ZERO WASTE 2025 - GKP PRE-KOM d.o.o.

Go to content

ZERO WASTE 2025

SAKUPLJANJE OTPADA


Dvanaest jedinica lokalne samouprave (JLS) Županije Međimurske i Županije Varaždinske na čijem području uslugu gospodarenja otpadom obavlja tvrtka GKP PRE-KOM d.o.o., koja je u vlasništvu gore navedenih jedinica lokalne samouprave. Početkom 2006. godine započinje izgradnju zajedničkog sustava gospodarenja otpadom, a na području uključenih JLS-ova otpad se odvojeno prikuplja od 2007. godine.  Kako se navedene JLS svrstavaju u sam vrh odvojenog prikupljanja otpada u Hrvatskoj logičan sljedeći korak je stvaranje društva bez otpada odnosno pridruživanje međunarodnoj strategiji „Zero waste“.
 
Grad Prelog te Općine Kotoriba, Donja Dubrava, Donji Vidovec, Sveta Marija, Goričan, Donji Kraljevec, Belica, Dekanovec, Domašinec, Martijanec i Podturen obvezuju se da će pristupom u međunarodnu „Zero waste“ strategiju do 2025. godine uspostaviti uvjete koji će omogućiti sljedeće:
 • da će se odvojenim prikupljanjem otpada izdvojiti do 75% korisnog otpada koje će se obraditi i oporabiti (recikliranje, kompostiranje, anaerobna obrada, ili neki drugi prihvatljiv način oporabe korisnog otpada)
 • smanjenje količine odloženog miješanog komunalnog otpada sa sadašnjih 70 kg po stanovniku godišnje (2020.) na 60 kg godišnje po stanovniku do 2025. godine
 • izgraditi reciklažno dvorište za prihvat i obradu građevinskog otpada
 • u najvećoj mogućoj mjeri ojačati prioritete na području gospodarenja otpadom (sprečavanje nastanka otpada, ponovna upotreba i recikliranje), izbjegavati spaljivanje otpada u spalionicama, količine deponiranog otpada na odlagalište smanjiti na najnižu moguću razinu
 • jedanput godišnje napraviti analizu nekorisnog otpada te na osnovi rezultata definirati operativnu strategiju i kampanje za postizanje dodatnih poboljšanja na području gospodarenja otpadom

Uz sve već započete aktivnosti na poslovima gospodarenja otpadom, a sukladno Planovima gospodarenja otpadom JLS, JLS se obvezuju da će do 2025. godine započeti i sudjelovati i u sljedećim aktivnostima:
 • nastaviti organizirati izobrazbe povezane sa održivim razvojem, pravilnim gospodarenjem otpadom i promicanjem Zero waste strategije razvoja u JLS potpisnicama ove Odluke
 • raditi na projektima ponovnog korištenja sakupljenog otpada (namještaj,odjeća, obuća i sl.)     
 • promociji odvojenog sakupljanja biorazgradivog komunalnog otpada i njegovog kompostiranja, te korištenje proizvedenog komposta u klasičnoj i ekološkoj poljoprivredi
 • promociji povećanja broja domaćinstva uključenih u sustav gospodarenja otpadom
 • uvođenje sustava naplate po volumenu predanog otpada
 • započinjanje projekata na svim razinama razvoja, javne ili privatne inicijative kroz koje bi se osiguralo poboljšanje životnog standarda i održivog razvoja na svojem području
 • poticanje zelene izgradnje korištenjem ekološki prihvatljivih materijala
 • održivoj mobilnosti (dijeljenje sjedala u automobilu, hodanje, autobusni prijevoz, itd.)
 • promicanju novih stilova života (turizam, ugostiteljstvo i Fair trade trgovina, itd.)

JLS su u svrhu praćenja stanja ispunjavanja obveza Zero waste strategije, oformili Savjet za gospodarenje otpadom koji će pratiti ispunjavanje ciljeva međunarodne strategije Zero waste, kojeg čine sljedeći članovi:
 • gradonačelnik/načelnici JLS
 • direktor GKP PRE-KOM d.o.o.
 • predstavnik Zero Waste Europe / Zelene akcije

Predsjedavajući Savjeta za gospodarenje otpadom je direktor GKP PRE-KOM d.o.o.
Savjet za gospodarenje otpadom sastaje se minimalno jednom svakih 6 mjeseci.
Članstvom u međunarodnoj strategiji Zero waste JLS, postaju primjer dobre prakse te uzorni model lokalnim zajednicama u Hrvatskoj ali i šire koje teže društvu bez otpada.
Na području 12 JLS organizirano je prikupljanje miješanog komunalnog otpada putem crnih posuda, biorazgradivog komunalnog otpada putem smeđih posuda, glomazni otpad se sakuplja po pozivu, papir i tetrapak u plavim posudama, plastika u žutim posudama, metalna i staklena ambalaža prikuplja se u besplatnim vrećama. Uz sakupljačku infrastrukturu GKP PRE-KOM d.o.o. upravlja kompostanom, sortirnicom, pogonom za obradu glomaznog otpada,  reciklažnim dvorištem u centrom za ponovnu uporabu.
 
Količina odvojeno prikupljenog, te obrađenog i oporabljenog otpada:
 
GKP PRE-KOM d.o.o. je zaokruživanjem sustava gospodarenja otpadom i uvođenjem posuda za odvojeno prikupljanje biorazgradivog otpada, papira, tetrapaka,plastike, metalne ambalaže i staklene ambalaže znatno povećao količine odvojeno prikupljenog otpada. Analize pokazuju stalni porast odvojeno prikupljenih materijala koji se sakupljaju po sistemu „od vrata do vrata“. Izgrađene građevine (sortirnica, reciklažno dvorište, kompostana, pogon za obradu glomaznog otpada, CPU) značajno pridonose rastu obradi odvojeno sakupljenog otpada, a početkom 2022. godine očekuje se početak rada reciklažnog dvorišta za građevinski otpad.
Do ovakvih rezultata došlo se stalnom suradnjom korisnika javne usluge, pružatelja javnih usluga (GKP PRE-KOM d.o.o.) i vlasnika PRE-KOM-a (12 JLS).
Ovom suradnjom i u narednom razdoblju nastojati ćemo ispuniti naše ciljeve te i dalje biti primjer najboljih svjetskih praksi na području gospodarenja otpadom i nastaviti stvarati društvo bez otpada.
 
U Prelogu, 19.03.2021.
Back to content