GROBLJE PRELOG - GKP PRE-KOM d.o.o.

Idi na sadržaj

GROBLJE PRELOG

GROBLJA > UREĐENJE GROBLJA

UREÐENJE GROBLJA

GKP PRE-KOM d.o.o. uređuje i održava sva tri groblja na području Grada (Prelog, Drškovec, Cirkovljan).
U sklopu održavanja obavljaju se košnje zelenih površina, šišaju se
čempresi, prikuplja se otpad, uređuju staze, a rade se i drugi poslovi da naša groblja budu primjereno uređena. Za izgradnju nadgrobnih spomenika potrebno je ishoditi lokacijsku dozvolu za gradnju, koju izdaje Uprava groblja. Grobno mjesto za koje naknada nije plaćena 10 godina smatra se napuštenim kojim Uprava groblja može slobodno raspolagati. Poslovi održavanja groblja financiraju se iz naknade za održavanje groblja.
Ukoliko imate prijedloge kako da unaprijedimo poslove održavanja groblja obratite nam se na e-mail
groblja@pre-kom.hr ili na telefon 040/ 646 898


O GROBLJU PRELOG

Groblje zauzima površinu od 15487 m2, a u sklopu groblja nalazi se 1990 grobnih mjesta.
Samo groblje ima ure
đene staze između grobnih polja i zelene površine na 9748 m2.
Na groblju se nalaze
četiri pumpe za vodu, a za odlaganje smeća koriste se kontejneri za selektivno odvajanje otpada.


POVJEST GROBLJA PRELOG

1758. - 1762. godine gradi se crkva u PRELOGU. Radi rušenja stare, (manje crkve) i kopanja temelja za novu veæu župnu crkvu Svetog Jakoba u Prelogu, najvjerovatnije je morao biti "prenesen" dio groblja. To su bila najvjerovatnije ona "bolja mjesta" uz samu crkvu. Najvjerovatnije je to poèetak ukapanja pokojnika na novom mjestu.
1782. godine austrougarski car Josip II. izdaje "IMITAT" - Carsku uredbu o grobljima i Kriptama. Tom Uredbom zabranjuje se pokapati mrtve na grobljima uz crkvu i u kriptama. Po tom novom zakunu, groblja moraju biti udaljena najmanje 300 koraka od crkve i od naselja. Ta se naredba postepeno provodila u monarhiji.
- 1768. godine Kanonska vizitacija župe Prelog navodi da je groblje oko Crkve
- 1779. godine Kanonska vizitacija župe Prelog navodi:
"Perlakense cementerium casatum et translatum est... extra Oppidum..."; "Preloško groblje je zatvoreno i preneseno izvan trgovišta ..." Dakle, groblje u PRELOGU je prenešeno na novu lokaciju u vremenu izme
đu dviju Kanonskih vizitacija, (1768.-1779. godine).
Kada ? Kada je to to
čno bilo ...?
Taj datum trebalo bi tražiti na Duhovnom stolu Zagreba
čke biskupije, jer novo groblje se uvijek trebalo blagosloviti, a to župnik nije smio učiniti sam. Trebao je pozvati nekoga iz biskupije, ili od biskupije dobiti dozvolu da to smije učiniti. Taj podatak može biti i u Protokolu i Zaladske županije, kamo je Međimurje politički u to vrijeme pripadalo. Crkvena i državna dozvola bi trebala biti zabilježena u Protokolu ... jer bez tih dviju instanci (crkvene i državne) - novo groblje nije moglo biti otvoreno.

U Prelogu, 22. kolovoza 2006.
Antun Hoblaj
župnik


Povratak na sadržaj