8% a Grad Prelog 6,3%, a oštećene su i ostale naše JLS. Na navedeno upozorili smo resorno Ministarstvo, a Grupacija Čistoće pri HGK također je o tome upozorila Ministarstvo. Trenutno prosječno prema "lošem" izračunu resornog Ministarstva odvajamo 66%, a ako se iz izračuna izbaci miješani komunalni otpad od "ne kućanstva" mi odvajamo prosječno oko 71% korisnog otpada. Nadalje, u izračun odvojeno sakupljenog otpada uzima se i korisni otpad odložen na odlagalište ako odlagalište ima dozvolu za odlaganje korisnog otpada.
Pozivamo Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja da HITNO promjeni ovaj "loš" izračun penala (poticajne naknade za odvajanje otpada) koji kažnjava JLS sa "jakom" industrijom!

NATJEČAJ ZA ZAPOŠLJAVANJE

30.10.2023. Ako ste zainteresirani za rad u PRE-KOM-u:
 
1. VOZAČ KOMUNALNOG VOZILA 1 radnik/ca - KV ili SSS vozač C kategorije. Opis posla: vozi komunalna vozila za sakupljanje otpada. Radno vrijeme  od ponedjeljka do petka od 7 do 15 sati. Nudi se: stimulativna primanja (plaća, topli obrok, nagrada, prijevoz) od 1100 eura do 1300 eura ovisno o godinama staža (0,5% po godini staža) i naknadi za prijevoz. Dodatno se dobiva službeni mobitel. Isplaćuju se i: uskrsnica 132,72 eura, regres 331,81 euro, božićnica 331,81 euro, dar za djecu po djetetu do 15 godine 132,72 eura. Rad izvan fonda sati plaća se sukladno kolektivnom ugovoru od 25% do 175% više. Molbe se primaju do 10.11.2023 u 12.00 sati na mail sonja.ivos@pre-kom.hr .

SADNJA TISA NA GROBLJU PRELOG

05.10.2023. Krenulo se sa zamjenskom sadnjom tisa (Taxus baccata "Fastigiata") umjesto tuja koje su već prije većim dijelom uklonjene zbog bolesti. Na groblju Prelog posaditi će se novih 120 tisa koje su otporne na bolesti koje su uništile postojeće tuje. Vrijednost projekta je približno 20 tisuća eura, a financira ga vlasnik groblja Grad Prelog i planira se završiti sredinom ovog mjeseca. U sljedećoj godini isto se planira napraviti i na grobljima Cirkovljan i Draškovec.

PRVA SUNČANA ELEKTRANA PRE-KOM-a

25.09.2023. Pri kraju su radovi na prvoj sunčanoj elektrani PRE-KOM-a u reciklažnom centru Hrupine 8. Izgradnjom sunčane elektrane i prebacivanjem na  infracrveno grijanja očekujemo ostvariti uštede na troškovima energenata pogotovo na trošku grijanja plinom. Sunčana elektrana snage je 25 kW,  odnosno na krov sortirnice postavljeno je 70 modula svaki snage 425 Wp. Vrijednost investicije je 22.106,94 eura bez PDV-a. U sljedećoj godini planiramo postaviti još jednu sunčanu elektranu u reciklažni centar na krov garaže, dok će Grad Prelog postaviti sunčanu elektranu na krov kompostane.

JAVNO SAVJETOVANJE O PRIJEDLOGU CJENIKA JAVNE USLUGE PRIKUPLJANJA MIJEŠANOG KOMUNALNOG OTPADA OD 01.01.2024.

24.08.2023. Sukladno članku 77. stavku 3. Zakona o gospodarenju otpadom davatelj javne usluge dužan je provesti javno savjetovanje novog cjenika usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada. Temeljem navedenog provodimo ovo javno savjetovanje, od 25.08.2023. do 30.09.2023. godine Klasa 307-01/23-01/1, Ubroj 2109/14-1-23/1 za Prijedlog Cjenik usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada za Grad Prelog i Općine Donja Dubrava, Kotoriba, Donji Vidovec, Sveta Marija, Goričan, Donji Kraljevec, Belica, Dekanovec, Domašinec, Podturen, Martijanec, Pribislavec i Jalžabet.
Sukladno Zakonu o gospodarenju otpadom korisnici se dijele u dvije kategorije i to kategorija "kućanstvo" i kategorija "nije kućanstvo". Cjenik usluga mora biti izrađen na način da je cijena minimalne javne usluge za kategoriju "kućanstvo" jednaka za sve korisnike iz navedene kategorije, također cijena minimalne javne usluge usluge za kategoriju "nije kućanstvo" mora biti jednaka za sve korisnike za navedenu kategoriju. Zakon dopušta uvođenje kriterija za umanjenje cijena. Cijenu minimalne javne usluge i kriterije za popuste donosi gradsko/općinsko vijeće JLS.
Djelatnost gospodarenja otpadom u 2022. godini ostvarilo je 30.547,08 eura gubitka. Početkom 2023. godine gubitak se nastavlja jer troškovi i dalje rastu, a prihod od korisnog otpada skoro je nestao. Iskorištene su sve mogućnosti ušteda (npr. ukinuta jedna smjena u sortirnici, smanjena potrošnja plina). Iz navedenog razloga pripremljena je analiza cijena i prijedlog novih cijena. Zadnja promjena fiksnog dijela cijene bila 21.08.2021. godine dok se cijena varijabilnog dijela (MKO-a) mijenjala sukladno povećanju cijene Piškornice sanacijskog odlagališta. Nove cijene primjenjivati će se od 01.01.2024. godine.
Fiksni dio cijene pokriva: gorivo, osiguranje radnika i strojeva, amortizaciju osnovnih sredstava, plaće radnika, zaštitu na radu, održavanje vozila i strojeva, troškove obrade glomaznog otpada, biootpada i ostalog korisnog otpada i sve ostale troškove.
Varijabilni dio cijene pokriva: odlaganje miješanog komunalnog otpada   
Rasli su sljedeći troškovi:
- Održavanje vozila i strojeva u godinu dana poskupijelo je na 127.000 eura (2021. -98.000 eura). Cijene KV servisera kreću se od 40 do 60 eura po satu bez PDV-a. Povećanje iznosi 29% na godišnjoj razini.
- Troškovi odlaganja MKO i zbrinjavanje korisnog otpada u godinu dana poskupijeli su na 457.000 eura (2021. – 305.000 eura), što je poskupljenje od 49,8 % na godišnjoj razini. Od 01.01.2024. godine očekuje se još jedan rast odlaganja MKO-a za cca. 5%, dok su prihodi od otpadnog papira pali ovisno o vrsti od 3 do 6 puta. Trošak zbrinjavanja korisnog otada konstantno raste i trenutno plaćamo od 120 eura do 200 eura ovisno o vrsti otpada. Početkom godine zbrinjavanje plastike i ostataka glomaznog otpada dodatno je poskupjelo za 20% do 30%.
- Troškovi goriva i plina u godinu dana poskupjeli su na 190.000 eura (2021 – 130.000 eura), što je poskupljenje od 46,2 % na godišnjoj razini.
- Cijena rada raste od 5% do 10% godišnje a to se očekuje i u narednim godinama.
- Troškovi zaštite na radu (radna odjeća i obuća, kabanice za kišu, rukavice i sl.) rasli su cca. 20%.
- Javlja se i problem likvidnosti kod nabave, jer su strojevi i vozila poskupijeli od 25% pa do 50% što se uz likvidnost odražava i na trošak amortizacije. PRE-KOM ima temeljni kapital od 180.000 eura i sam odrađuje investicije kreditima, EU i nacionalnim fondovima.
- Kako su kante za otpad poskupijele od 60% do 80% mijenjale bi se i ugovorne kazne za uništenje kante za navedene postotke, te ugovorna kazna za krivo odvajanje otpada bi se udvostručila jer neki korisnici namjerno krivo odvajaju otpad.
- Ugovorna kazna za ne predaju miješanog komunalnog otpada jednom u dva mjeseca, a nije povremeni korisnik mijenja se u jednom u tri mjeseca.
Iz navedenog vidljivo je da svi troškovi rastu, a kako smo iskoristili sve mogućnosti ušteda prisiljeni smo krenuti u postupak izmjena Odluka o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada sa promjenom fiksnog dijela cijene, kao i promjenu varijabilnog dijela cijene. Očekuje se prosječno poskupljenje od cca 16% i to za KUĆANSTVO nešto ispod, a za NIJE KUĆANSTVO nešto više od navedenog postotka (prijedlog cjenika u prilogu).
Pozivamo Vas da se uključite u javnu raspravu sa Vašim stavovima i prijedlozima kako bi eventualno dodatno poboljšali navedeni Cjenik. Vaše stavove i prijedloge možete poslati na mail pre-kom@pre-kom.hr. Po završetku javnog savjetovanja izraditi će se izvještaj koji se prilaže uz zahtjev za novi cjenik javne usluge koji se upućuje gradonačelniku/načelnicima na davanje suglasnosti.

KATEGORIJA KORISNIKA "KUĆANSTVO":
U navedenu kategoriju spadaju sva kućanstva u obiteljskim kućama i/ili stanovima. Ukoliko se na istoj adresi obavlja i neka poslovna djelatnost (obrt, OPG i sl.) to kućanstvo spada u kategoriju korisnika "nije kućanstvo".

Iz tabele usporednih starih i novih cijena vidljivo je da će doći do promjena cijena, odnosno da će cijene porasti od 12,96% do 16,94% ovisno od broja predaje miješanog komunalnog otpada. Ovdje možete pregledati Prijedlog Cjenika usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada, te Obrazloženje o načinu izračuna cijene minimalne javne usluge.

KATEGORIJA KORISNIKA "NIJE KUĆANSTVO":
U navedenu kategoriju spadaju svi korisnici koji u nekretnini obavljaju neku djelatnost (d.d., d.o.o., j.d.o.o.,obrt, OPG, udruge i sl.).

Iz tabele usporednih starih i novih cijena vidljivo je da će doći do promjena cijena, odnosno cijene će rasti od 16,49% do 18,79% ovisno od broja predaje spremnika za miješanog komunalnog otpada. Ovdje možete pregledati Prijedlog Cjenika usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada, te Obrazloženje o načinu izračuna cijene minimalne javne usluge. Korisnici kategorije "ne kućanstvo" koji koriste veći opseg usluge to reguliraju ugovornim odnosom sa PRE-KOM.

STIGLO NOVO KOMUNALNO VOZILO VOLVO/STUMMER

09.08.2023. U sklopu daljnje modernizacije komunalnih vozila, nabavljeno je novo komunalno vozilo putem javne nabave putem financijskog leasinga. Komunalno vozilo VOLVO/STUMMER vrijedno je 194 tisuća eura bez PDV-a, a kapacitet komunalnog vozila iznosi 21m3 i opremljeno je sa automatiziranim podizačima koji kante prepoznaju putem senzora. Nabavljeno komunalno vozilo povećati će brzinu sakupljanja otpada i smanjiti troškove održavanja starog komunalnog vozila koje će se prodati. Komunalno vozilo će se dodatno opremiti sa edukativnim naljepnicama na bočnim stranicama, antenom za očitavanje rfid čipova na spremnicima i kamerama.


PRELIMINARNI PODACI O ODVAJANJU OTPADA ZA 2022.

17.07.2023. Resorno ministarstvo objavilo je preliminarne podatke o odvojenom sakupljanju otpada za 2022. godinu. Sam sustav izračuna odvojeno sakupljanja otpada koji se primjenjuje za 2022. godinu izuzetno je loš i nepošten jer se u odvojeni otpad prizna npr. odvojeno sakupljeni biootpad ili glomazni otpad koji je "bačen" na odlagalište postupkom D1. Također sustav zbraja miješani komunalni otpad od kućanstva i pravnih osoba ali u korisni otpad prizna se samo otpad od kućanstva (zbrajaju se kruške i jabuke). Time su oštećene JLS sa jačom industrijom (Jalžabet, Prelog, Donji Kraljevec, Kotoriba) tako je Jalžabet oštećen za preko 15%, a Prelog preko 5%. Nažalost odvojeno sakupljen otpad i reciklirani (obrađeni) otpad dva su različita pojma i stvarno se reciklira osjetno manje korisnog otpada jer značajne količine odvojeno sakupljenog otpada završe na odlagalištima.
PRE-KOM-ove JLS i dalje su vodeće u odvajanju ali i u obradi korisnog otpada, te držimo prvih 10 mjesta u RH. Najviše su se popravile naše nove JLS (koje su u našem sustavu samo 7 mjeseci u 2022.) i to Pribislavec koji je sa 184. mjesta stigao na 26. mjesto sa 52.08% odvojenog otpada te Jalžabet koji je sa 132 mjesta stigao na 51 mjesto sa 42,63% odvojenog otpada. Nažalost ovim lošim izračunom resorno ministarstvo oštetilo je i naše JLS sa jačom industrijom i to od nekoliko posto pa do petnaest posto.
Prvih 50 JLS u odvajanju otpada u Republici Hrvatskoj možete pogledati OVDJE.

OSNOVNA ŠKOLA HODOŠAN OSVAJA EKO KVIZ "NE DVOJI NEGO SMEĆE ODVOJI !" ZA GODINU 2023.

05.06.2023. Danas je u Poduzetničkom centru Prelog održan tradicionalni 9. po redu Eko kviz o gospodarenju otpadom za učenike sedmih razreda. U ovogodišnjem kvizu sudjelovalo je veliki broj osnovnih škola njih 12 sa područja 14 JLS gdje PRE-KOM pruža javnu uslugu gospodarenja otpadom (Grad Prelog, Općine Kotoriba, Donja Dubrava, Sveta Marija, Goričan, Donji Kraljevec, Belica, Dekanovec, Domašinec, Martijanec i Pribislavec). I ove školske godine eko kviz je dio projekta "NE DVOJI NEGO SMEĆE ODVOJI !", a kviz su financijski pomogle navedene JLS. Za sve škole učesnike kviza osigurana je i naknada za troškove prijevoza i sudjelovanja u kvizu u iznosu od 70 eura. Glavna osobitost našeg kviza je što se uz teoretska znanja provjerava točnost i brzina sortiranja korisnog otpada.
Najuspješnije škole osvojile su vrijedne nagrade:
1. nagradu – 1000 eura osvojila je Osnovna  škola HODOŠAN u sastavu: LORENA ŠUPLJIKA, NIKA NARANĐA, NEVEN VUK
2. nagradu – 500 eura osvojila je Osnovna škola SVETA MARIJA u sastavu: LUNA KOČIŠ, LUCIJA STANKO, LUCIJA TOKAR
3. nagradu – 250 eura osvojila je Osnovna škola DONJA DUBRAVA u sastavu: MAGDALENA HORVAT, LUKA LUKŠA, IVAN LISJAK
Nagrade su uručili direktor PRE-KOM-a Siniša Radiković i načelnik Općine Belica Zvonimir Taradi. Predstavnica Županije Međimurske Sandra Golubić pomoćnica pročelnika za zaštitu okoliša bila je predsjednica žirija.
U nastavku donosimo kratku foto galeriju koju možete pogledati OVDJE.

STIGLO NOVO KOMUNALNO VOZILO VOLVO/FAUN

19.05.2023. U sklopu daljnje modernizacije komunalnih vozila, nabavljeno je novo komunalno vozilo putem javne nabave putem financijskog leasinga. Komunalno vozilo VOLVO/FAUN vrijedno je 205 tisuća eura bez PDV-a, a kapacitet komunalnog vozila iznosi 21m3 i opremljeno je sa automatiziranim podizačima koji kante prepoznaju putem senzora. Nabavljeno komunalno vozilo povećati će brzinu sakupljanja otpada i smanjiti troškove održavanja starog komunalnog vozila koje će se prodati.


SUPSTRAT I KOMPOST U VREĆAMA U KOMPOSTANI PRELOG

24.04.2023. U kompostani Prelog možete nabaviti univerzalni supstrat za cvijeće i povrće FLORA EM. Supstrat je mješavina treseta iz Litve i našeg komposta. Supstrat će se puniti u vreće od 20 i 50 litara, cijena supstrata FLORA EM od 20 litara je 3 eura, dok je u vreći od 50l cijena 5 eura. Supstrat je mješavina koja se može koristiti za sadnju cvijeća i povrća i nije ga potrebno mješati sa zemljom ili supstratom. Također možete nabaviti i kompost u vrećama od 50 litara no njega kod upotrebe treba miješati sa zemljom ili tresetom. Cijena komposta u vreći od 50 litara iznosi 5 eura.

SREĆKO SMEĆKO U DJEČJIM VRTIĆIMA POČETKOM SVIBNJA

18.04.2023. Početkom svibnja u posjet dječjim vrtićima stiže Srećko Smećko koji će sa djecom podijeliti iskustva kako očuvati naš planet čistim. Srećko Smećko će našim najmlađim korisnicima u dječjim vrtićima pomoći da nauče pravilno odvajati otpad. Već tradicionalno 18 godinu za redom održavamo edukativne radionice u vrtićima o razvrstavanju otpada. Svake godine obuhvatimo više od 500 djece što vrtićke što školske dobi. Stalnom edukacijom  iz godine u godinu postižemo bolje rezultate u gospodarenju otpadom na području 14 JLS Županija Međimurske i Varaždinske. Naši projekti edukacije se provodi uz suglasnost Ministarstva obrazovanja i znanosti.

TESTIRANJE 100% ELEKTRIČNOG KOMUNALNOG VOZILA

24.03.2023. Kako će se komunalna vozila na struju polako probijati na tržište, danas smo testirali takvo komunalno vozilo na području Općine Goričan. Radi se o troosovincu marke Renault a nadogradnja je tvrtke Stummer. Ovim testom ćemo utvrditi koja područja bi mogli trenutno sakupljati takovim komunalnim vozilima jer je njihov domet nažalost trenutno mali u usporedbi sa dizel komunalnim vozilima, no u narednom periodu očekuju se učinkovitije baterije. Vozilo se može na standardnoj industijskoj utičnici može napuniti za 8 do 10 sati (preko noći). Nastojati ćemo nabaviti jedno takovo putem nacionalnih ili europskih fondova.

AKCIJE ČIŠĆENJA OKOLIŠA UZ DAN PLANETA ZEMLJE

21.03.2023. Već tradicionalno u drugoj polovici III mjeseca i cijeli IV mjesec provodi se kampanja ZELENA ČISTKA i PRE-KOM-ova kampanja NE DVOJI NEGO SMEĆE ODVOJI ! uz Dan Planeta Zemlje. Kroz to vrijeme čisti se okoliš cijelog područja gdje PRE-KOM sakuplja otpad (14 JLS-a), akcije čišćenja organiziraju JLS, a PRE-KOM preuzima sakupljani otpad. Nažalost i sada sakupljaju se znatne količine nepravilno odbačenog otpada u prirodu. Pozivamo sve da ne bacaju otpad u okoliš jer sve vrste otpada mogu predati u sklopu usluge gospodarenja otpadom. Sve domaćinstva koja nisu u sustavu gospodarenja otpadom pozivamo da se uključe što prije. Pogledajte foto galeriju iz ovogodišnjih akcija ovdje.
NE DVOJI NEGO SMEĆE ODVOJI ! PRE-KOM PRELOG

NAPREDUJE SAKUPLJANJE OTPADA U ROMSKOM NASELJU PRIBISLAVEC

09.03.2023. Nakon početnih problema sustav gospodarenja otpadom u Romskom naselju Pribislavec kreće u boljem smjeru. U sustav je uključeno skoro 60% kućanstva koja izvršavaju svoje financijske obaveze, a Općina Pribislavec osigurala je preko Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina plave, žute i smeđe spremnike sa sve aktivne korisnike iz Romskog naselja Pribislavec. Općina Pribislavec odradila je i sanaciju otpada u okolici Romskog naselja te sustav gospodarenja otpadom postaje isti kao kod svih naših korisnika. Pozivamo preostale korisnike Romskog naselja Pribislavec da se aktivno uključe u sustav gospodarenja otpadom kako bi očuvali sada čisti okoliš oko svog naselja.

NATJEČAJ ZA ZAPOŠLJAVANJE

08.03.2023. Ako ste zainteresirani za rad u PRE-KOM-a:
1. POMOĆNIK DIREKTORA SEKTORA 1 radnik/ca - VŠS ILI VSS građevinskog, agronomskog ili smjer održivi razvoj, minimalno 1 godinu radnog iskustva, obavezna vozačka dozvola B kategorije, poznavanje rada na računalu, organizacija rada radnika na javnim površinama, organizacija rada na manjim građevinskim i hortikulturnim radovima, organizacija pogreba, poznavanje projekata, obračun radova, vođenje radnih naloga i slično. Nudi se: stimulativna osnovna plaća od 1030 eura koja se povećava 0,5% po godini staža, naknada troškova prijevoza ili cipelarina od 87,60 eura na više, topli obrok 66,36 eura mjesečno, nagrada 82,95 eura mjesečno, također se godišnje isplaćuje uskrsnica, regres i božićnica u ukupnom iznosu 796,34 eura godišnje. Očekivana mjesečna isplata od 1300 do 1600 eura mjesečno (ovisno o godinama radnog staža i trošku prijevoza). Rad izvan fonda sati plaća se sukladno kolektivnom ugovoru. Molbe se primaju do 20.03.2023 u 12.00 sati na mail marina@pre-kom.hr.

2. GROBAR - 1 radnik/ca - minimalno osnovna škola, vozačka dozvola B kategorije, probni rad 3 mjeseca
Mjesečna isplata (neto plaća, prijevoz, topli obrok i nagrada) iznosi od 1000 do 1200 eura ovisno o radnom stažu i udaljenosti za prijevoz. Godišnje se isplaćuje uskrsnica, regres i božićnica u iznosu od 796,34 eura, plus dar za dijete do 15 godina u iznosu od 133 eura. Dodatne stimulacije isplaćuju se za iskop grobne jame, pogrebni ceremonijal i pripravnost (cca. 80 do 150 eura mjesečno), prekovremeni sati, rad nedjeljom i rad praznikom dodatno se plaća od 25% do 150%.
Molbe se primaju do popune radnog mjesta na mail marina@pre-kom.hr.

2. DIMNJAČAR - 1 radnik/ca - dimnjačar minimalno 1 godinom iskustva, vozačka dozvola B kategorije, probni rad 3 mjeseca
Mjesečna isplata (neto plaća, prijevoz, topli obrok i nagrada) iznosi od 1000 do 1250 eura ovisno o radnom stažu i udaljenosti za prijevoz. Godišnje se isplaćuje uskrsnica, regres i božićnica u iznosu od 796 eura, plus dar za dijete do 15 godina u iznosu od 133 eura. Prekovremeni sati, rad nedjeljom i rad praznikom dodatno se plaća od 25% do 150%. Sezona traje od 01.10. do 31.05. kroz ljeto godišnji odmor.
Molbe se primaju do popune radnog mjesta na mail marina@pre-kom.hr.

3. POMOČNI DIMNJAČAR - 1 radnik/ca - bez iskustva, vozačka dozvola B kategorije, probni rad 3 mjeseca.
Mjesečna isplata (neto plaća, prijevoz, topli obrok i nagrada) iznosi od 900 do 1150 eura ovisno o radnom stažu i udaljenosti za prijevoz. Godišnje se isplaćuje uskrsnica, regres i božićnica u iznosu od 796 eura, plus dar za dijete do 15 godina u iznosu od 133 eura. Prekovremeni sati, rad nedjeljom i rad praznikom dodatno se plaća od 25% do 150%. Sezona traje od 01.10. do 31.05. kroz ljeto godišnji odmor.
Molbe se primaju do popune radnog mjesta na mail marina@pre-kom.hr.

Informacije i prijave na marina@pre-kom.hr ili na telefon 040 645458.

KONTROLA ODVAJANJA OTPADA

07.03.2023. Sustavno se provodi kontrola odvajanja otpada i postignuti rezultati su vrlo dobri jer više od 99% korisnika točno odvajaju otpad te im se ovim putem zahvaljujemo na suradnji. Nažalost jedan manji broj korisnika do 1%, sad već možemo reći da namjerno krivo odvajaju otpad, dok jedan manji dio korisnika to radi iz neznanja i nenamjerno. Svim korisnicima do ljeta ove godine biti će podijeljeni novi letci i brošura za odvajanje otpada, a svaki korisnik ako ima nedoumice to može razjasniti sa našim djelatnicima mailom ili telefonom.
1. ODVAJANJE GRAĐEVINSKOG OTPADA
Građevinski otpad potrebno je dovesti u reciklažni centar Hrupine 8, Prelog i svake godine može se predati do 400 kg takvog otpada besplatno godišnje. Navedeni su primjeri bacanja građevinskog otpada u crne i žute kante što se ne smije i potpada po ugovornu kaznu za krivo sortiranje.

2. ODVAJANJE KORISNOG OTPADA
Papir i tetrapak odvajaju se u plavi spremnik, plastika u žuti spremnik, biootpad u smeđi spremnik, staklena ambalaža u vreću za staklo, metalna ambalaža u vreću za metalnu ambalažu. Na slici je nekoliko primjera krivog sortiranja korisnog otpada u krive spremnike kao i bacanje elektroničkog otpada u žute kante mada se on predaje kroz glomazni otpad ili u reciklažno dvorište, sve navedeno se ne smije i potpada pod ugovornu kaznu za krivo sortiranje.

Na kraju sve koji krivo odvajaju otpad još jednom želimo pozvati da otpad odvajaju sukladno uputama za odvajanje otpada, a velikoj većini (većoj od 99%) još jednom zahvaljujemo na suradnji.
NE DVOJI NEGO SMEĆE ODVOJI ! PRE-KOM PRELOG

JALŽABET I PRIBISLAVEC POSTAJU ZERO WASTE OPĆINE

03.02.2022. Općine Jalžabet i Pribislavec na današnjoj svečanosti u Jalžabetu prihvatile su Odluku o pristupanju međunarodnoj strategiji Zero Waste 2025. i krenule u svoje putovanje u društvo bez otpada. Odluku su prihvatila Općinska vijeća a potpisali načelnik Općine Jalžabet Rajko Solar i načelnik Općine Pribislavec Matija Ladić. Prihvaćanjem ove Odluke navedene Općine priključile su se ostalim JLS u sklopu grupacije PRE-KOM-a koje su to učinile prije, te su iskazale opredjeljenje da udio odvojeno sakupljenog otpada povećaju na 75% a količinu miješanog otpada po stanovniku smanji na 60 kg godišnje do kraja 2025. godine. Prisutne su pozdravili direktor PRE-KOM-a Siniša Radiković, gradonačelnik Grada Preloga Ljubomir Kolarek i potpisnici Odluke načelnici Rajko Solar i Matija Ladić.  Prisutnima se obratio i  koordinator mreže Zero Waste Hrvatska gospodin Marko Košak, koji je ujedno i voditelj programa gospodarenja otpadom naše najveće eko udruge Zelene Akcije, koji je pozdravio napredak svih JLS te uključenje novih JLS jer se time poboljšavaju sustavi gospodarenja otpadom na području novo uključenih Općina. Grad Prelog, te Općine Kotoriba, Donja Dubrava, Donji Vidovec, Sveta Marija, Goričan, Donji Kraljevec, Belica, Dekanovec, Domašinec, Martijanec, Podturen, Jalžabet i Pribislavec tako zajedno nastavljaju svoje putovanje prema društvu bez otpada i 2025. godine očekujemo ispunjenje naših preuzetih ciljeva od 75% odvojeno sakupljenog i obrađenog korisnog otpada. Na svečanosti su prezentirani podaci o odvojenom sakupljanju i obradi korisnog otpada grupacije PRE-KOM za 2022. godinu koja je godinu završila sa vrlo dobrih 66,9% odvojenog otpada bez obzira što se izračun postoka odvojenog otpada radi na nepošten način na štetu JLS. Tim rezultatima zadržali smo lidersku poziciju u gospodarenju otpadom na području RH. Ovdje možete pogledati foto galeriju sa svečanosti.JALŽABET I PRIBISLAVEC POSTAJU ZERO WASTE OPĆINE

03.02.2022. Općine Jalžabet i Pribislavec na današnjoj svečanosti u Jalžabetu prihvatile su Odluku o pristupanju međunarodnoj strategiji Zero Waste i krenule u svoje putovanje u društvo bez otpada. Odluku su prihvatila Općinska vijeća a potpisali načelnik Općine Jalžabet Rajko Solar i načelnik Općine Pribislavec Matija Ladić. Prihvaćanjem ove Odluke navedene Općine priključile su se ostalim JLS u sklopu grupacije PRE-KOM-a koje su to učinile prije, te su iskazale opredjeljenje da udio odvojeno sakupljenog otpada povećaju na 75% a količinu miješanog otpada po stanovniku smanji na 60 kg godišnje do kraja 2025. godine. Prisutne su pozdravili direktor PRE-KOM-a Siniša Radiković, gradonačelnik Grada Preloga Ljubomir Kolarek, župan Županije Varaždinske Anđelko Stričak i potpisnici Odluke načelnici Rajko Solar i Matija Ladić.  Prisutnima se obratio i  koordinator mreže Zero Waste Hrvatska gospodin Marko Košak, koji je ujedno i voditelj programa gospodarenja otpadom naše najveće eko udruge Zelene Akcije, koji je pozdravio napredak svih JLS te uključenje novih JLS jer se time poboljšavaju sustavi gospodarenja otpadom na području novo uključenih Općina. Grad Prelog, te Općine Kotoriba, Donja Dubrava, Donji Vidovec, Sveta Marija, Goričan, Donji Kraljevec, Belica, Dekanovec, Domašinec, Martijanec, Podturen, Jalžabet i Pribislavec tako zajedno nastavljaju svoje putovanje prema društvu bez otpada i 2025. godine očekujemo ispunjenje naših preuzetih ciljeva od 75% odvojeno sakupljenog i obrađenog korisnog otpada. Na svečanosti su prezentirani podaci o odvojenom sakupljanju i obradi korisnog otpada grupacije PRE-KOM za 2022. godinu koja je godinu završila sa vrlo dobrih 66,9% odvojenog otpada i tim rezultatima zadržali smo lidersku poziciju u gospodarenju otpadom na području RH.


KOLIČINE OTPADA SAKUPLJENE 2022. GODINE

03.02.2023 U prošloj 2022. godini sakupljene su rekordne količine otpada od 14.960.502 kg, a do velikog rasta (od 38%) došlo je zbog prihvata i obrade građevinskog otpada. Količine koje se sakupljaju u sklopu javne usluge blago su pale iz razloga što se zbog kontrole proizvodni otpad korisnika "NIJE KUĆANSTVO" više ne sakuplja pod miješani komunalni otpad. Od korisnika "KUĆANSTVO" sakupili smo nešto više miješanog komunalnog otpada no broj korisnika je značajno povećan u prošloj godini sa dvije nove JLS unutar grupacije PRE-KOM-a.  Kada se gleda korisni otpad prema HAOP-u on je porastao jer je veći broj korisnika. Broj korisnika "KUĆANSTVO" povećao se za 13,5% odnosno 1484 korisnika. Postoci odvajanja otpada nastavili su blago rasti osim u 4 JLS (Prelog Donji Kraljevec, Kotoriba i Jalžabet) iz razloga što je opet promijenjen sustav evidencije/priznavanja otpada te se tim JLS miješani komunalni otpad od korisnika "NIJE KUĆANSTVO" stavlja na teret, a njihov korisni otpad im se ne prizna (lošom evidencijom resornog Ministarstva oštećene su JLS sa jakim gospodarstvom). Iz tog razloga Grad Prelog oštećen je za više od 5%, a Općina Jalžabet za više od 15% u odvajanju otpada. Sa ovim problemom upoznali smo i resorno Ministarstvo kako se ne bi opet desilo da najbolje JLS u RH plaćaju poticajnu naknadu (penale). Prošle godine prosječno smo odvajali u sklopu cijele grupacije PRE-KOM-a 66,90%, a čak 6 JLS ima odvajanje otpada veće od 69%. Naše prosječno kućanstvo napravi godišnje cca. 211 kg miješanog komunalnog otpada, a prosječni stanovnik napravi godišnje cca. 66 kg miješanog komunalnog otpada. Kada bi se nam priznale i neke druge vrste u sakupljeni i obrađeni otpad postoci odvajanja bili bi i bolji. Ovi vrlo dobri rezultati plod su suradnje naših korisnika, naših vlasnika i pružatelja javne usluge PRE-KOM-a te im svima čestitamo i zahvaljujemo na suradnji.
NE DVOJI NEGO SMEĆE ODVOJI ! PRE-KOM PRELOGOSTVARENJE CILJEVA SUSTAVA UPRAVLJANJA KVALITETOM (ISO 9001), OKOLIŠEM (ISO 14001) TE SIGURNOŠĆU I ZDRAVLJEM ZAPOSLENIKA (ISO 45001) ZA 2022. GODINU

18.01.2023. GKP PRE-KOM d.o.o.  je poduzeće u vlasništvu 12 JLS iz Županije Međimurske i 2 JLS iz Županije Varaždinske, te želimo našim korisnicima (kupcima) i putem naše web stranice približiti naše poslovanje u 2022. godinu. Krajem prošle godine pridružile su nam se još 2 JLS i to jedna iz Županije Varaždinske (Jalžabet) i jedna iz županije Međimurske (Pribislavec). Naš sustav gospodarenja otpadom i dalje ostvaruje ponajbolje rezultate u odvojenom sakupljanju i obradi korisnog otpada u RH. Za poslove gospodarenja otpadom ishođene su sve potrebne dozvole i očevidnici. Na poslovima gospodarenja otpadom radi oko 60 radnika sa područja svih JLS gdje PRE-KOM pruža usluge. U 2022. djelomično smo ostvarili smo zacrtane ciljeve, te smo nastavili ulaganja u sve naše djelatnosti.
1. FINANCIJE (nerevidirano)
U 2022. poslovanje iz naših djelatnosti ostvaruje rast prihoda od 18,1% prvenstveno zbog povećanja opsega poslovanja u gospodarenju otpadom uvođenjem 2 novih JLS u sustav. Kako smo povećali opseg poslovanja rasli su i troškovi zbog zapošljavanja novih radnika, troškova poslovanja i potrebnih investicija (amortizacija).   
Prihodi ostvareni: 26.515.747 kuna (3.519.244 eura)  
Rashodi ostvareni: 26.460200 kuna (3.511.872 eura)
Dobit - prije oporezivanje iznosi 55.547 kuna (7.372 eura). Rezultat poslovanja je pozitivan, a uz to odrađene su potrebne investicije potrebne za daljnji rast prihoda u narednoj godini. Nabavljena su 2 mala kamiona za javne površine, teleskopski utovarivač, kamion smečar kapaciteta 8m3, vozilo za prijevoz pokojnika, rajder i rabljeni kamion smečar kapaciteta 22m3. Nažalost svi ulazni troškovi snažno su rasli a prihodi od korisnog otpada značajno su pali. Stalni udar na poslovanje je veliki rast cijene odlaganja otpada miješanog otpada.
CILJ ZA 2023 - Očekujemo rast prihoda do 3%, no ono što zabrinjava je divljanje cijena koje utječu na cijene usluga. Kako je urednost u plaćanju i dalje nije zadovoljavajuća pojačati ćemo aktivnosti na naplati potraživanja.
2. KUPCI
U protekloj godini zadržali smo sve stare kupce. Sa 01.05.2022. sustavu se priključuju 2 JLS gdje nam se priključilo cca. 1600 novih korisnika (kućanstva) i cca 60 korisnika pravnih osoba . Sve zaprimljene prigovore i reklamacije rješava povjerenstvo na čijem je čelu predstavnik udruge za zaštitu potrošača, i njihov broj kreće se na istom nivou prema prethodnoj godini.
CILJ ZA 2023 - U 2023. nastojati ćemo prvenstveno zadržati sve postojeće kupce, dok se širenje i razvoj planira kroz eventualno novo ugovaranje na poslovima gospodarenja otpadom.
3. INTERNI POSLOVNI PROCESI
Nakon provedenih internih audita primijećeno je da se u poslovanju događaju nove situacije, da su postavljeni novi zakonski zahtjevi (vrlo značajan zakonski zahtjev je novi Zakon o gospodarenju otpadom), te su se izdale preventivne ili korektivne radnje. Iz svega navedenog došlo je do promjena djela postupaka kvalitete i prateće dokumentacije. Uz provedene interne kontrole (audite) u 2022. godini imali smo i vanjske kontrola koje nisu utvrdile naše nepravilnosti u poslovanju. U posljednje vrijeme sve je veći problem naći kvalitetne radnike kako za nove poslove tako i za zadržavanje postojećih poslova.
CILJ ZA 2023 - U 2023. planiramo se posvetiti daljnjem poboljšanju naših internih procesa kako bi podigli produktivnost našeg poslovanja.
4. OBRAZOVANJE I RAZVOJ
Protekle godine broj zaposlenih mijenjao se i kretao na oko 105 zaposlenika. Provedena su stručna osposobljavanja za razne poslove, te osposobljavanja iz zaštite na radu. Nastojimo primanja zaposlenika uskladiti sa tržištem rada i našim mogućnostima.
CILJ ZA 2023 - U 2023. nastaviti ćemo stručno usavršavanje naših zaposlenika, te obrazovanje za sigurnost na radu naših zaposlenika, pogotovo novo zaposlenih. Nastaviti ćemo primanja zaposlenika uskladiti sa tržištem rada i našim mogućnostima.
5. ODVOJENO SAKUPLJANJE KORISNOG OTPADA
Duži niz godina vodimo evidencije o sakupljenom otpadu po vrstama. Ove godine se udio odvojeno sakupljenog, obrađenog i oporabljenog korisnog otpada po evidenciji u skladu sa resornim Ministarstvom povećalo se na 66,90%. Sa tim rezultatima očekujemo da ćemo ostati među najboljima u Republici Hrvatskoj.
CILJ ZA 2023 - U 2023. godini želimo daljnji rast udjela u odvojenom sakupljanju, obradi i oporabi korisnog otpada za minimalno 0,2 postotni poen.
6. UKLJUČENOST U ORGANIZIRANO SAKUPLJANJE OTPADA
PRE-KOM je još 2007 uveo sve evidencije o svojim korisnicima pa tako i o uključenosti korisnika u sustav gospodarenja otpadom. Uključenost u sustav je obavezno za sve nekretnine za stanovanje (Zakon o gospodarenju otpadom, Odluke o komunalnom redu). Kako je 2021. godine napravljen novi popis stanovništva uključenost smo počeli voditi prema nekretninama za stanovanje jer u sustavu trebaju biti sve nekretnine. Uključenost prema nekretninama za stanovanje iznosi 82,23% dok prema kućanstvima iznosi 104,88% jer se dosta kuća koristi povremeno (rad u inozemstvu).
CILJ ZA 2023 - U 2023. sa JLS i komunalnim redarima provesti akcije dodatnog uključivanja korisnika u organizirani sustav sakupljanja otpada te nastojati uključenost povećati za 0,10 postotna poena prema nekretninama za stanovanje. Uz uključenost prema nekretninama nastaviti ćemo voditi i uključenost prema broju kućanstva.
7. ZDRAVLJE I SIGURNOST ZAPOSLENIKA
Zdravlje i sigurnost zaposlenika (ISO 45001) naš je primarni cilj kako bi se svi radni zadaci obavljali na  način da zdravlje i sigurnost zaposlenika bude na najvišem nivo.  Educirali smo zaposlenike vezano uz uvedeni sustav. Uveli smo sustav praćenja potencijalno opasnih situacija. Nažalost imali smo 6 lakše ozljede na radu što je rast prema godini prije, a to želimo smanjiti  u narednoj godini.
CILJ ZA 2023 - U 2023. nastojati ćemo završiti bez ozljeda na radu.

UKLJUČENOST U SUSTAV GOSPODARENJA  OTPADOM ZA 2022. PREMA POPISU IZ 2021.

21.12.2022. Sukladno Zakonu o gospodarenju otpadom sve nekretnine moraju biti uključene u sustav gospodarenja otpadom. Ako to primijenimo, prema zadnjem popisu naša prosječna uključenost prema nekretninama za stanovanje iznosi 82,23%. Vidljivo je da je došlo do pada broja stanovnika kao i broja kućanstava. Na području svih 14 JLS imamo veliki broj kuća koje su prazne ili su u lošem stanju i nisu uključene u sustav gospodarenja otpadom te nisu regulirale svoj status u sustavu gospodarenja otpadom. Sve takve kuće njihovi vlasnici trebali bi proglasiti trajno nekorištenim i time ne bi imali nikakve obaveze plaćanja javne usluge gospodarenja otpadom. Najbolja uključenost je u Općinama Belica i Domašinec zbog zalaganja zajedničkog komunalnog redara navedenih Općina. Pozivamo sve komunalne redare, kao i sve vlasnike takvih nekretnina da reguliraju status trajno nekorištenih nekretnina.

Povratak na sadržaj