GROBLJE DRAŠKOVEC - GKP PRE-KOM d.o.o.

Idi na sadržaj

GROBLJE DRAŠKOVEC

GROBLJA > UREĐENJE GROBLJA

UREÐENJE GROBLJA

GKP PRE-KOM d.o.o. uređuje i održava sva tri groblja na području Grada (Prelog, Drškovec, Cirkovljan).
U sklopu održavanja obavljaju se košnje zelenih površina, šišaju se
čempresi, prikuplja se otpad, uređuju staze, a rade se i drugi poslovi da naša groblja budu primjereno uređena. Za izgradnju nadgrobnih spomenika potrebno je ishoditi lokacijsku dozvolu za gradnju, koju izdaje Uprava groblja. Grobno mjesto za koje naknada nije plaćena 10 godina smatra se napuštenim kojim Uprava groblja može slobodno raspolagati. Poslovi održavanja groblja financiraju se iz naknade za održavanje groblja.
Ukoliko imate prijedloge kako da unaprijedimo poslove održavanja groblja obratite nam se na e-mail
groblja@pre-kom.hr ili na telefon 040/ 646 898

O GROBLJU DRAŠKOVEC

Groblje zauzima površinu od 13506 m2, a u sklopu groblja nalaze se 982 grobnih mjesta.
Samo groblje ima ure
đene staze između grobnih polja i zelene površine na 10242 m2.
Na groblju se nalaze vodovod i pumpa za vodu, a za odlaganje sme
ća koriste se kontejneri za selektivno odvajanje otpada.

Povratak na sadržaj