GROBLJE CIRKOVLJAN - GKP PRE-KOM d.o.o.

Idi na sadržaj

GROBLJE CIRKOVLJAN

GROBLJA > UREĐENJE GROBLJA

UREÐENJE GROBLJA

GKP PRE-KOM d.o.o. uređuje i održava sva tri groblja na području Grada (Prelog, Drškovec, Cirkovljan).
U sklopu održavanja obavljaju se košnje zelenih površina, šišaju se
čempresi, prikuplja se otpad, uređuju staze, a rade se i drugi poslovi da naša groblja budu primjereno uređena. Za izgradnju nadgrobnih spomenika potrebno je ishoditi lokacijsku dozvolu za gradnju, koju izdaje Uprava groblja. Grobno mjesto za koje naknada nije plaćena 10 godina smatra se napuštenim kojim Uprava groblja može slobodno raspolagati. Poslovi održavanja groblja financiraju se iz naknade za održavanje groblja.
Ukoliko imate prijedloge kako da unaprijedimo poslove održavanja groblja obratite nam se na e-mail
groblja@pre-kom.hr ili na telefon 040/ 646 898

O GROBLJU CIRKOVLJAN

Groblje zauzima površinu od 4034 m2, a u sklopu groblja nalazi se 406 grobnih mjesta.
Unutar groblja ima ure
đenih staza i zelenih površina na 2648 m2.
Na groblju se nalaze tri pumpe za vodu, a za odlaganje smeća koriste se kontejneri za selektivno odvajanje otpada.

Povratak na sadržaj