POSTUPANJE SA OTPADOM - GKP PRE-KOM d.o.o.

Go to content

POSTUPANJE SA OTPADOM

SAKUPLJANJE OTPADA

Svakodnovno smo svjedoci nastanka novi divljih/nelegalnih odlagališta na koja se odlaže otpad, a kojega svakog dana ima sve više i više. Kako bi se u budućnosti znali nositi sa sve većim količinama otpada na tome treba raditi već danas. Samim odlaganjem otpada ne možemo riješiti problem otpada, već je potrebno raditi na selektivnom prikupljanju korisnog otpada na kućnom pragu i iskorištenju toga korisnog dijela otpada. Samo selektivnim prikupljanjem otpada i njegovim iskorištavanjem našoj djeci ostaviti ćemo ljepši i čći okoliš. PRE-KOM i njegovi vlasnici prihvatili su cirkularnu ekonomiju u gospodarenju otpadom.


GKP PRE-KOM d.o.o. obavlja prikupljanje, odvoz, obradu  i odlaganje otpada na području: Općine Donja Dubrava, Donji Vidovec, Sveta Marija, Goričan, Donji Kraljevec, Kotoriba, Belica, Dekanovec, Domašinec, Martijanec, Podturen i Grada Preloga. Organizirano se prikuplja miješani komunalni otpad (crne/zelene kante), biorazgradivi  komunalni otpad (smeđe kante), glomazni otpad skuplja se na poziv (glomazni, granje, tekstil, elektronički otpad, gume ...), a u besplatnim vrećama i plavim i žutim spremnicima sakuplja se po domaćinstvima papir, staklo, tetrapak, PET/plastika i metalna ambalaža.

       
VAŠ I NAŠA ZAKONSKA OBAVEZA ODVOJITI JE OTPAD KOJI SE MOŽE PONOVNO ISKORISTITI


Vrste otpada:

Miješani komunalni otpad je otpad iz kućanstva, otpad koji nastaje čćenjem dvorišta, javnih i prometnih površina, otpad sličan otpadu iz kućanstva koji nastaje u gospodarstvu, ustanovama i uslužnim djelatnostima.

Biorazgradivi komunalni otpad je otpad nastao u kuhinji, košnjom trave, obrezivanjem drveća, čćenjem korova, lišće, otpad iz vrtova, vočnjaka i vinograda i drugi otpad biljnog porijekla podesan za kompostiranje.

Glomazni otpad iz kućanstva se sastoji od kućanskih aparata, dijelova putničkih automobila, automobilskih guma, pokućstva, većih elektroničkih aparata i slićnih proizvoda koji su postali otpad.

Reciklabilni (Korisni) otpad je otpad koji se može ponovno obraditi i koristiti (papir, staklo, plastika, metal i sl.)

Građevinski otpad je otpad od iskopa, otpad s gradilišta, otpad od rušenja, lomljeni materijal od razgradnje i rekonstrukcije cesta i slično (sakuplja ga Pavlic-Asfalt-Beton, Murska 48, D. Kraljevec).

Ne dvoji nego smeće ODVOJI !

Postupanje sa otpadom !

Odvojenim sakupljanjem otpada možemo bitno smanjiti količinu otpada koji se odlaže, a s druge strane možemo iskoristiti brojne vrijedne sastojke otpada, koji su dosad završavali na odlagalištima. Odvojenim sakupljanjem otpada smanjit ćemo količinu otpada koji se odlaže, kao i broj i veličinu potrebnih odlagališta, te tako ostaviti ljepši okoliš i više životnog prostora našoj djeci i unucima.
Korisni otpad ( papir, staklo, nepovratnu PET ambalažu, tetrapak, metal
...) ne bacajte u posude za komunalni otpad, navedeni otpad odlažite u vreće za selektivno skupljanje korisnog otpada.
Povratnu ambalažu ( PET ambalaža, staklo, Al i Fe limenke ) za koju se ispla
ćuje naknada od 0,50 kn vratite u trgovinu.
Elektroni
čki otpad, gumeni otpad, metalni otpad, skuplja se kao glomazni otpad jednom mjesečno možete telefonski naručiti sakupljanje ili se to može dovesti u reciklažno dvorište za korisni otpad u G. zoni Sjever u Prelogu.
Gra
đevinski otpad odlaže se na reciklažno dvorište za građevinski otpad.

Biorazgradivi otpad obrađuje se u Kompostani u Prelogu.
Komunalni otpad odlaže se na odlagalištu Piškornica Koprivnički Ivanec
, a početkom rada regionalnog centra za gospodarenje otpadom Piškornica mješani komunalni otpad obrađivati će se u RCGO Piškornica.


Kako puniti kante i koristiti dodatne vreće za prikupljanje komunalnog i biorazgradivog otpada?
Svaki korisnik koristi kantu određene veli
ćine (120 l, 240 l, 360 l) i može u kante staviti tu količinu otpada, s time da poklopac kante mora biti zatvoren. Za dodatne količine otpada mogu se kupiti vreće sa oznakom PRE-KOM koje se onda pune i stavljaju kraj kante i to crna vreća za mješani komunalni otpad i smeđa vreća za biorazgradivi otpad.

  

 

Opći uvjeti usluge gospodarenja otpadom
 
Čanak 1.
Ovim Općim uvjetima utvrđuju se međusobni odnosi davatelja i korisnika usluge koji proizlaze iz Ugovora odnosno pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada od strane davatelja usluge korisniku usluge na području pružanja javne usluge. Ovi Opći uvjeti primjenjuju se na sve korisnike usluga koji zaključe Ugovor s davateljem usluge.
Čanak 2.
U slučaju kada odredbe Ugovora upućuju na primjenu pojedinih odredaba ovih Općih uvjeta, te odredbe Općih uvjeta postaju sastavni dio Ugovora. Korisnik usluge je upoznat sa sadržajem ovih Općih uvjeta i pristaje na njihovu primjenu.
Članak 3.
Korisnici usluge javnu uslugu ugovaraju zaključenjem Ugovora sukladno Odluci.
Ugovor se smatra sklopljenim:
1. kad korisnik usluge dostavi davatelju usluge Izjavu ili
2. prilikom prvog korištenja javne usluge ili zaprimanja na korištenje spremnika za primopredaju komunalnog otpada u slučaju kad korisnik usluge ne dostavi davatelju usluge Izjavu.
Zaključenjem Ugovora korisnik usluge pristaje na primjenu odredbi ovih Općih uvjeta. Ugovori s korisnicima usluge zaključuju se na neodređeno vrijeme.
Članak 4.
Cijena javne usluge utvrđuje se cjenikom javne usluge kojeg donosi i mijenja davatelj usluge sukladno odredbama Odluke. Korisnik usluge je dužan plaćati cijenu javne usluge utvrđenu cjenikom javne usluge.  
Članak 5.
Cijenu javne usluge korisnici usluge plaćaju na temelju računa koji im davatelj usluge ispostavlja jednom mjesečno, kad nastaje obveza plaćanja. Račun se izdaje zadnjeg dana u mjesecu sa valutom plaćanja 15 dana. Korisnik se obvezuje podmiriti račun u roku valute plaćanja. U slučaju zakašnjenja zaračunavaju se zakonske zatezne kamate u skladu s propisima. Rok za pisani prigovor ili reklamaciju na ispostavljeni račun je 8 (osam) dana od primitka računa, u protivnom se smatra da je ispostavljeni račun nesporan, a priloženi obračun pravilan.
Članak 6.
Davatelj usluge i korisnik usluge imaju prava i obveze utvrđene Odlukom, Ugovorom i ovim Općim uvjetima.  
Članak 7.
Korisnik usluge (novi korisnik) dužan je 8 (osam) dana prije početka korištenja usluge obavijestiti davatelja usluge o početku korištenja javne usluge (stjecanje vlasništva nekretnine). Davatelj usluge i korisnik usluge (vlasnik nekretnine) sklapaju Ugovor na način utvrđen ovim Općim uvjetima i Odlukom. Radi otklanjanja svake sumnje, pisani oblik ugovora nije pretpostavka nastanka ugovornog odnosa između davatelja usluge i korisnika usluge, a niti pretpostavka valjanosti nastalog ugovora posebice u slučajevima kada se usluga od strane davatelja usluge izvršava, a korisnik usluge neopravdano odbija potpisati Ugovor tj. dostaviti Izjavu. Postojeći Korisnik usluge u slučaju bilo kakvih promjena podataka vezanih uz ugovorni odnos, a koje utječu na međusobne odnose između davatelja usluge i korisnika usluge dužan je iste prijaviti davatelju usluge najkasnije u roku od 15 (petnaest) dana od dana nastale promjene pisanim putem, faxom ili mailom. Korisnik usluge obvezan je obavijestiti davatelja usluge u roku od 15 (petnaest) dana o prestanku korištenja nekretnine (stan, kuća, poslovni prostor). Zahtjev za prestanak korištenja nekretnine glede korištenja javne usluge prijavljuje se pisanim putem. Prilikom stjecanja odnosno prestanka statusa korisnika usluge isti je navedeni status dužan dokazati vjerodostojnim ispravama i dokumentacijom, a koja je prilikom ispunjavanja službenih obrazaca davatelja usluge navedena kao prilog. Svaka promjena koja se prijavljuje prihvaća se od datuma prijave, te je isključena mogućnost retroaktivnog učinka prijavljene promjene. Prilikom promjene svi dospjeli računi moraju biti plaćeni. Prilikom konačnog prestanka korištenja javne usluge, korisnik usluge (vlasnik nekretnine) je dužan platiti sve do tada zaprimljene račune i tek tada se može brisati iz evidencije korištenja usluge.
Članak 8.
Osim u slučaju promjene vlasništva nekretnine te razloga utvrđenog u čl. 13. Uredbe (Nekretnina koja se trajno ne koristi), korisnik usluge ne može otkazati Ugovor; tj. sve dok koristi javnu uslugu dužan je plaćati cijenu javne usluge sukladno obračunu davatelja usluge.
Članak 9.
Spremnike za odlaganje otpada korisnik usluge u pravilu smješta na svojoj nekretnini odnosno u objektima ili drugim prostorima u svom vlasništvu. Korisnik usluge dužan je posude redovito održavati u ispravnom i funkcionalnom stanju, te je odgovoran za svako namjerno oštećenje kao i nestanak. U slučaju otuđenja i oštećenja posuda za odlaganje otpada trošak nabave novih snosit će korisnik usluge.
Članak 10.
U slučaju da je dokazano da je oštećenje spremnika za odlaganje otpada uzrokovao davatelj usluge trošak nabave nove snosit će davatelj usluge. Davatelj usluge dužan je pažljivo rukovati spremnicima za odlaganje otpada, tako da se iste ne oštećuju, a odloženi otpad ne rasipa i onečišćava okolinu. Svako onečišćivanje i oštećenje prouzrokovano skupljanjem i odvozom otpada isti su dužni odmah otkloniti. Nakon pražnjenja posuda za odlaganje otpada davatelj usluge dužan ih je vratiti na mjesto na kojem su bili i zatvoriti poklopac.
Članak 11.
Korisnici usluge dužni su spremnike i/ili PRE-KOM-ove vreće iznijeti najkasnije do 7 sati ujutro na dan sakupljanja otpada.
Članak 12.
Sav odloženi miješani komunalni otpad (crne kante) mora se nalaziti u spremniku, a poklopac mora biti potpuno zatvoren. Otpad mora biti tako složen u posudu da prilikom pražnjenja sav gravitacijski ispadne iz posude.
Članak 13.
Sav odloženi biorazgradivi komunalni otpad (smeđe kante) mora se nalaziti u spremniku, a poklopac mora biti potpuno zatvoren. Otpad mora biti tako složen u posudu da prilikom pražnjenja sav gravitacijski ispadne iz posude.
Članak 14.
Korisnici usluge kojima volumen miješanog komunalnog otpada ili biorazgradivog komunalnog otpada premašuje volumen spremnika koji su zadužili moraju višak otpada odlagati u PRE-KOM-ovim odgovarajućim vrećama (120L) kroz čiju cijenu plaćaju sakupljanje, odvoz i oporabu ili odlaganje dodatnog miješanog komunalnog ili biorazgradivog komunalnog otpada ili zadužiti spremnik većeg volumena
Članak 15.
U spremnike za miješani komunalni otpad zabranjeno je odlagati korisni otpad koji se može reciklirati, biorazgradivi otpad, tekući otpad, žar, lešine životinja, baterije, akumulatore, auto gume, otpad iz klaonica, mesnica, ribarnica, opasni otpad.
Članak 16.
U spremnike za biorazgradivi komunalni otpad treba odložiti samo ostatke iz kućanstva (ostatke voća i povrća, taloga kave, ljuske jajeta, vrećica za čaj, papirnatih maramica), ostatke iz vrta (lišće, korov, usitnjeno grmlje i živica, ostaci cvijeća i vrtne zemlje) i ohlađeni pepeo
Članak 17.
Krupni (glomazni) otpad odvozi se jednom mjesečno za naručene odvoze, a selektirano prikupljanje korisnog otpada obavlja se mjesečnim prikupljanjem na obračunskim mjestima korisnika. Odvoz glomaznog otpada mora se naručiti minimalno 3 radna dana prije termina odvoza.
Članak 18.
Svi dodatni dogovori i pravno relevantne izjave ugovornih strana su valjane jedino ukoliko su učinjene u pisanom obliku. U slučaju nesuglasja ili kontradiktornosti između Ugovora ili ovih Općih uvjeta, vrijedit će odredbe Ugovora.Ukoliko bilo koja odredba Ugovora i/ili Općih uvjeta jest ili postane ništava, nevaljana ili neprovediva, to neće utjecati na ostatak Ugovora odnosno Općih uvjeta, te će se ostatak Ugovora odnosno Općih uvjeta primjenjivati u najvećem mogućem opsegu dozvoljenim zakonom. U tom slučaju, ugovorne strane će bez odgode ponovno utvrditi odgovarajuću odredbu koja će zamijeniti takvu ništavu, nevaljanu ili neprovedivu odredbu, a koja nova odredba će biti najbliža namjeri ugovornih strana koju su imali prilikom dogovaranja ništave, nevaljane ili neprovedive odredbe. Neizvršavanje bilo kojeg prava danog ugovornoj strani na temelju Ugovora i/ili ovih Općih uvjeta neće se smatrati odricanjem takve ugovorne strane od tog prava. Bilo kakvo odricanje od prava danog ugovornoj strani na temelju ovog Ugovora i/ili ovih Općih uvjeta mora biti dano izričito i u pisanom obliku. Raskid ili prestanak Ugovora ne utječe na njegove odredbe za koje je izričito ili implicirano određeno da stupaju na snagu ili se nastavljaju primjenjivati i nakon raskida ili prestanka Ugovora. Ugovorne strane suglasno utvrđuju da će sve eventualne sporove koji proizlaze iz ili su u svezi Ugovora pokušati riješiti mirnim putem, a ukoliko u tome ne uspiju, ugovaraju mjesnu nadležnost stvarno nadležnog suda u Čakovcu. Na Ugovor i ove Opće uvjete primjenjuje se hrvatsko pravo te će se u skladu s time isti dokumenti tumačiti.  
Članak 19.
U prve dvije godine primjene ove Odluke biorazgradivi komunalni otpad sakupljati će se svakih 14 dana, a krajem tog roka napraviti će se analiza dali je potrebna drukčija učestalost odvoza biorazgradivog komunalnog otpada.
Članak 19.
Ovi Opći primjenjuju se od 01.02.2018. godine.
Back to content