KOMPOSTANA - GKP PRE-KOM d.o.o.

Go to content

KOMPOSTANA

SAKUPLJANJE OTPADA > GRAĐEVINE I OPREMA

Temeljem novog Zakona o održivom gospodarenju otpadom PRE-KOM u suradnji sa JLS kreće u izgradnju kompostane na području lokacije Gorice K3 u Prelogu. Kompostana je kapaciteta 5400 tona godišnje, a puštena je u rad 30.03.2015. godine, sagrađena je uz pomoć bespovratnih sredstava Fonda za zaštitu okoliša. Svim domaćinstvima podjeljene su kante za sakupljanje bio otpada. Sama kompostana izgrađena je uvažavajući sve zakonske i ekološke zahtjeve, a tu bi spomenuli vodo nepropusno dno i zatvoren sustav za sakupljanje procjednih voda, te natkriven prostor za biostabilizaciju. Godine 2021. kroz EU projekat Opremanje i modernizacija kompostane Prelog povećan je kapacitet obrade biootpada u kompostani na 7240 tona godišnje kroz nabavu novih bržih i modernijih strojeva za obradu biootpada, a ujedino boljih za okoliš. Kompostana Prelog jedna je od najmodernijih kompostana u RH sa natkrivenom plohom za biostabilizaciju i podlohom izrađenom od vodonepropusnog asfalta punjenog betonskim gelom.

Lokacija Gorice, Prelog
Radno vrijeme :
Ponedjeljak - Petak: 7-15 sati
Subota: 8-12 sati
Zašto kompostirati ?
Kompostiranjem zatvaramo prirodni ciklus kruženja tvari u prirodi: od biorazgradivih otpadaka nastaju vrijedne organske tvari. Na taj način odgovorno i aktivno sudjelujemo u rješavanju problema otpada.
Tako pridonosimo:
- smanjenju volumena otpada i rasterećenju odlagališta
- smanjenju troškova odlaganja otpada
- smanjenju onečćenja tla, vode i zraka
- povećanju kakvoće tla
- povećanju kakvoće okoliša
1. Kompostana Prelog2. Utovarivač obični

3. Utovarivač teleskopski

4. Sito za prosijavanje komposta

5. Drobilica biootpada

6. Linija za punjenje komposta i/ili supstrata u vreće
Back to content