ODLUKE I CJENIK USLUGA - GKP PRE-KOM d.o.o.

Go to content

ODLUKE I CJENIK USLUGA

SAKUPLJANJE OTPADA
VAŽEĆI CJENIK USLUGA:

Cjenik se primjenjuje za sljedeće JLS-ove: Grad Prelog, Kotoriba, Donja Dubrava, Donji Vidovec, Sveta Marija, Goričan, Donji Kraljevec, Belica, Dekanovec, Domašinec, Martijanec i Podturen


SUGLASNOST NA CJENIK:

ODLUKA O NAČINU PRUŽANJA JAVNIH USLUGA PRIKUPLJANJA MIJEŠANOG KOMUNALNOG OTPADA I BIORAZGRADIVOG KOMUNALNOG OTPADA SA OPĆIM UVJETIMA PRUŽANJA USLUGE NA PODRUČJU:

PLAN GOSPODARENJA OTPADOM JLS 2017.-2022.:
Općine Kotoriba  (Odluka o usvajanju plana)   
Općine Donja Dubrava  (Odluka o usvajanju plana)   
Općina Donji Vidovec  (Odluka o usvajanju plana)   
Općine Sveta Marija  (Odluka o usvajanju plana)   
Općine Goričan  (Odluka o usvajanju plana)   
Općine Donji Kraljevec  (Odluka o usvajanju plana)   
Općine Belica  (Odluka o usvajanju plana)
Općine Dekanovec  (Odluka o usvajanju plana)   
Općine Domašinec  (Odluka o usvajanju plana)
Općine Martijanec (Odluka o usvajanju plana)
Općine Podturen (Odluka o usvajanju plana)

ZAKONODAVNI OKVIR VEZAN UZ GOSPODARENJE OTPADOM:

Zakon o gospodarenju otpadom (NN 84/2021.)


RIJEŠAVANJE PRIGOVORA I REKLAMACIJA:
 
I. Postupati po Zakonu o zaštiti potrošaća. Prigovore rješava Povjerenstvo GKP PRE-KOM d.o.o. Prelog u roku od 15 dana.
II. Ukoliko potrošać nije zadaovoljan odgovorom, može uputiti reklamaciju koju rješava imenovamo povjerenstvo za reklamaciju potrošaća u GKP PRE-KOM d.o.o. Prelog, čiji je član predstavnik Udruge za zaštitu potrošaća.
Povjerenstvo reklamacije rješava u roku od 30 dana.
III. Ukoliko potrošać reklamira javne usluge i nije zadovoljan odgovorom, može pokrenuti sudski i izvansudski postupak.


Back to content