POSTUPANJE SA OTPADOM - GKP PRE-KOM d.o.o.

Go to content

POSTUPANJE SA OTPADOM

SAKUPLJANJE OTPADA

Svakodnovno smo svjedoci nastanka novi divljih/nelegalnih odlagališta na koja se odlaže otpad, a kojega svakog dana ima sve više i više. Kako bi se u budućnosti znali nositi sa sve većim količinama otpada na tome treba raditi već danas. Samim odlaganjem otpada ne možemo riješiti problem otpada, već je potrebno raditi na selektivnom prikupljanju korisnog otpada na kućnom pragu i iskorištenju toga korisnog dijela otpada. Samo selektivnim prikupljanjem otpada i njegovim iskorištavanjem našoj djeci ostaviti ćemo ljepši i čći okoliš. PRE-KOM i njegovi vlasnici prihvatili su cirkularnu ekonomiju u gospodarenju otpadom.


GKP PRE-KOM d.o.o. obavlja prikupljanje, odvoz, obradu  i odlaganje otpada na području: Općine Donja Dubrava, Donji Vidovec, Sveta Marija, Goričan, Donji Kraljevec, Kotoriba, Belica, Dekanovec, Domašinec, Martijanec, Podturen, Pribislavca, Jalžabeta i Grada Preloga. Organizirano se prikuplja miješani komunalni otpad (crne/zelene kante), biorazgradivi  komunalni otpad (smeđe kante), glomazni otpad skuplja se na poziv (glomazni, granje, tekstil, elektronički otpad, gume ...), a u besplatnim vrećama i plavim i žutim spremnicima sakuplja se po domaćinstvima papir, staklo, tetrapak, PET/plastika i metalna ambalaža.

       
VAŠ I NAŠA ZAKONSKA OBAVEZA ODVOJITI JE OTPAD KOJI SE MOŽE PONOVNO ISKORISTITI


Vrste otpada:

Miješani komunalni otpad je otpad iz kućanstva, otpad koji nastaje čćenjem dvorišta, javnih i prometnih površina, otpad sličan otpadu iz kućanstva koji nastaje u gospodarstvu, ustanovama i uslužnim djelatnostima.

Biorazgradivi komunalni otpad je otpad nastao u kuhinji, košnjom trave, obrezivanjem drveća, čćenjem korova, lišće, otpad iz vrtova, vočnjaka i vinograda i drugi otpad biljnog porijekla podesan za kompostiranje.

Glomazni otpad iz kućanstva se sastoji od kućanskih aparata, dijelova putničkih automobila, automobilskih guma, pokućstva, većih elektroničkih aparata i slićnih proizvoda koji su postali otpad.

Reciklabilni (Korisni) otpad je otpad koji se može ponovno obraditi i koristiti (papir, staklo, plastika, metal i sl.)

Građevinski otpad je otpad od iskopa, otpad s gradilišta, otpad od rušenja, lomljeni materijal od razgradnje i rekonstrukcije cesta i slično (sakuplja ga Pavlic-Asfalt-Beton, Murska 48, D. Kraljevec).

Ne dvoji nego smeće ODVOJI !

Postupanje sa otpadom !

Odvojenim sakupljanjem otpada možemo bitno smanjiti količinu otpada koji se odlaže, a s druge strane možemo iskoristiti brojne vrijedne sastojke otpada, koji su dosad završavali na odlagalištima. Odvojenim sakupljanjem otpada smanjit ćemo količinu otpada koji se odlaže, kao i broj i veličinu potrebnih odlagališta, te tako ostaviti ljepši okoliš i više životnog prostora našoj djeci i unucima.
Korisni otpad ( papir, staklo, nepovratnu PET ambalažu, tetrapak, metal
...) ne bacajte u posude za komunalni otpad, navedeni otpad odlažite u vreće za selektivno skupljanje korisnog otpada.
Povratnu ambalažu ( PET ambalaža, staklo, Al i Fe limenke ) za koju se ispla
ćuje naknada od 0,50 kn vratite u trgovinu.
Elektroni
čki otpad, gumeni otpad, metalni otpad, skuplja se kao glomazni otpad jednom mjesečno možete telefonski naručiti sakupljanje ili se to može dovesti u reciklažno dvorište za korisni otpad u G. zoni Sjever u Prelogu.
Gra
đevinski otpad odlaže se na reciklažno dvorište za građevinski otpad Prelog.

Biorazgradivi otpad obrađuje se u Kompostani u Prelogu.
Komunalni otpad odlaže se na odlagalištu Piškornica Koprivnički Ivanec
, a početkom rada regionalnog centra za gospodarenje otpadom Piškornica mješani komunalni otpad obrađivati će se u RCGO Piškornica.


Kako puniti kante i koristiti dodatne vreće za prikupljanje komunalnog i biorazgradivog otpada?
Svaki korisnik koristi kantu određene veli
ćine (60l, 80l, 120 l, 240 l, 360 l) i može u kante staviti tu količinu otpada, s time da poklopac kante mora biti zatvoren. Za dodatne količine otpada mogu se kupiti vreće sa oznakom PRE-KOM koje se onda pune i stavljaju kraj kante i to crna vreća za mješani komunalni otpad i smeđa vreća za biorazgradivi otpad.

  

 


Back to content