UREĐENJE GRADA - GKP PRE-KOM d.o.o.

Idi na sadržaj

UREĐENJE GRADA

POSLOVI GRADA

Temeljem Zakona o komunalnom gospodarstvu jedinice Lokalne samouprave dužne su organizirati održavanje komunalne infrastrukture na svojem području.
Gradsko vijeće svake godine donosi Program održavanja komunalne infrastrukture kojima su određeni sljedeći poslovi:

1. Odvodnja atmosferskih voda
2. Održavanje
čistoće u dijelu koji se odnosi na čišćenje javnih površina
3. Održavanje javnih površina
4. Održavanje nerazvrstanih cesta
5. Javna rasvjeta

Izvori financiranja za ovu namjenu su: komunalna naknada, prihodi od korištenja javnih površina, proračun Grada

GKP PRE-KOM d.o.o. Prelog povjereni su sljedeći poslovi:

1. Odvodnja atmosferskih voda
- redovito
čišćenje tijela slivnika
- sanacija ili rekonstrukcija postojeć
ih slivnika
- izgradnja novih otvorenih i zatvorenih jaraka
- redovito održavanje postojeć
ih jarkova
- špricanje dna jarka herbicidima

2. Održavanje čistoće u dijelu koji se odnosi na čćenje javnih površina
- skupljanje otpadaka iz koševa
-
čćenje uz rubnike
-
čćenje parkova
- košnja travnjaka
- održavanje trajnih nasada po svim mjestima
- održavanje i sadnja cvjetnih gredica
- održavanje živica i grmova

3. Održavanje javnih površina
-
čćenje nogostupa
- održavanje prometne signalizacije
- saniranje divljih odlagališta i zbrinjavanje gra
đevinskog otpada
- popravci i održavanje klupa po parkovima i dje
čjim igralištima

4. Održavanje nerazvrstanih cesta
- sanacija nerazvrstanih cesta (udarne rupe, prekopi)
- sancija poljskih puteva
- zimska služba

Vaše primjedbe ili prijedloge vezano uz ove poslove možete poslati na e-mail  ili na telefon 040/645 535.


Povratak na sadržaj